/Szkoła podstawowa/Egzamin ósmoklasisty/Egzamin 2023

Próbny Egzamin Ósmoklasisty
z Matematyki
Zestaw przygotowany przez serwis zadania.info 22 kwietnia 2023 Czas pracy: 100 minut

Zadanie 1
(1 pkt)

Na diagramie przedstawiono wyniki ankiety, w której działkowcy odpowiadali na pytanie „Jakiego ptaka najczęściej widują na swojej działce?”. Każdy ankietowany działkowiec podawał tylko jeden gatunek ptaka. Sikorkę wskazało 9 działkowców.


PIC


Które z podanych zdań jest fałszywe?
A) Sikorkę wskazało 2 razy mniej działkowców niż srokę.
B) Kosa wskazało 10% ankietowanych działkowców.
C) Kosa wskazało 6 ankietowanych działkowców.
D) W ankiecie wzięło udział 80 działkowców.

Zadanie 2
(1 pkt)

Wartość wyrażenia 1843 − 644 24 4 jest równa
A)  27 − 16 B) 81 32 C) 9- 64 D) − 2372

Zadanie 3
(1 pkt)

Dane są liczby: 12195, 43176, 54145, 57492, 61020, 37170.
Uzupełnij zdania. Wybierz odpowiedź spośród oznaczonych literami A i B oraz odpowiedź spośród oznaczonych literami C i D.
Wśród danych liczb są dokładnie A/B liczby podzielne przez 12.
A) trzy B) cztery
Wśród danych liczb są dokładnie C/D liczby podzielne przez 45.
C) dwie D) trzy

Zadanie 4
(1 pkt)

Dane jest wyrażenie  2 3−-86n oraz liczby: − 3,− 1,0,1 ,3 . Dla której z danych liczb wartość podanego wyrażenia jest największa?
A) − 3 B) − 1 C) 0 D) 1 E) 3

Zadanie 5
(1 pkt)

Uzupełnij zdania. Wybierz odpowiedź spośród oznaczonych literami A i B oraz odpowiedź spośród oznaczonych literami C i D.
Wartość wyrażenia 325 25 jest równa A/B .
A) 42 B) 4 10
Wartość wyrażenia 499 76 jest równa C/D .
C) 73 D) 7 12

Zadanie 6
(1 pkt)

Suma siedemdziesięciu czterech liczb dodatnich jest równa 1978. Oceń prawdziwość podanych zdań. Wybierz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, lub F – jeśli jest fałszywe.

Po zmniejszeniu każdej z tych liczb o 6 suma otrzymanych liczb będzie równa 1536. PF
Po zwiększeniu każdej z tych liczb o 50% suma otrzymanych liczb będzie równa 2967. PF

Zadanie 7
(1 pkt)

Pudełko margaryny o masie 40 dag przed promocją kosztowało 6,60 zł. Producent margaryny przygotował dwie promocje.


PIC


Czy dla klienta kupującego 440 dag margaryny bardziej opłacalna jest promocja II niż I? Wybierz odpowiedź T albo N i jej uzasadnienie spośród A, B albo C.

TakNie
ponieważ
A) w promocji I 1 dag margaryny kosztuje mniej niż w promocji II.
B) w promocji II masa pudełka margaryny wzrośnie o 4 dag, natomiast w promocji I masa się nie zmieni.
C) w promocji I trzeba kupić 11 pudełek margaryny, natomiast w promocji II – tylko 10.

Zadanie 8
(1 pkt)

Uzupełnij zdania. Wybierz odpowiedź spośród oznaczonych literami A i B oraz odpowiedź spośród oznaczonych literami C i D.
Liczba  --- 12− √ 70 jest A/B .
A) większa od 3 i mniejsza od 4. B) większa od 4 i mniejsza od 5.
Liczba √ --- 3 70 jest C/D .
C) większa od 3 i mniejsza od 4. D) większa od 4 i mniejsza od 5.

Zadanie 9
(1 pkt)

Na osi liczbowej zaznaczono punkty P,R i S oraz podano współrzędne punktów P i R . Odcinek SP jest podzielony na 8 równych części (zobacz rysunek poniżej).


