/Szkoła średnia/Zadania maturalne/Matura 2008

Próbny Egzamin Maturalny
z Matematyki
(OKE Łódź)
poziom podstawowy
7 marca 2008 Czas pracy: 120 minut

Zadanie 1
(3 pkt)

Rozwiąż nierówność 2x 2 < − 260 + 53x . Podaj wszystkie liczby całkowite, które spełniają tę nierówność.

Zadanie 2
(6 pkt)

Dany jest wielomian W (x) = x3 + 2x2 − 9x − 18 .

 • Wyznacz pierwiastki tego wielomianu.
 • Sprawdź, czy wielomiany W (x ) i P(x ) = (x+ 2)(x2 − 2x + 4) + (x + 2)(2x − 1 3) są równe.
 • Uzasadnij, że jeśli √ --- x > 10 , to x3 + 2x2 − 9x − 18 > 0 .

Zadanie 3
(3 pkt)

Każdej karcie bankomatowej jest przypisany numer identyfikacyjny zwany kodem PIN. Kod ten składa się z czterech cyfr (cyfry mogą się powtarzać, ale kodem PIN nie może być 0000). Oblicz prawdopodobieństwo, że w losowo utworzonym kodzie PIN żadna cyfra się nie powtórzy. Wynik podaj w postaci ułamka nieskracalnego.

Zadanie 4
(3 pkt)

Dla dowolnych liczb rzeczywistych a i b określamy liczby a ∘b i a ∗ b w następujący sposób:

 • a∘ b = liczba nie mniejsza spośród liczb a i b ,
 • a∗ b = liczba nie większa spośród liczb a i b.

Na przykład: 7 ∘3 = 7 , 15 ∘ 15 = 15 , 7∗ 3 = 3 , (− 6)∗ 4 = − 6 , (− 3) ∗(− 3) = −3 .
Oblicz

 • (− 5)∘ 4 =
 • (2005 ∗ 2007) ∘(− 200 6) =
 • (5∘ 6) ∗(2 ∘ 7) =

Zadanie 5
(3 pkt)

Ogrodnik opiekujący się klombem w kształcie koła o promieniu 40 m chce go powiększyć, sadząc wokół niego kwiatki na grządce o szerokości 1 m (patrz rysunek). Oblicz, o ile procent ogrodnik chce powiększyć powierzchnię tego klombu.


PIC


Zadanie 6
(5 pkt)

Nieskończony ciąg liczbowy (an) dla n ≥ 1 jest określony wzorem

 { n+1- a = 2 gdy n jest nieparzyste, n 0 gdy n jest parzyste.
 • Uzupełnij tabelkę:
  n 12345... 2005200620072008
  an 10
 • Oblicz (a2005)a2006 ⋅(a2006)a2007 ⋅(a2007)a2008 .
 • Oblicz sumę 2008 początkowych wyrazów ciągu (a ) n .

Zadanie 7
(3 pkt)

Z krawędzi dachu podrzucono kamień, który po 2 sekundach spadł na ziemię. Wysokość (wyrażoną w metrach), na jakiej znajdował się kamień nad ziemią po upływie t sekund od chwili jego podrzucenia, opisuje funkcja 2 h(t) = − 5t + 5t+ 10 , gdzie t ∈ ⟨0,2⟩ .

 • Podaj, z jakiej wysokości (od ziemi) kamień został podrzucony.
 • Oblicz, po jakim czasie od momentu podrzucenia kamień osiągnął największą wysokość.
 • Oblicz największą wysokość (od ziemi), na jaką wzniósł się ten kamień.

Zadanie 8
(4 pkt)

Na rysunku przedstawiony jest wykres funkcji f określonej wzorem f (x ) = 3x dla x ⁄= 0 .


PIC


Wykres ten przesunięto o 2 jednostki w górę wzdłuż osi Oy . Otrzymano w ten sposób wykres funkcji g o wzorze g(x) = 3x + 2 dla x ⁄= 0 .

 • Narysuj wykres funkcji g .
 • Oblicz największą wartość funkcji g w przedziale ⟨21,31⟩ .
 • Podaj, o ile jednostek wzdłuż osi Ox należy przesunąć wykres funkcji g , aby otrzymać wykres funkcji przechodzący przez początek układu współrzędnych.

Zadanie 9
(4 pkt)

Narożnik między dwiema ścianami i sufitem prostopadłościennego pokoju należy zamaskować trójkątnym fragmentem płyty gipsowo-kartonowej (patrz rysunek). Wiedząc, że RA = RB = RC = 1 m, oblicz objętość narożnika zamaskowanego tą płytą. Wynik zaokrąglij do 0,01 m 3 .


PIC


Zadanie 10
(4 pkt)

Na płaszczyźnie dane są punkty A = (2,3) i B = (− 2,1) (patrz rysunek). Zbadaj, czy punkty K = (36,21 ) i L = (− 37,− 15) leżą po tej samej stronie prostej AB . Podaj odpowiedź i jej uzasadnienie.


PIC


Zadanie 11
(4 pkt)

Spawacz ma wykonać z blachy konstrukcję, której podstawą jest kwadrat a ściany boczne są prostopadłe do płaszczyzny podstawy. Wymiary elementów są podane na rysunku. Oblicz pole powierzchni tej konstrukcji (wszystkich sześciu ścian). Wynik podaj z zaokrągleniem do 1 cm 2 .


PIC


Zadanie 12
(4 pkt)

Na rysunku oznaczono kąty oraz podano długości boków trójkąta prostokątnego. Oblicz, które z wyrażeń ma większą wartość: ∘ ---------- tg α ⋅ 1 − cos2 β+ sin α czy ---------- tg β ⋅√ 1 − cos2 α+ sin β .


PIC


Zadanie 13
(4 pkt)

Właściciel kiosku notował liczbę biletów komunikacji miejskiej sprzedanych w kolejnych godzinach. Wyniki obserwacji zapisał w tabeli.

Czas obserwacji Liczba biletów
5:00–6:00 2
6:00–7:00 3
7:00–8:00 9
8:00–9:00 8
9:00–10:00 6
10:00–11:00 4
11:00–12:00 3
12:00–13:00 3
13:00–14:00 3
14:00–15:00 5
15:00–16:00 8
16:00–17:00 6
 • Oblicz średnią liczbę biletów sprzedawanych w ciągu 1 godziny.
 • Wynikiem „typowym” nazywamy wynik, który różni się od średniej o mniej niż jedno odchylenie standardowe. Podaj wszystkie godziny, w których liczba sprzedanych biletów nie była „typowa”.

Arkusz Wersja PDF
spinner