/Szkoła średnia/Zadania maturalne/Matura 2022/Matura

Egzamin Maturalny
z Matematyki
poziom rozszerzony 11 maja 2022 Czas pracy: 180 minut

Zadania zamknięte

Zadanie 1
(1 pkt)

Liczba √ --- √ -- log 27 − log 3 3 27 jest równa
A) 4 3 B) 1 2 C) 11 12 D) 3

Zadanie 2
(1 pkt)

Funkcja f jest określona wzorem 3 f(x ) = xx−−82 dla każdej liczby rzeczywistej x ⁄= 2 . Wartość pochodnej tej funkcji dla argumentu x = 1 2 jest równa
A) 3 4 B) 9 4 C) 3 D) 548

Zadanie 3
(1 pkt)

Jeżeli 1 cos β = − 3 i β ∈ (π, 3 π) 2 , to wartość wyrażenia ( ) sin β − 1π 3 jest równa
A) √- √- −-2-2+--3 6 B) √- 2-6+1- 6 C) 2√-2+√-3 6 D) 1−-2√6- 6

Zadanie 4
(1 pkt)

Dane są dwie urny z kulami. W każdej z urn jest siedem kul. W pierwszej urnie są jedna kula biała i sześć kul czarnych, w drugiej urnie są cztery kule białe i trzy kule czarne. Rzucamy jeden raz symetryczną monetą. Jeżeli wypadnie reszka, to losujemy jedną kulę z pierwszej urny, w przeciwnym przypadku – jedną kulę z drugiej urny. Prawdopodobieństwo zdarzenia polegającego na tym, że wylosujemy kulę białą w tym doświadczeniu, jest równe
A) -5 14 B) 9- 14 C) 5 7 D) 6 7

Zadania otwarte

Zadanie 5
(2 pkt)

Ciąg (an) jest określony dla każdej liczby naturalnej n ≥ 1 wzorem

 (7p − 1)n3 + 5pn − 3 an = ----------3----2-----, (p + 1)n + n + p

gdzie p jest liczbą rzeczywistą dodatnią. Oblicz wartość p , dla której granica ciągu (an) jest równa 43 .

Zadanie 6
(3 pkt)

Wykaż, że dla każdej liczby rzeczywistej x i dla każdej liczby rzeczywistej y takich, że 2x > y , spełniona jest nierówność

7x3 + 4x2y ≥ y 3 + 2xy 2 − x3.

Zadanie 7
(3 pkt)

Rozwiąż równanie |x − 3| = 2x + 11 .

Zadanie 8
(3 pkt)

Punkt P jest punktem przecięcia przekątnych trapezu ABCD . Długość podstawy CD jest o 2 mniejsza od długości podstawy AB . Promień okręgu opisanego na trójkącie ostrokątnym CP D jest o 3 mniejszy od promienia okręgu opisanego na trójkącie AP B . Wykaż, że spełniony jest warunek √ - |DP |2 + |CP |2 − |CD |2 = 4--2⋅|DP |⋅|CP | 3 .

Zadanie 9
(4 pkt)

Reszta z dzielenia wielomianu W (x) = 4x3 − 6x2 − (5m + 1)x− 2m przez dwumian x + 2 jest równa (− 30) . Oblicz m i dla wyznaczonej wartości m rozwiąż nierówność W (x) ≥ 0 .

Zadanie 10
(4 pkt)

Ciąg (an) , określony dla każdej liczby naturalnej n ≥ 1 , jest geometryczny i ma wszystkie wyrazy dodatnie. Ponadto a1 = 675 i 5 1 a 22 = 4a23 + 5a21 . Ciąg (bn ) , określony dla każdej liczby naturalnej n ≥ 1 , jest arytmetyczny. Suma wszystkich wyrazów ciągu (an) jest równa sumie dwudziestu pięciu początkowych kolejnych wyrazów ciągu (bn) . Ponadto a3 = b4 . Oblicz b1 .

Zadanie 11
(4 pkt)

Rozwiąż równanie sin x + sin2x + sin 3x = 0 w przedziale ⟨0,π ⟩ .

Zadanie 12
(5 pkt)

Wyznacz wszystkie wartości parametru m , dla których równanie

x 2 − (m + 1)x + m = 0

ma dwa różne rozwiązania rzeczywiste x 1 oraz x2 , spełniające warunki:

 -1- 1-- 1-- -1- x 1 ⁄= 0, x2 ⁄= 0 oraz x 1 + x2 + 2 = x2+ x2 1 2

Zadanie 13
(5 pkt)

Dany jest graniastosłup prosty ABCDEF GH o podstawie prostokątnej ABCD . Przekątne AH i AF ścian bocznych tworzą kąt ostry o mierze α takiej, że sin α = 12- 13 (zobacz rysunek). Pole trójkąta AF H jest równe 26,4. Oblicz wysokość h tego graniastosłupa.


PIC


Zadanie 14
(6 pkt)

Punkt A = (− 3,2 ) jest wierzchołkiem trójkąta równoramiennego ABC , w którym |AC | = |BC | . Pole tego trójkąta jest równe 15. Bok BC zawarty jest w prostej o równaniu y = x− 1 . Oblicz współrzędne wierzchołków B i C tego trójkąta.

Zadanie 15
(7 pkt)

Rozpatrujemy wszystkie trójkąty równoramienne o obwodzie równym 18.

 • Wykaż, że pole P każdego z tych trójkątów, jako funkcja długości b ramienia, wyraża się wzorem √------ P (b) = (18−-2b)⋅218b−81- .
 • Wyznacz dziedzinę funkcji P .
 • Oblicz długości boków tego z rozpatrywanych trójkątów, który ma największe pole.

Arkusz Wersja PDF
spinner