/Szkoła średnia/Zadania maturalne/Matura 2010/Matura

Egzamin Maturalny
z Matematyki
poziom podstawowy 5 maja 2010 Czas pracy: 170 minut

Zadania zamknięte

Zadanie 1
(1 pkt)

Wskaż rysunek, na którym jest przedstawiony zbiór rozwiązań nierówności |x+ 7| > 5 .


PIC


Zadanie 2
(1 pkt)

Spodnie po obniżce ceny o 30% kosztują 126 zł. Ile kosztowały spodnie przed obniżką?
A) 163,80 zł B) 180 zł C) 294 zł D) 420 zł

Zadanie 3
(1 pkt)

Liczba ( ) 2−2⋅3−1- 0 2−1⋅3−2 jest równa
A) 1 B) 4 C) 9 D) 36

Zadanie 4
(1 pkt)

Liczba log 48+ lo g42 jest równa
A) 1 B) 2 C) log 6 4 D) log 10 4

Zadanie 5
(1 pkt)

Dane są wielomiany W (x) = − 2x3 + 5x2 − 3 oraz P(x ) = 2x3 + 12x . Wielomian W (x)+ P(x) jest równy
A) 2 5x + 12x − 3
B) 4x3 + 5x2 + 12x − 3
C) 4x6 + 5x 2 + 12x − 3
D) 4x3 + 12x 2 − 3

Zadanie 6
(1 pkt)

Rozwiązaniem równania 3x−-1= 2 7x+ 1 5 jest
A) 1 B) 7 3 C) 4 7 D) 7

Zadanie 7
(1 pkt)

Do zbioru rozwiązań nierówności (x − 2 )(x + 3) < 0 należy liczba
A) 9 B) 7 C) 4 D) 1

Zadanie 8
(1 pkt)

Wykresem funkcji kwadratowej 2 f(x ) = − 3x + 3 jest parabola o wierzchołku w punkcie
A) (3,0 ) B) (0,3) C) (− 3,0) D) (0,− 3)

Zadanie 9
(1 pkt)

Prosta o równaniu y = − 2x+ (3m + 3 ) przecina w układzie współrzędnych oś Oy w punkcie (0,2) . Wtedy
A) 2 m = − 3 B) 1 m = − 3 C) m = 1 3 D) m = 5 3

Zadanie 10
(1 pkt)

Na rysunku jest przedstawiony wykres funkcji y = f(x) .


PIC


Które równanie ma dokładnie trzy rozwiązania?
A) f(x ) = 0 B) f (x) = 1 C) f(x ) = 2 D) f (x) = 3

Zadanie 11
(1 pkt)

W ciągu arytmetycznym (a ) n dane są: a = 13 3 i a = 39 5 . Wtedy wyraz a 1 jest równy
A) 13 B) 0 C) -13 D) -26

Zadanie 12
(1 pkt)

W ciągu geometrycznym (an) dane są: a1 = 3 i a4 = 2 4 . Iloraz tego ciągu jest równy
A) 8 B) 2 C) 18 D) − 1 2

Zadanie 13
(1 pkt)

Liczba przekątnych siedmiokąta foremnego jest równa
A) 7 B) 14 C) 21 D) 28

Zadanie 14
(1 pkt)

Kąt α jest ostry i 3 sin α = 4 . Wartość wyrażenia 2 2 − cos α jest równa
A) 2156 B) 32 C) 1176 D) 31 16

Zadanie 15
(1 pkt)

Okrąg opisany na kwadracie ma promień 4. Długość boku tego kwadratu jest równa
A) √ -- 4 2 B) √ -- 2 2 C) 8 D) 4

Zadanie 16
(1 pkt)

Podstawa trójkąta równoramiennego ma długość 6, a ramię ma długość 5. Wysokość opuszczona na podstawę ma długość
A) 3 B) 4 C) √ --- 34 D) √ 61-

Zadanie 17
(1 pkt)

Odcinki AB i DE są równoległe. Długości odcinków CD , DE i AB są odpowiednio równe 1, 3 i 9.


