Zestaw użytkownika nr 5233_2707

Sprawdzian Przekształcenia wykresów funkcji gr ASuma punktów: 15

Zadanie 1
(1 pkt)

Przesuwając wykres funkcji f wzdłuż osi Ox o 6 jednostek w prawo, otrzymano wykres funkcji g . Zatem
A) g(x ) = f(x + 6) B) g (x) = f(x )− 6 C) g(x ) = f(x − 6) D) g (x ) = f(x) + 6

Zadanie 2
(1 pkt)

Aby na podstawie wykresu funkcji y = f(x) narysować wykres funkcji y = f(x) − 6 , należy wykres funkcji f przesunąć o
A) 6 jednostek do dołu
B) 6 jednostek w prawo
C) 6 jednostek do góry
D) 6 jednostek w lewo

Zadanie 3
(4 pkt)

Na rysunku przedstawiony jest wykres pewnej funkcji y = f (x) .


PIC


Naszkicuj na oddzielnych rysunkach wykresy funkcji: y = f (x+ 1) i y = f(x) − 2 .

Zadanie 4
(5 pkt)

Dany jest wykres funkcji y = f(x ) określonej dla x ∈ ⟨− 6,6 ⟩ .


PIC


Korzystając z wykresu funkcji zapisz:

 • maksymalne przedziały, w których funkcja jest rosnąca;
 • zbiór argumentów, dla których funkcja przyjmuje wartości dodatnie;
 • największą wartość funkcji f w przedziale ⟨− 5,5⟩ ;
 • miejsca zerowe funkcji g (x) = f(x − 1) ;
 • najmniejszą wartość funkcji h(x) = f (x)+ 2 .
Zadanie 5
(1 pkt)

Wykres funkcji -2-- f(x ) = x+6 powstaje przez przesunięcie wykresu funkcji y = 2x o 6 jednostek
A) w lewo B) w prawo C) w górę D) w dół

Zadanie 6
(1 pkt)

Przesuwając wykres funkcji √ -- y = x o dwie jednostki w górę otrzymujemy funkcję:
A) √ ------ y = x+ 2 B) √ -- y = x + 2 C) ------ y = √ x − 2 D) y = √x--− 2

Zadanie 7
(1 pkt)

Dana jest funkcja f określona wzorem −x f(x) = 3 . Wykres funkcji g jest symetryczny do wykresu funkcji f względem osi Ox . Zatem
A) g(x ) = − 3−x B) g (x) = − 3x C) g(x ) = 3x D) g(x) = 3−x − 2

Zadanie 8
(1 pkt)

Gdy przesuniemy wykres funkcji 2 f (x) = x o 7 jednostek w lewo i 4 jednostki w dół, to otrzymamy wykres funkcji
A) y = (x + 7)2 − 4 B) y = (x + 7)2 + 4 C) y = (x − 7 )2 − 4 D) 2 y = (x− 7) + 4

Arkusz Wersja PDF
spinner