/Szkoła podstawowa/Egzamin ósmoklasisty/Egzamin 2023/Próbne testy

Próbny Egzamin Ósmoklasisty
z Matematyki
Zestaw przygotowany przez serwis zadania.info 6 maja 2023 Czas pracy: 100 minut

Zadanie 1
(1 pkt)

Na diagramie przedstawiono wyniki ankiety, w której uczniowie pewnej szkoły odpowiadali na pytanie „Jakie jest twoje ulubione zwierzę domowe?”. Każdy ankietowany uczeń podawał tylko jedno zwierzę. Psa wskazało o 15 uczniów więcej niż chomika, a kota wskazało 6 razy więcej uczniów niż królika.


PIC


Uzupełnij zdania. Wybierz odpowiedź spośród oznaczonych literami A i B oraz odpowiedź spośród oznaczonych literami C i D.
Królika wskazało A/B uczniów.
A) 3 B) 5
Psa wskazało o C/D uczniów więcej niż kota.
C) 8 D) 6

Zadanie 2
(1 pkt)

Wartość wyrażenia 32 2 6 − 4 jest równa
A) − 292 B) − 72 C) 7 6 D) 61 2

Zadanie 3
(1 pkt)

Dane są liczby: 1645, 3376, 1734, 7182, 2948, 2472.
Uzupełnij zdania. Wybierz odpowiedź spośród oznaczonych literami A i B oraz odpowiedź spośród oznaczonych literami C i D.
Wśród danych liczb są dokładnie A/B liczby podzielne przez 3.
A) trzy B) cztery
Wśród danych liczb są dokładnie C/D liczby podzielne przez 4.
C) dwie D) trzy

Zadanie 4
(1 pkt)

Wartość wyrażenia algebraicznego

3(3+--2y)−--2y(3-+-2y)- 7

obliczono dla pięciu różnych wartości y :

I : y = − 4, II : y = − 3, III : y = − 1, IV : y = 2 , V : y = 5.

Uzupełnij zdania. Wybierz odpowiedź spośród oznaczonych literami A i B oraz odpowiedź spośród oznaczonych literami C i D.
Największą wartość wyrażenia otrzymano w przypadku A/B .
A) I B) III
Najmniejszą wartość wyrażenia otrzymano w przypadku C/D .
C) II D) V

Zadanie 5
(1 pkt)

Uzupełnij zdania. Wybierz odpowiedź spośród oznaczonych literami A i B oraz odpowiedź spośród oznaczonych literami C i D.
Wartość wyrażenia 186 123 jest równa A/B .
A) 39 B) 3 6
Wartość wyrażenia 0,023 0,056 jest równa C/D .
C)  3 4 D)  3 8

Zadanie 6
(1 pkt)

Dokończ zdanie. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.
Liczba √ --- 7 3 jest
A) większa od 3 i mniejsza od 4. B) większa od 4 i mniejsza od 5.
C) większa od 7 i mniejsza od 8. D) większa od 8 i mniejsza od 9.

Zadanie 7
(1 pkt)

Różnica dwóch dodatnich liczb a i b jest równa 76. Oceń prawdziwość podanych zdań. Wybierz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, lub F – jeśli jest fałszywe.

Po zmniejszeniu każdej z tych liczb o 6 różnica otrzymanych liczb będzie równa 64. PF
Po zwiększeniu każdej z tych liczb o połowę różnica otrzymanych liczb będzie równa 114. PF

Zadanie 8
(1 pkt)

Na osi liczbowej zaznaczono punkty P,R i S oraz podano współrzędne punktów P i S . Punkt R dzieli odcinek P S w taki sposób, że stosunek długości odcinków P R i RS jest równy 5 3 .


PIC


Dokończ zdanie. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.
Współrzędna punktu R jest równa
A) 21 B) 18 C) 16 D) 24

Zadanie 9
(1 pkt)

Każdy z dwóch pojemników był początkowo wypełniony 1 kg wodnego roztworu soli o stężeniu 5%. Do pierwszego pojemnika dosypano 150 g soli i dolano 1,55 kg wody. Do drugiego pojemnika dosypano 100 g soli i dolano 0,925 kg wody. Czy stężenie roztworu soli w pojemniku I jest większe niż w pojemniku II? Wybierz odpowiedź T albo N i jej uzasadnienie spośród A, B albo C.

TakNie
ponieważ
A) stężenia soli w obu pojemnikach są takie same.
B) 150 100 1550-< 925- .
C) 1155500-> 190025- .

