Zadania.info
Największy internetowy zbiór zadań z matematyki
cornersUpL
cornersUpR

Zadania

Na skróty

Recenzje

Linki sponsorowane

cornersM

Linki sponsorowane

cornersR
Wyszukiwanie zadań

Proste o równaniach: y = mx − 5 i y = (1− 2m )x + 7 są równoległe, gdy
A) m = − 1 B) m = − 13 C) m = 1 3 D) m = 1

*Ukryj

Proste o równaniach y = (2m + 2)x− 2019 i y = (3m − 3)x+ 2019 są równoległe, gdy
A) m = − 1 B) m = 0 C) m = 1 D) m = 5

Proste o równaniach y = (m + 2 )x+ 3 i y = (2m − 1)x − 3 są równoległe, gdy
A) m = 2 B) m = 3 C) m = 0 D) m = 1

Proste o równaniach y = (4m + 1)x− 19 i y = (5m − 4)x + 20 są równoległe, gdy
A) m = 5 B) m = − 14 C) m = 5 4 D) m = − 5

Proste o równaniach y = (m + 3 )x+ 2 i y = (3m − 1)x − 2 są równoległe, gdy
A) m = 2 B) m = 3 C) m = 0 D) m = 1

Prosta l o równaniu 2 y = m x + 3 jest równoległa do prostej k o równaniu y = (4m − 4 )x− 3 . Zatem
A) m = 2 B) m = − 2 C) √ -- m = − 2 − 2 2 D) √ -- m = 2+ 2 2

Prosta l o równaniu 2 y = −m x + 5 jest równoległa do prostej k o równaniu y = (4m + 4 )x− 5 . Zatem
A) m = 2 B) m = − 2 C) √ -- m = − 2 − 2 2 D) √ -- m = 2+ 2 2

Proste o równaniach: y = (3m − 4)x + 2 i y = (12− m )x+ 3m są równoległe, gdy
A) m = 4 B) m = 3 C) m = − 4 D) m = − 3

Prosta o równaniu my = mx + y nie przecina prostej x = m . Zatem
A) m = − 1 B) m = 0 C) m = 1 D) m = − 1 2

Na której z podanych prostych leżą wszystkie punkty o współrzędnych (9 − 3t,2t+ 4) , gdzie t jest dowolną liczbą rzeczywistą?
A) x + y = 13 B) 2y + 3x = 35 C) 2y + 3x = 30 D) 3y + 2x = 3 0

*Ukryj

Na której z podanych prostych leżą wszystkie punkty o współrzędnych (7 − 2t,3t+ 5) , gdzie t jest dowolną liczbą rzeczywistą?
A) x + y = 12 B) 2y + 3x = 31 C) 2y + 3x = 30 D) 3y + 2x = 3 0

Proste prostopadłe k i l o równaniach y = ax + b oraz y = mx + n przecinają się w punkcie o drugiej współrzędnej ujemnej. Zatem
A) obie liczby b i n mogą być ujemne B) obie liczby b i n mogą być dodatnie
C) obie liczby b i n muszą być ujemne D) obie liczby b i n muszą być dodatnie

Prostymi równoległymi są wykresy funkcji liniowych:
A) y = 43x+ 5 i y = − 34x + 5 B) y = 43x + 5 i y = − 4x + 5 3
C) 4 y = 3x+ 5 i 3 y = 4x − 5 D) 4 y = 3x+ 5 i y = 43x − 5

Ramię końcowe kąta ∘ ∘ α ∈ (90 ;180 ) zawiera się w prostej 3 y = − 4 x . Zatem
A) sin α = − 34 B) sinα = − 35 C) sin α = 3 5 D) sin α = 4 5

Prosta o równaniu y = mx + 1 jest prostopadła do prostej o równaniu x = ny + 1 . Stąd wynika, że
A) m = n B) mn = − 1 C) m + n = − 1 D) m + n = 0

Dane są dwie proste równoległe k : y = x oraz l : y = x− 2 . Odległość między tymi prostymi jest równa:
A) 2 B) 1,5 C) √ -- 2 D) 1

*Ukryj

Dane są dwie proste równoległe k : y = x+ 4 oraz l : y = x . Odległość między tymi prostymi jest równa:
A) 2 B) √ -- 2 2 C) √ -- 2 D) 4

Dane są dwie proste równoległe k : y = x oraz l : y = x+ 4 . Odległość między tymi prostymi jest równa:
A) 4 B) √ -- 8 C) √ -- 2 D) 3

