Zadania.info
Największy internetowy zbiór zadań z matematyki
cornersUpL
cornersUpR

Zadania

Na skróty

Recenzje

Linki sponsorowane

cornersM

Linki sponsorowane

cornersR

Zbiór zadań maturalnych
z Matematyki
Matura 2010
poziom podstawowy
Informator CKE Część 1: zadania zamknięte

Zadanie 1
(1 pkt)

Liczba 330 ⋅ 990 jest równa
A) 3210 B) 3300 C) 9120 D) 2700 27

Zadanie 2
(1 pkt)

Liczba --- 383 ⋅√392 jest równa
A) 3 3 B) 32- 3 9 C) 4 3 D) 35

Zadanie 3
(1 pkt)

Liczba log 24 jest równa
A) 2 lo g2 + log 20 B) log 6 + 2log 2 C) 2 log 6 − log 12 D) log3 0− log 6

Zadanie 4
(1 pkt)

Liczba 30 to p % liczby 80, zatem
A) p < 40 B) p = 40 C) p = 42,5 D) p > 42,5

Zadanie 5
(1 pkt)

4% liczby x jest równe 6, zatem
A) x = 150 B) x < 150 C) x = 2 40 D) x > 240

Zadanie 6
(1 pkt)

Liczba y to 120% liczby x . Wynika stąd, że
A) y = x + 0,2 B) y = x + 0,2x C) x = y − 0 ,2 D) x = y− 0,2y

Zadanie 7
(1 pkt)

Rozwiązaniem równania x− 3 1 2−x- = 2 jest liczba
A) − 4 3 B) − 3 4 C) 3 8 D) 8 3

Zadanie 8
(1 pkt)

Mniejszą z dwóch liczb spełniających równanie x 2 + 5x+ 6 = 0 jest
A) -6 B) -3 C) -2 D) -1

Zadanie 9
(1 pkt)

Liczba 1 jest miejscem zerowym funkcji liniowej f(x) = (2 − m )x + 1 . Wynika stąd, że
A) m = 0 B) m = 1 C) m = 2 D) m = 3

Zadanie 10
(1 pkt)

Funkcja f określona jest wzorem

 { f(x) = − 3x+ 4 dla x < 1 2x− 1 dla x ≥ 1.

Ile miejsc zerowych ma ta funkcja?
A) 0 B) 1 C) 2 D) 3

Zadanie 11
(1 pkt)

Rysunek przedstawia wykres funkcji y = f(x ) .


PIC


Wskaż rysunek, na którym przedstawiony jest wykres funkcji y = f(x + 1) .


PIC


Zadanie 12
(1 pkt)

Który z zaznaczonych przedziałów jest zbiorem rozwiązań nierówności |2 − x| ≤ 3 .


PIC


Zadanie 13
(1 pkt)

Wskaż równanie osi symetrii paraboli określonej równaniem 2 y = −x + 4x − 11 .
A) x = − 4 B) x = − 2 C) x = 2 D) x = 4

Zadanie 14
(1 pkt)

Wskaż funkcję kwadratową, której zbiorem wartości jest przedział (− ∞ ,3⟩ .
A) f(x ) = − (x− 2)2 + 3
B) 2 f(x) = (2 − x ) + 3
C) 2 f(x ) = − (x+ 2) − 3
D) f(x ) = (2− x)2 − 3

Zadanie 15
(1 pkt)

Zbiorem rozwiązań nierówności x 2 > 5 jest
A) -- -- (− ∞ ,− √ 5) ∪ (√ 5,+ ∞ ) B) √ -- √ -- (− ∞ ,− 5⟩ ∪ ⟨ 5,+ ∞ ) C) √ -- ⟨ 5,+ ∞ ) D) ⟨5,+ ∞ )

Zadanie 16
(1 pkt)

Wykres funkcji kwadratowej 2 f(x ) = 3(x + 1) − 4 nie ma punktów wspólnych z prostą o równaniu
A) y = 1 B) y = −1 C) y = − 3 D) y = −5

Zadanie 17
(1 pkt)

Prosta o równaniu y = a ma dokładnie jeden punkt wspólny z wykresem funkcji kwadratowej 2 f (x) = −x + 6x − 10 . Wynika stąd, że
A) a = 3 B) a = 0 C) a = − 1 D) a = − 3

