/Szkoła średnia/Zadania testowe/Geometria/Geometria analityczna/Okrąg/Proste styczne

Zadanie nr 7676957

Prosta l jest styczna do okręgu danego wzorem  2 2 (x+ 3) + (y − 2 ) = 9 i równoległa do prostej y+ 4 = 0 . Wskaż równanie prostej l
A) y = − 1 B) y = 11 C) y = 6 D) x = − 1

Wersja PDF

Rozwiązanie

Wykonujemy rysunek


PIC


Widać, że jedynymi prostymi równoległymi do prostej y = − 4 przecinającymi okrąg dokładnie w jednym punkcie są

y = 5 i y = − 1.

 
Odpowiedź: A

Wersja PDF
spinner