Dla jakiej wartości parametru m punkt przecięcia prostych 2x + y = m i x − 3y = 6 należy do osi Ox ?
A) dla m = 10 B) dla m = 0 C) dla m = 12 D) dla m = 6

*Ukryj

Proste o równaniach x + 7y + 5 = 0 i 2x − 3y + k = 0 przecinają się na osi Ox . Zatem parametr k jest równy
A) k = − 1 0 B) k = − 14 C) k = 14 D) k = 10

Odcinek o końcach A = (− 1,3) i B = (5,− 3) jest równoległy do prostej o równaniu
A) y = x− 12 B) y = 1 − 12x C) y = 1x− 1 2 D) y = 1 − x 2

Punkty P = (− 3,4) i O = (0,0) leżą na jednej prostej. Kąt α jest kątem nachylenia tej prostej do osi Ox (zobacz rysunek).


PIC


Wtedy tangens kąta α jest równy
A) − 34 B) − 43 C) 43 D) 3 4

Punkt (√ -- ) A = 5 ,a należy do prostej o równaniu √ -- √ -- 5x − 2y + 3 5 = 0 . Wynika stąd, że
A) a = − 2√ 5- B) a = 2√ 5- C) 5 3√ -- a = − 2 − 2 5 D) 5 3√ -- a = 2 + 2 5

*Ukryj

Punkt A = (a,3) leży na prostej określonej równaniem 3 y = 4x + 6 . Stąd wynika, że
A) a = − 4 B) a = 4 C) a = 33 4 D) a = 39 4

Punkt A = (a,− 2) leży na prostej określonej równaniem 5 y = − 3x+ 3 . Stąd wynika, że
A) a = − 35 B) a = 3 C) a = 25 3 D) a = − 3

Punkt ( √ --) A = a, 5 należy do prostej o równaniu √ -- √ -- 5x − 2y + 3 5 = 0 . Wynika stąd, że
A) a = − 1 B) a = 1 C) √ -- a = 5 5 D) 5 3√ -- a = 2 + 2 5

Punkt (√ -- ) A = 3 ,a należy do prostej o równaniu √ -- √ -- 3x + 3y + 2 3 = 0 . Wynika stąd, że
A) a = − 2√ 3- B) a = 2√ 3- C) 2√ -- a = − 1 − 3 3 D) √3 2√ -- a = − 3--− 3 3

Równania 3x − 3y + 1 = 0 i 7y + 5 = 0 opisują proste w układzie współrzędnych, które
A) są prostopadłe B) są równoległe
C) przecinają się pod kątem ∘ 60 D) przecinają się pod kątem ∘ 45

*Ukryj

Równania 9 − 5y = 0 i 3x+ 7 = 0 opisują proste w układzie współrzędnych, które
A) są prostopadłe B) są równoległe
C) przecinają się pod kątem ∘ 60 D) przecinają się pod kątem ∘ 45

Prosta k przechodzi przez punkt A = (4,− 4) i jest prostopadła do osi Ox . Prosta k ma równanie
A) x − 4 = 0 B) x − y = 0 C) y + 4 = 0 D) x + y = 0

*Ukryj

Prosta k przechodzi przez punkt A = (2,− 2) i jest prostopadła do osi Oy . Prosta k ma równanie
A) x − 2 = 0 B) x − y = 0 C) y + 2 = 0 D) x + y = 0

Które z danych równań opisuje prostą równoległą do osi Ox ?
A) x − y = 0 B) y = 128 − x C) x = − 46 D) y = 0

*Ukryj

Które z danych równań opisuje prostą prostopadłą do osi Ox ?
A) x − y = 0 B) y = 128 − x C) x = − 46 D) y = 0

Na rysunku przedstawiono fragment prostej o równaniu y = ax + b .


PIC


Punkt C = (2016,m ) leży na tej prostej. Zatem
A) m = − 1448 37 B) m = − 1432 37 C) m = − 1431 4 7 D) m = − 28103 5

Współczynnik kierunkowy prostej prostopadłej do prostej określonej wzorem y = 3− 5x jest równy
A) − 13 B) 3 C) -5 D) 1 5

*Ukryj

Współczynnik kierunkowy prostej prostopadłej do prostej określonej wzorem y = 3− 3x jest równy
A) 13 B) 3 C) -3 D) − 1 3

Współczynnik kierunkowy prostej prostopadłej do prostej określonej wzorem y = 4+ 7x jest równy
A) − 47 B) − 17 C) 7 D) 1 7

Współczynnik kierunkowy prostej prostopadłej do prostej określonej wzorem y = 5− 3x jest równy
A) 13 B) -3 C) 5 D) − 1 5