Zadanie 10
(1 pkt)

Plik z prezentacją multimedialną Leszka ma rozmiar 19 MB (megabajtów). Plik z prezentacją multimedialną Izy ma 1,5 razy większy rozmiar (wyrażony w MB) niż plik z prezentacją Leszka.
Dokończ zdanie. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.

Plik z prezentacją Leszka ma mniejszy rozmiar niż plik z prezentacją Izy o
A) 12 MB B) 8,5 MB C) 11 MB D) 9,5 MB

Zadanie 11
(1 pkt)

W pudełku znajdowały się piłeczki niebieskie i czerwone – łącznie 96. Wśród wszystkich piłeczek 1 6 stanowiły piłeczki czerwone. Wyciągnięto 16 piłeczek, wśród których żadna nie była czerwona. Kasia – jako siedemnasta – losuje jedną piłeczkę. Prawdopodobieństwo wylosowania przez Kasię piłeczki czerwonej wynosi
A) 1 4 B) 8- 17 C) -7 16 D) 1 5

Zadanie 12
(1 pkt)

Ogrodnik kupił ziemię ogrodową, którą zaplanował zużyć w maju, czerwcu i lipcu. W maju zużył 3 8 masy kupionej ziemi. W czerwcu zużył 23 masy ziemi, która została. Na lipiec pozostało mu jeszcze 50 kg ziemi.
Dokończ zdanie. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.

Jeżeli przez x oznaczymy masę zakupionej ziemi, to sytuację przedstawioną w zadaniu opisuje równanie
A) (x − 3x) + 2x = 50 8 3 B) ( 3 ) 2( 3 ) x− 8x + 3 x − 8x = 50
C) ( ) ( ) x− 38x − 23 x − 38x = 50 D) (x− 3x) − 2x = 50 8 3

Zadanie 13
(1 pkt)

W trapezie ABCD przekątne przecinają się w punkcie E . Pole trójkąta AED jest równe 12 cm 2 , a pole trójkąta ABC jest równe 35 cm 2 .


PIC


Pole trójkąta ABE jest równe
A) 24 cm 2 B) 2 1 cm 2 C) 23 cm 2 D) 18 cm 2

Zadanie 14
(1 pkt)

Na rysunku przedstawiono trapez ABCD zbudowany z dwóch równoramiennych trójkątów prostokątnych. Krótsza przekątna tego trapezu ma długość 10 cm.


PIC


Oceń prawdziwość podanych zdań. Wybierz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, lub F – jeśli jest fałszywe.

Obwód trapezu ABCD jest równy  √ -- (10 + 15 2) cm .PF
Pole trapezu ABCD jest równe 75 cm 2 . PF

Zadanie 15
(1 pkt)

Na rysunku przedstawiono siatkę graniastosłupa prostego oraz podano długości niektórych jego krawędzi.


PIC


Oceń prawdziwość podanych zdań. Wybierz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, lub F – jeśli jest fałszywe.

Pole największej ściany bocznej tego graniastosłupa jest równe 96.PF
Pole podstawy tego graniastosłupa jest równe 30. PF

Zadanie 16
(2 pkt)

Rowerzysta przejechał ze stałą prędkością trasę o długości 10,5 km od godziny 13:43 do godziny 14:18. Oblicz prędkość, z jaką rowerzysta przejechał tę trasę. Wynik wyraź w kmh-- .

Zadanie 17
(3 pkt)

W trzech salach lekcyjnych było początkowo 44 uczniów. Gdy z trzeciej sali 2 uczniów przeszło do pierwszej sali, a z pierwszej sali 6 uczniów przeszło do drugiej sali to okazało się, że w drugiej sali jest dwa razy więcej uczniów niż w pierwszej sali oraz trzy razy więcej uczniów niż w trzeciej sali. Ilu uczniów było początkowo w trzeciej sali?

Zadanie 18
(2 pkt)

W pojemniku znajduje się 60 kolorowych klocków o jednakowym kształcie. Wśród tych klocków jest 25 klocków czerwonych i 17 niebieskich. Pozostałe klocki są zielone. Ania, nie zaglądając do pudełka, wyjmuje z niego kolejno po jednym klocku. Ile co najmniej klocków musi wyjąć Ania, żeby mieć pewność, że wśród wyjętych klocków są co najmniej 3 niebieskie?

Zadanie 19
(3 pkt)

Równoległobok ABCD zbudowano z czterech przystających trójkątów prostokątnych (patrz rysunek). Boki równoległoboku mają długości |AB | = 30 cm i |AD | = 25 cm .


PIC


Oblicz pole równoległoboku ABCD .

Arkusz Wersja PDF
spinner