/Szkoła średnia/Geometria/Geometria analityczna/Trójkąt/Dowolny/Różne

Zadanie nr 4321887

Punkty A = (− 3,− 1) i B = (3,5) są wierzchołkami trójkąta ABC , a jego wysokości przecinają się w punkcie D = (1,1) . Oblicz długość wysokości tego trójkąta opuszczonej na bok AB .

Wersja PDF

Rozwiązanie

Zaczynamy od szkicowego rysunku.


PIC


Sposób I

Zacznijmy od napisania równań wysokości AD i BD . Najpierw AD – szukamy prostej w postaci y = ax + b i podstawiamy współrzędne punktów A i D .

{ −1 = − 3a+ b 1 = a+ b

Odejmujemy od drugiego równania pierwsze i mamy

 1 2 = 4a ⇒ a = -. 2

Stąd  1 b = 1 − a = 2 i wysokość AD ma równanie  1 1 y = 2x + 2 .

Analogicznie wyznaczamy równanie wysokości BD – szukamy prostej w postaci y = ax + b i podstawiamy współrzędne punktów B i D .

{ 5 = 3a+ b 1 = a+ b

Odejmujemy od pierwszego równania drugie i mamy

4 = 2a ⇒ a = 2.

Stąd b = 1 − a = − 1 i wysokość BD ma równanie y = 2x− 1 .

Teraz łatwo już napisać równania boków AC i BC . Prosta AC jest prostopadła do wysokości BD , więc ma równanie postaci y = − 1x+ b 2 . Współczynnik b wyznaczamy podstawiając współrzędne punktu A .

 3 5 − 1 = --+ b ⇒ b = − --. 2 2

Bok AC ma więc równanie y = − 1x − 5 2 2 . Analogicznie wyznaczamy równanie prostej BC . Jest ona prostopadła do wysokości AD , więc ma równanie postaci y = − 2x + b . Współczynnik b wyznaczamy podstawiając współrzędne punktu B .

5 = − 6 + b ⇒ b = 11

Bok BC ma więc równanie y = −2x + 11 . Teraz wyznaczamy współrzędne punktu C wspólnego dla prostych AC i BC .

{ y = − 1x − 5 2 2 y = − 2x + 11

Odejmujemy teraz od pierwszego równania drugie i mamy

 1 5 0 = 2x − -x − -− 11 2 2 3-x = 2-7 ⇒ x = 27-⋅ 2-= 9 2 2 2 3

Stąd y = − 2x + 1 1 = − 18+ 11 = − 7 i C = (9,− 7) .

Interesująca nas długość wysokości opuszczonej na bok AB , to dokładnie odległość punktu C od prostej AB . Napiszmy równanie tej prostej. Szukamy prostej w postaci y = ax + b i podstawiamy współrzędne punktów A i B .

{ −1 = − 3a+ b 5 = 3a + b.

Odejmujemy od drugiego równania pierwsze i mamy

6 = 6a ⇒ a = 1.

Stąd b = 5 − 3a = 5− 3 = 2 i prosta AB ma równanie

y = x + 2 y − x − 2 = 0.

Pozostało obliczyć odległość punktu C od prostej AB . Korzystamy ze wzoru na odległość punktu P = (x0,y0) od prostej Ax + By + C = 0 :

|Ax + By + C| ---0√------0-----. A 2 + B 2

W naszej sytuacji mamy

 √ -- √ -- |−√-7−--9−--2|= √18-= 18--2-= 9 2. 1 2 + 1 2 2 2

Sposób II

Równania prostych AC i BC możemy napisać trochę prościej – wystarczy skorzystać ze wzoru na równanie prostej prostopadłej do wektora →v = [p,q] i przechodzącej przez punkt P = (x0,y0)

p(x − x0) + q(y − y0) = 0 .

Napiszemy najpierw równanie prostej BC – przechodzi ona przez punkt P = B i jest prostopadła do wektora

 −→ AD = D − A = [1 + 3 ,1+ 1 ] = [4,2].

Ma więc równanie

4(x − 3)+ 2(y − 5) = 0 / : 2 2x − 6 + y − 5 = 0 y = − 2x + 11

Analogicznie wyznaczamy równanie prostej AC – przechodzi ona przez punkt P = A i jest prostopadła do wektora

−→ BD = D − B = [1 − 3,1 − 5] = [− 2,− 4].

Ma więc równanie

 − 2(x + 3 )− 4(y + 1 ) = 0 / : (− 2 ) x + 3 + 2 (y+ 1) = 0 1- 5- y = − 2x − 2

Współrzędne punktu C i długość wysokości wyznaczamy tak samo jak w pierwszym sposobie.  
Odpowiedź:  √ -- 9 2

Wersja PDF
spinner