Zadanie 18
(1 pkt)

Jaka jest najmniejsza wartość funkcji kwadratowej f(x) = x 2 + 4x − 3 w przedziale ⟨0,3⟩ ?
A) -7 B) -4 C) -3 D) -2

Zadanie 19
(1 pkt)

Dane są wielomiany 3 2 W (x) = 3x − 2x, V (x) = 2x + 3x . Stopień wielomianu W (x) ⋅V (x) jest równy
A) 6 B) 5 C) 4 D) 3

Zadanie 20
(1 pkt)

Ile rozwiązań rzeczywistych ma równanie 4 5x − 13 = 0 ?
A) 1 B) 2 C) 3 D) 4

Zadanie 21
(1 pkt)

Wskaż liczbę rozwiązań równania 1x12−−x11 = 0 .
A) 0 B) 1 C) 2 D) 3

Zadanie 22
(1 pkt)

Wskaż równanie prostej równoległej do prostej o równaniu y = 2x − 7 .
A) y = − 2x+ 7 B) 1 y = − 2x + 5 C) y = 12 x+ 2 D) y = 2x − 1

Zadanie 23
(1 pkt)

Które z równań opisuje prostą prostopadłą do prostej o równaniu y = 4x + 5 ?
A) y = − 4x+ 3 B) 1 y = − 4x + 3 C) 1 y = 4 x+ 3 D) y = 4x + 3

Zadanie 24
(1 pkt)

Punkty A = (− 1,3) i C = (7,9) są przeciwległymi wierzchołkami prostokąta ABCD . Promień okręgu opisanego na tym prostokącie jest równy
A) 10 B) √ -- 6 2 C) 5 D) √ -- 3 2

Zadanie 25
(1 pkt)

Liczba punktów wspólnych okręgu o równaniu (x + 3)2 + (y− 1)2 = 4 z osiami układu współrzędnych jest równa
A) 0 B) 1 C) 2 D) 4

Zadanie 26
(1 pkt)

Środek okręgu o równaniu 2 2 x + y + 4x− 6y − 221 = 0 ma współrzędne
A) S = (− 2,3) B) S = (2,− 3) C) S = (− 4,6 ) D) S = (4,− 6)

Zadanie 27
(1 pkt)

Dane są długości boków |BC | = 5 i |AC | = 3 trójkąta prostokątnego ABC o kącie ostrym β (zobacz rysunek).


PIC


Wtedy
A) sin β = 35 B) sin β = 45 C) 3√-34 sin β = 34 D) 5√34- sin β = 34

Zadanie 28
(1 pkt)

Kąt α jest ostry i 1 sin α = 4 . Wówczas
A) cosα < 34 B) co sα = 34 C) √13- co sα = 4 D) √-13 cos α > 4

Zadanie 29
(1 pkt)

Kąt α jest kątem ostrym i 1 tg α = 2 . Jaki warunek spełnia kąt α ?
A) α < 30∘ B) α = 30∘ C) α = 6 0∘ D) α > 60∘

Zadanie 30
(1 pkt)

Kąt między cięciwą AB a styczną do okręgu w punkcie A (zobacz rysunek) ma miarę α = 62 ∘ . Wówczas


PIC


A) β = 118∘ B) β = 124 ∘ C) β = 138∘ D) β = 152∘

Zadanie 31
(1 pkt)

Kąt środkowy i kąt wpisany są oparte na tym samym łuku. Suma ich miar jest równa 180∘ . Jaka jest miara kąta środkowego?
A) ∘ 60 B) ∘ 90 C) ∘ 12 0 D) ∘ 13 5

Zadanie 32
(1 pkt)

Różnica miar kątów wewnętrznych przy ramieniu trapezu równoramiennego, który nie jest równoległobokiem, jest równa 4 0∘ . Miara kąta przy krótszej podstawie tego trapezu jest równa
A) 120 ∘ B) 110∘ C) ∘ 80 D) ∘ 70

Zadanie 33
(1 pkt)

Odcinki BC i DE są równoległe. Długości odcinków AC , CE i BC są podane na rysunku.