Prosta ax + y + 1 = 0 jest równoległa do prostej x + ay + 1 = 0 . Wtedy
A) a = 0 B) a = − 2 C) a = 2 D) a2 = 1

Prosta l ma równanie y = 3x − 5 . Równanie prostej równoległej do prostej l i przechodzącej przez punkt A = (− 2;3) ma postać:
A) y = 13x + 3 B) y = 3x+ 3 C) y = − 3x − 3 D) y = 3x + 9

*Ukryj

Prosta l jest równoległa do prostej 1 y = − 2x+ 2 . Na prostej l leży punkt P = (0,7) . Zatem równanie prostej l ma postać
A) y = 2x B) y = 2x+ 7 C) y = − 1 x 2 D) y = − 1x + 7 2

Prosta k ma równanie 3 y = − 5x + 2 4 . Wskaż równanie prostej równoległej do prostej k , przechodzącej przez punkt ( ) P = 35,4 .
A) y = − 5x + 4 B) y = − 5x + 6 C) y = 1x+ 47 5 9 D) y = − 5x + 7

Dana jest prosta l o równaniu 2 y = − 5x . Prosta k równoległa do prostej l i przecinająca oś Oy w punkcie o współrzędnych (0 ,3 ) ma równanie
A) y = −0 ,4x+ 3 B) y = − 0 ,4x − 3 C) y = 2,5x + 3 D) y = 2 ,5x− 3

Prosta k ma równanie y = 2x + 7 . Wskaż równanie prostej l równoległej do prostej k i przechodzącej przez punkt D o współrzędnych (− 2,− 3) .
A) y = − 2x − 7 B) y = 2x + 1 C) y = 2x + 5 D) y = −x − 4

Prosta l ma równanie y = 5x + 3 . Równanie prostej równoległej do prostej l i przechodzącej przez punkt A = (− 3;− 10) ma postać:
A) y = 15x − 475 B) y = 5x+ 5 C) y = − 5x − 25 D) y = 5x − 15

Równanie prostej równoległej do prostej 1 y = 2x przechodzącej przez punkt A = (0,− 2) ma postać
A) y = 12x − 2 B) y = − 2x − 2 C) y = − 1 x− 2 2 D) y = 2x− 2

Prosta k ma równanie y = 2x − 3 . Wskaż równanie prostej l równoległej do prostej k i przechodzącej przez punkt D o współrzędnych (− 2,1) .
A) y = − 2x + 3 B) y = 2x + 1 C) y = 2x + 5 D) y = −x + 1

Prosta k ma równanie 3 y = − 3x + 2 4 . Wskaż równanie prostej równoległej do prostej k , przechodzącej przez punkt ( ) P = 23,4 .
A) y = − 3x + 4 B) y = − 3x + 6 C) y = 1x+ 47 3 9 D) y = − 3x + 8 ,5

Równanie prostej przechodzącej przez punkt (1,− 6) i równoległej do prostej y = − 5x+ 4 jest dane wzorem
A) y = 15x − 615 B) y = − 5x + 1 C) y = − 5x − 1 D) y = − 1x − 54 5 5

Prostą przechodzącą przez punkt A = (1,1) i równoległą do prostej y = 12x − 1 opisuje równanie
A) y = − 2x − 1 B) y = 1 x+ 1 2 2 C) 1 1 y = − 2 x+ 2 D) y = 2x − 1

Dana jest prosta m o równaniu 1 y = − 3x − 2 . Prosta k równoległa do prostej m i przechodząca przez punkt P o współrzędnych P = (− 3 ,− 5 ) ma równanie
A) y = 3x + 4 B) y = − 1 x− 6 3 C) 1 y = 3x− 4 D) y = − 3x − 14

Prosta k jest równoległa do prostej o równaniu y = 3x − 1 . Do wykresu prostej k należy punkt A = (1,− 3) . Wskaż równanie prostej k .
A) y = 13x − 3 B) y = 3x− 6 C) 2x − y + 6 = 0 D) y = 3x

Prosta przechodząca przez punkt A = (− 10 ,5) i początek układu współrzędnych jest prostopadła do prostej o równaniu
A) y = −2x + 4 B) y = 12x C) y = − 1 x+ 1 2 D) y = 2x− 4

*Ukryj

Prosta przechodząca przez punkt A = (− 8,− 4) i początek układu współrzędnych jest prostopadła do prostej o równaniu
A) y = −2x + 4 B) y = 12x C) y = − 1 x+ 1 2 D) y = 2x− 4

Strona 1 z 5>>>>