PIC


Dokończ zdanie. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.
Współrzędna punktu S jest równa
A) − 6 B) − 5 C) − 4 D) − 3

Zadanie 10
(1 pkt)

Pani Ewelina ma na działce trzy pojemniki: pojemnik zielony, którego objętość jest 1,5 razy mniejsza niż objętość pojemnika czerwonego, pojemnik czerwony o objętości 30 litrów oraz pojemnik niebieski o objętości 2,5 razy większej niż objętość pojemnika zielonego. Objętość pojemnika niebieskiego jest większa od objętości pojemnika czerwonego o
A) 30 litrów B) 20 litrów C) 10 litrów D) 15 litrów

Zadanie 11
(1 pkt)

Jacek otrzymał kieszonkowe, które w całości wydał w ciągu czterech kolejnych tygodni. W pierwszym tygodniu wydał 16 całej kwoty, w drugim tygodniu 14 pozostałej kwoty, w trzecim tygodniu wydał dwa razy więcej pieniędzy niż w drugim tygodniu. W czwartym tygodniu wydał pozostałe 75 zł. Jeżeli przez x oznaczymy kwotę kieszonkowego, którą otrzymał Jacek, to sytuację przedstawioną w zadaniu opisuje równanie
A) ( ) x − 1x − 1x − 1x = 75 6 4 2
B) ( ) x− 1x + 1x+ 1x = 75 6 4 2
C) ( ) ( ) ( ) x− 1x − 1 x− 1x − 1 x− 1x = 75 6 4 6 2 6
D) ( ) ( ) ( ) x − 16x + 14 x − 16x + 12 x − 16x = 75

Zadanie 12
(1 pkt)

W pudełku znajdowały się piłeczki białe i czarne. Wśród wszystkich piłeczek 1 4 stanowiły piłeczki czarne. Wyciągnięto 12 piłeczek, wśród których żadna nie była czarna. Kamil – jako trzynasty – losuje jedną piłeczkę. Prawdopodobieństwo wylosowania przez Kamila piłeczki czarnej wynosi 310 . Liczba wszystkich piłeczek czarnych, które początkowo znajdowały się w pudełku jest równa
A) 18 B) 36 C) 24 D) 30

Zadanie 13
(1 pkt)

W trójkącie ABC o obwodzie 128 cm poprowadzono odcinek DE . Obwód trójkąta BDE jest równy 84 cm, a obwód czworokąta AEDC – 100 cm.


PIC


Długość odcinka DE jest równa
A) 56 cm B) 22 cm C) 14 cm D) 28 cm

Zadanie 14
(1 pkt)

Na rysunku przedstawiono siatkę graniastosłupa prostego, którego podstawą jest trapez. Na rysunku podano też długości niektórych jego krawędzi.


PIC


Oceń prawdziwość podanych zdań. Wybierz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, lub F – jeśli jest fałszywe.

Pole jednej ze ścian bocznych graniastosłupa jest dwa razy większe od pola jego podstawy. PF
Objętość tego graniastosłupa jest równa 288. PF

Zadanie 15
(1 pkt)

Na rysunku przedstawiono trapez KLMN zbudowany z trzech jednakowych trójkątów prostokątnych o przyprostokątnych długości 3 cm i 4 cm.


PIC


Oceń prawdziwość podanych zdań. Wybierz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, lub F – jeśli jest fałszywe.

Pole trapezu KLMN jest równe 18 cm 2 . PF
Obwód trapezu KLMN jest równy 18 cm.PF

Zadanie 16
(2 pkt)

Do wykonania wyszywanego dekoltu z guzikami użyto 7 guzików perłowych, 8 guzików srebrnych i kilku guzików złotych. Złote guziki stanowią 25% wszystkich guzików w gotowym dekolcie. Oblicz, ile złotych guzików jest w gotowym dekolcie.

Zadanie 17
(3 pkt)

Kierowca o godz. 8:15 wyruszył w podróż z miejscowości Kulki do miejscowości Baryłki. Po drodze, o godz. 9:05 minął miejscowość Snopki, która znajduje się w odległości 60 km od miejscowości Baryłki. Do Baryłek kierowca dotarł o godz. 10:45 i okazało się, że całą trasę z Kulek do Baryłek pokonał ze średnią prędkością 40 km/h. Oblicz średnią prędkość, z jaką ten kierowca przejechał trasę z Kulek do Snopków. Wynik wyraź w km- h .

Zadanie 18
(3 pkt)

Na zawody sportowe miała pojechać grupa uczniów, w której miało być trzy razy więcej chłopców niż dziewcząt. Z powodu choroby na zawody nie pojechało dwóch chłopców i jedna dziewczynka. W konsekwencji, wśród uczniów, którzy pojechali na zawody liczba chłopców była równa 130 liczby dziewczynek. Ilu uczniów miało początkowo pojechać na te zawody?

Zadanie 19
(3 pkt)

W prostokącie ABCD bok AB jest cztery razy dłuższy od boku AD . Punkty E i F dzielą odcinek AB na trzy równe części (zobacz rysunek).


PIC


Oblicz pole trapezu DEF C jeżeli wiadomo, że jego obwód jest równy 52 cm.

Arkusz Wersja PDF
spinner