PIC


Długość odcinka DE jest równa
A) 6 B) 8 C) 10 D) 12

Zadanie 34
(1 pkt)

Pole kwadratu wpisanego w okrąg o promieniu 4 cm jest równe
A) 2 64 cm B) 2 3 2 cm C) 2 16 cm D) 2 8 cm

Zadanie 35
(1 pkt)

Ciąg (an) jest określony wzorem n 2 an = (− 3) ⋅(9 − n ) dla n ≥ 1 . Wynika stąd, że
A) a3 = − 81 B) a3 = − 27 C) a = 0 3 D) a > 0 3

Zadanie 36
(1 pkt)

Liczby x − 1,4 i 8 (w podanej kolejności) są pierwszym, drugim i trzecim wyrazem ciągu arytmetycznego. Wówczas liczba x jest równa
A) 3 B) 1 C) -1 D) -7

Zadanie 37
(1 pkt)

Liczby -8,4 i x + 1 (w podanej kolejności) są pierwszym, drugim i trzecim wyrazem ciągu geometrycznego. Wówczas liczba x jest równa
A) -3 B) -1,5 C) 1 D) 15

Zadanie 38
(1 pkt)

Wszystkich liczb naturalnych dwucyfrowych, które są podzielne przez 6 lub przez 10, jest
A) 25 B) 24 C) 21 D) 20

Zadanie 39
(1 pkt)

Wszystkich liczb naturalnych dwucyfrowych, których obie cyfry są mniejsze od 5 jest
A) 16 B) 20 C) 25 D) 30

Zadanie 40
(1 pkt)

Liczba sposobów, na jakie Ala i Bartek mogą usiąść na dwóch spośród pięciu miejsc w kinie, jest równa
A) 25 B) 20 C) 15 D) 12

Zadanie 41
(1 pkt)

Mediana danych: 0, 1, 1, 2, 3, 1 jest równa
A) 1 B) 1,5 C) 2 D) 2,5

Zadanie 42
(1 pkt)

Mediana danych przedstawionych w tabeli liczebności jest równa

Wartość 0123
Liczebność5211

A) 0 B) 0,5 C) 1 D) 5

Zadanie 43
(1 pkt)

Średnia arytmetyczna danych przedstawionych na diagramie częstości jest równa


PIC


A) 1 B) 1,2 C) 1,5 D) 1,8

Zadanie 44
(1 pkt)

Ze zbioru liczb {1 ,2,3,4,5,6,7,8} wybieramy losowo jedną liczbę. Liczba p oznacza prawdopodobieństwo otrzymania liczby podzielnej przez 3. Wtedy
A) p < 0,25 B) p = 0,25 C) 1 p = 3 D) 1 p > 3

Zadanie 45
(1 pkt)

O zdarzeniach losowych A i B zawartych w Ω wiadomo, że B ⊆ A , P (A) = 0,7 i P(B ) = 0,3 . Wtedy
A) P (A ∪ B ) = 1 B) P (A ∪ B) = 0,7 C) P (A ∪ B) = 0,4 D) P (A ∪ B ) = 0,3

Zadanie 46
(1 pkt)

Przekątna sześcianu ma długość 3. Pole powierzchni całkowitej tego sześcianu jest równe


PIC


A) 54 B) 36 C) 18 D) 12

Zadanie 47
(1 pkt)

Pole powierzchni całkowitej sześcianu jest równe 2 4 cm 2 . Objętość tego sześcianu jest równa
A) 8 cm 3 B) 1 6 cm 3 C) 3 27 cm D) 3 64 cm

Zadanie 48
(1 pkt)

Przekątna prostopadłościanu o wymiarach 2× 3× 5 ma długość


PIC


A) √ --- 13 B) √ --- 2 9 C) √ --- 34 D) √ --- 3 8

Zadanie 49
(1 pkt)

Przekrój osiowy walca jest kwadratem o boku długości 6. Objętość tego walca jest równa


PIC


A) 1 8π B) 5 4π C) 10 8π D) 216π

Zadanie 50
(1 pkt)

Przekrój osiowy stożka jest trójkątem równobocznym o boku długości 6.


PIC


Pole powierzchni bocznej tego stożka jest równe
A) 12π B) 18π C) 27 π D) 36π

ArkuszWersja PDF