/Gimnazjum/Egzamin gimnazjalny/Egzamin 2012

Próbny Egzamin Gimnazjalny
z Matematyki
Arkusz GM-M8-115 8 grudnia 2011 Czas pracy: 90 minut

Zadanie 1
(1 pkt)

Na którym rysunku narysowana prosta jest osią symetrii figury?
Zaznacz poprawną odpowiedź.


PIC


Zadanie 2
(1 pkt)

Zaznacz poprawną odpowiedź.
Rozwiązaniem równania 2x − 7 = 21 jest liczba
A) 7 B) 14 C) 26 D) 28

Zadanie 3
(1 pkt)

Na którym rysunku zamalowano 1 5 figury? Zaznacz poprawną odpowiedź.


PIC


Zadanie 4
(2 pkt)

Jedna czwarta uczniów klasy III ma niebieskie oczy. Jedna dziesiąta uczniów tej klasy ma oczy brązowe, a pozostali uczniowie mają oczy koloru szarego.
Oceń, czy zdania są prawdziwe. Zaznacz P (prawda) lub F (fałsz).

Niebieskie oczy ma 75% uczniów klasy III. PF
Uczniowie o szarym kolorze oczu stanowią 65% uczniów klasy III.PF

Zadanie 5
(1 pkt)

Zaznacz poprawną odpowiedź.
Wierzchołek L prostokąta przedstawionego na rysunku ma współrzędne


PIC


A) (4,6) B) (− 3,− 4) C) (4,− 4) D) (− 3,6)

Zadanie 6
(3 pkt)

Oblicz pole powierzchni działki, której kształt i wymiary przedstawiono na rysunku. Zapisz obliczenia i odpowiedź.


PIC


Zadanie 7
(1 pkt)

Zaznacz poprawną odpowiedź.
Liczba 2 2 + 32 jest równa
A) 10 B) 13 C) 25 D) 36

Zadanie 8
(4 pkt)

Tabela przedstawia liczbę książek wypożyczonych z biblioteki przez czworo uczniów.


PIC


Na podstawie danych w tabeli oceń, czy podane zdania są prawdziwe. Zaznacz P (prawda) lub F (fałsz).

Ola wypożyczyła z biblioteki 2 książki. PF
Najwięcej książek wypożyczyła Kasia. PF
Tomek i Adam wypożyczyli po tyle samo książek.PF
Kasia wypożyczyła o 3 książki mniej niż Ola. PF

Zadanie 9
(1 pkt)

Album do zdjęć ma 21 stron. W albumie są 63 zdjęcia. Na każdej stronie jest taka sama liczba zdjęć. Które wyrażenie opisuje liczbę zdjęć znajdujących się na jednej stronie albumu?
Zaznacz poprawną odpowiedź.
A) 63 − 21 B) 63 : 21 C) 21 + 63 D) 21 : 6 3

Zadanie 10
(4 pkt)

Uczniów na przedstawienie przewieziono trzema samochodami. W każdym samochodzie jest 49 miejsc.


PIC


Oceń, czy podane zdania są prawdziwe. Zaznacz P (prawda) lub F (fałsz).

Samochodami przewieziono razem 102 uczniów. PF
Samochodem A przewieziono więcej uczniów niż samochodem B .PF
W samochodzie C zostało jeszcze 12 wolnych miejsc. PF
W samochodzie B było najwięcej wolnych miejsc. PF

Zadanie 11
(1 pkt)

Na którym rysunku narysowano średnicę okręgu?
Zaznacz poprawną odpowiedź.


PIC


Zadanie 12
(2 pkt)

Drwal miał ułożyć 46 okrągłych bali w stosy po 6 bali. Ile takich stosów (patrz rysunek) może ułożyć drwal?
Zapisz obliczenia i odpowiedź.


PIC


Zadanie 13
(3 pkt)

Zapoznaj się z rysunkiem przedstawiającym różne odcinki.


PIC


Uzupełnij zdania, korzystając z rysunku i podanych wyrazów. Zaznacz literę A lub B.

Aprostopadłe
B równoległe
Odcinki DE i EF AB
Odcinki FG i BC AB
Odcinki GH i CD AB

Zadanie 14
(1 pkt)

Jaki kąt tworzą wskazówki zegara o godzinie 9:00?


PIC


Zaznacz poprawną odpowiedź.
A) 45∘ B) 6 0∘ C) 90∘ D) 30∘

Zadanie 15
(1 pkt)

Robotnicy pracowali trzy dni przy układaniu chodnika. Pierwszego dnia robotnicy ułożyli 1 7 chodnika, drugiego dnia ułożyli 4 7 chodnika, a trzeciego resztę. Jaką część chodnika robotnicy ułożyli trzeciego dnia?
Zaznacz poprawną odpowiedź.
A) 2 7 B) 3 7 C) 4 7 D) 5 7

Zadanie 16
(1 pkt)

Zaznacz poprawną odpowiedź.
Figurami podobnymi są figury


PIC


A) I i II B) II i III C) III i IV D) I i IV

Zadanie 17
(1 pkt)

Na której osi liczbowej prawidłowo zaznaczono liczby − 1 3 i − 1 1 3 ?
Zaznacz poprawną odpowiedź.


PIC


Zadanie 18
(3 pkt)

W butelce były 2 litry wody. Tomek wypił 750 mililitrów wody. Ile wody zostało jeszcze w butelce? Zapisz obliczenia i odpowiedź z mianem.

1 litr=1000 mililitrów

Zadanie 19
(3 pkt)

Rysunek przedstawia ostrosłup prosty.
Oceń, czy podane zdania są prawdziwe. Zaznacz P (prawda) lub F (fałsz).


PIC


Ściany boczne ostrosłupa są trójkątami prostokątnymi. PF
Liczba wszystkich krawędzi ostrosłupa jest parzysta. PF
Wszystkie ściany boczne ostrosłupa mają wspólny wierzchołek.PF

Zadanie 20
(1 pkt)

Zaznacz poprawną odpowiedź.
Siatka narysowanego graniastosłupa prostego składa się


PIC


A) z 2 trójkątów i 2 prostokątów B) z 2 trójkątów i 3 prostokątów
C) z 3 trójkątów i 2 prostokątów D) z 3 trójkątów i 3 prostokątów

Arkusz Wersja PDF
spinner