/Szkoła średnia/Zadania maturalne/Matura 2022

Dowody w geometrii twierdzenie Pitagorasa poziom rozszerzony

Zadanie 1

Bok AB czworokąta ABCD wpisanego w okrąg jest średnicą tego okręgu (zobacz rysunek). Udowodnij, że |AD |2 + |BD |2 = |BC |2 + |AC |2 .


PIC


Zadanie 2

Wysokości w pewnym trójkącie ABC mają długości: 1 1 1 3,4,5 . Wykaż, że jest to trójkąt prostokątny.

Zadanie 3

Wykaż, że jeżeli długości boków a,b,c trójkąta prostokątnego są liczbami całkowitymi, to liczba abc jest parzysta.

Zadanie 4

W trójkącie prostokątnym ABC , w którym kąt przy wierzchołku C jest kątem prostym, poprowadzono środkowe AD i BE . Udowodnij, że 4 ( 2 2) 2 5 |AD | + |BE | = |AB | .

Zadanie 5

W pierścieniu kołowym cięciwa zewnętrznego okręgu ma długość 10 i jest styczna do wewnętrznego okręgu (zobacz rysunek).


PIC


Wykaż, że pole tego pierścienia można wyrazić wzorem, w którym nie występują promienie wyznaczających go okręgów.

Zadanie 6

Dwusieczne kątów wewnętrznych trapezu ABCD przecinają się w punktach K ,L,M ,N (patrz rysunek). Wykaż, że |MN |2 − |KL |2 = |ML |2 − |KN |2 .


PIC


Zadanie 7

Czworokąt ABCD jest trapezem prostokątnym, w którym AB ∥ CD . Wykaż że

 2 2 2 2 |AC | + |BD | = |AD | + |BC | + 2|AB |⋅|DC |.

Zadanie 8

Przekątne czworokąta ABCD są prostopadłe. Wykaż, że  2 2 2 2 |AB | + |CD | = |BC | + |DA | .

Zadanie 9

W trójkącie ABC środkowe AD i BE są prostopadłe. Wykaż, że  2 1 ( 2 2) |AB | = 5 |BC | + |AC | .

Zadanie 10

Punkt M leży wewnątrz prostokąta ABCD (zob. rysunek). Udowodnij, że AM 2 + CM 2 = BM 2 + DM 2 .


PIC


Zadanie 11

Punkt P należy do okręgu opisanego na kwadracie ABCD . Wykaż, że wyrażenie  2 2 2 2 |PA | + |P B| + |P C| + |PD | ma stałą wartość, niezależną od wyboru punktu P .

Zadanie 12

Dany jest prostokąt o polu 12, w którym długość przekątnej jest liczbą z przedziału ⟨5,6⟩ . Wykaż, że obwód tego prostokąta jest liczbą z przedziału  √ --- ⟨14,4 1 5⟩ .

Zadanie 13

Dwa okręgi o środkach A i B są styczne zewnętrznie i każdy z nich jest jednocześnie styczny do ramion tego samego kąta prostego. Udowodnij, że stosunek pola większego z tych okręgów do pola mniejszego jest równy 17 + 12 √ 2- .


PIC


Wersja PDF
spinner