/Szkoła średnia/Geometria/Geometria analityczna/Czworokąt/Romb

Zadanie nr 9772792

W kartezjańskim układzie współrzędnych dany jest romb ABCD , którego bok CD i przekątna AC są zawarte w prostych o równaniach y − x − 1 = 0 i y − 3x + 1 = 0 odpowiednio. Promień okręgu wpisanego w romb ABCD jest równy 2 √ 2- , a środek tego okręgu leży poniżej osi Ox . Oblicz współrzędne punktu styczności okręgu wpisanego w romb ABCD z jego bokiem BC .

Wersja PDF

Rozwiązanie

Szkicujemy opisaną sytuację.


PIC


Na rozgrzewkę możemy wyznaczyć współrzędne punktu C – jest to punkt wspólny dwóch podanych prostych

{ y = x+ 1 y = 3x − 1

Odejmujemy od drugiego równania pierwsze i mamy

0 = 2x − 2 ⇒ x = 1.

Stąd y = x + 1 = 2 i C = (1 ,2) .

Zastanówmy się co dalej. Cała sytuacja byłaby bardzo prosta, gdybyśmy mieli środek S symetrii rombu – bo wtedy bylibyśmy w stanie odtworzyć cały romb. Wiemy, że punkt S leży na prostej AC , więc ma współrzędne postaci S = (x ,3x − 1) . Znamy też jego odległość od prostej CD – jest to po prostu promień okręgu wpisanego w romb. Otrzymujemy więc równanie

d(S,CD ) = 2√ 2-= |3x-−√-1−-x-−--1| / ⋅√ 2- 1 + 1 4 = |2x− 2| / : 2 − 2 = x − 1 lub 2 = x − 1 − 1 = x lub 3 = x .

Zauważmy, że jeżeli x = 3 , to wtedy y = 3x− 1 = 8 i punkt S leżałby powyżej osi Ox , co jest sprzeczne z założeniem. Zatem x = − 1 , y = 3x − 1 = −4 i S = (− 1,− 4) .

Teraz sprawa jest dość prosta – punkt S jest środkiem odcinka AC , więc

 A + C S = ------- ⇒ A = 2S − C = (− 2,− 8)− (1 ,2) = (− 3,− 10). 2

Przekątna BD jest prostopadła do AC , więc ma równanie postaci y = − 1x + b 3 . Współczynnik b wyznaczamy podstawiając współrzędne punktu S .

 1- 13- − 4 = 3 + b ⇒ b = − 3 .

Przekątna BD ma więc równanie y = − 1x − 13 3 3 . Wyznaczmy jej punkt wspólny D z daną prostą CD .

{ y = x + 1 1 13 y = − 3x − 3-

Odejmujemy od pierwszego równania drugie i mamy

 0 = x + 1x + 1 + 13- 3 3 16 4 − ---= -x ⇒ x = − 4. 3 3

Stąd y = x + 1 = − 3 i D = (− 4,− 3) . Punkt S jest środkiem odcinka BD , więc

 B + D S = ------- ⇒ B = 2S − D = (− 2,− 8) − (− 4,− 3) = (2,− 5). 2

Możemy w końcu napisać równanie prostej BC – szukamy prostej w postaci y = ax+ b i podstawiamy współrzędne punktów B i C

{ − 5 = 2a+ b 2 = a+ b

Odejmujemy od pierwszego równania drugie i mamy a = − 7 . Stąd b = 2− a = 9 i prosta BC ma równanie y = − 7x + 9 . Nasze zadanie sprowadza się do wyznaczenia na tej prostej punktu wspólnego z okręgiem wpisanym w romb. Można to zrobić na różne sposoby, ale chyba najszybsza droga to wyznaczyć E jako punkt wspólny prostej BC i prostej SE , która jest prostopadła do BC i przechodzi przez punkt S . Szukamy więc prostej SE w postaci y = 1x + b 7 i podstawiamy współrzędne punktu S .

 1- 1- 27- − 4 = − 7 + b ⇒ b = 7 − 4 = − 7 .

Prosta SE ma więc równanie y = 1x − 27 7 7 i pozostało znaleźć jej punkt wspólny E z prostą BC .

{ 1 27 y = 7x − 7 y = − 7x+ 9

Odejmujemy od pierwszego równania drugie i mamy

 1- 27- 0 = 7 x + 7x − 7 − 9 90 5 0 9 ---= ---x ⇒ x = -. 7 7 5

Stąd

 63 18 y = − 7x + 9 = − ---+ 9 = − --- 5 5

i  ( ) E = 9,− 18- 5 5 .  
Odpowiedź: ( ) 9,− 18 5 5

Wersja PDF
spinner