PIC


Długość odcinka AD jest równa
A) 2 B) 3 C) 5 D) 6

Zadanie 18
(1 pkt)

Punkty A ,B,C leżące na okręgu o środku S są wierzchołkami trójkąta równobocznego. Miara zaznaczonego na rysunku kąta środkowego ASB jest równa


PIC


A) 1 20∘ B) 90∘ C) 6 0∘ D) 30∘

Zadanie 19
(1 pkt)

Latawiec ma wymiary podane na rysunku. Powierzchnia zacieniowanego trójkąta jest równa


PIC


A) 3 200 cm 2 B) 6400 cm 2 C) 1600 cm 2 D) 800 cm 2

Zadanie 20
(1 pkt)

Współczynnik kierunkowy prostej równoległej do prostej o równaniu y = − 3x + 5 jest równy
A) 1 − 3 B) -3 C) 1 3 D) 3

Zadanie 21
(1 pkt)

Wskaż równanie okręgu o promieniu 6.
A) x2 + y2 = 3 B) x2 + y2 = 6 C) x2 + y2 = 1 2 D) x 2 + y 2 = 36

Zadanie 22
(1 pkt)

Punkty A = (− 5,2) i B = (3,− 2) są wierzchołkami trójkąta równobocznego ABC . Obwód tego trójkąta jest równy
A) 30 B) √ -- 4 5 C) √ -- 12 5 D) 36

Zadanie 23
(1 pkt)

Pole powierzchni całkowitej prostopadłościanu o wymiarach 5 × 3 × 4 jest równe
A) 94 B) 60 C) 47 D) 20

Zadanie 24
(1 pkt)

Ostrosłup ma 18 wierzchołków. Liczba wszystkich krawędzi tego ostrosłupa jest równa
A) 11 B) 18 C) 27 D) 34

Zadanie 25
(1 pkt)

Średnia arytmetyczna dziesięciu liczb x,3 ,1,4,1,5,1,4,1,5 jest równa 3. Wtedy
A) x = 2 B) x = 3 C) x = 4 D) x = 5

Zadania otwarte

Zadanie 26
(2 pkt)

Rozwiąż nierówność x 2 − x − 2 ≤ 0 .

Zadanie 27
(2 pkt)

Rozwiąż równanie x 3 − 7x 2 − 4x + 28 = 0 .

Zadanie 28
(2 pkt)

Trójkąty prostokątne równoramienne ABC i CDE są położone tak, jak na poniższym rysunku (w obu trójkątach kąt przy wierzchołku C jest prosty). Wykaż, że |AD | = |BE | .


PIC


Zadanie 29
(2 pkt)

Kąt α jest ostry i 5- tg α = 12 . Oblicz co sα .

Zadanie 30
(2 pkt)

Wykaż, że jeśli a > 0 , to 2 aa++11≥ a+21- .

Zadanie 31
(2 pkt)

W trapezie prostokątnym krótsza przekątna dzieli go na trójkąt prostokątny i trójkąt równoboczny. Dłuższa podstawa trapezu jest równa 6. Oblicz obwód tego trapezu.

Zadanie 32
(4 pkt)

Podstawą ostrosłupa ABCD jest trójkąt ABC . Krawędź AD jest wysokością ostrosłupa (zobacz rysunek).


PIC


Oblicz objętość ostrosłupa ABCD , jeśli wiadomo, że |AD | = 12, |BC | = 6,|BD | = |CD | = 13 .

Zadanie 33
(4 pkt)

Doświadczenie losowe polega na dwukrotnym rzucie symetryczną sześcienną kostką do gry. Oblicz prawdopodobieństwo zdarzenia A polegającego na tym, że w pierwszym rzucie otrzymamy parzystą liczbę oczek i iloczyn liczb oczek w obu rzutach będzie podzielny przez 12. Wynik przedstaw w postaci ułamka zwykłego nieskracalnego.

Zadanie 34
(5 pkt)

W dwóch hotelach wybudowano prostokątne baseny. Basen w pierwszym hotelu ma powierzchnię 24 0 m 2 . Basen w drugim hotelu ma powierzchnię 350 m 2 oraz jest o 5 m dłuższy i 2 m szerszy niż w pierwszym hotelu. Oblicz, jakie wymiary mogą mieć baseny w obu hotelach. Podaj wszystkie możliwe odpowiedzi.

Rozwiąż on-line Arkusz Wersja PDF
spinner