/Szkoła średnia/Geometria/Geometria analityczna/Trójkąt/Dowolny/Pole

Zadanie nr 5928397

W okrąg o równaniu  2 2 (x− 1) + (y− 2) = 25 wpisano trójkąt ABC . Bok AB tego trójkąta jest zawarty w prostej o równaniu 4x − 3y + 2 = 0 . Wysokość CD tego trójkąta dzieli bok AB tak, że |AD | = 4⋅|DB | . Oblicz pole trójkąta ABC .

Wersja PDF

Rozwiązanie

Dany okrąg to okrąg o środku S = (1,2) i promieniu r = 5 . Szkicujemy opisaną sytuację.


ZINFO-FIGURE


Sposób I

Jeżeli w miarę dokładnie wykonamy rysunek, to możemy nabrać podejrzeń, że dana prosta AB przechodzi przez środek S danego okręgu. Łatwo sprawdzić, że faktycznie tak jest – wystarczy podstawić współrzędne punktu S do równania prostej:

4 ⋅1 − 3 ⋅2+ 2 = 0.

W szczególności, odcinek AB jest średnicą okręgu, czyli

AB = 2r = 1 0.

Wiemy też, że punkt D dzieli odcinek AB w stosunku 4:1, więc

AD = 4AB = 8 5 1- BD = 5AB = 2.

Kąt ACB jako kąt oparty na średnicy jest prosty (są dwa możliwe położenia punktów A i B i są cztery możliwe położenia punktu C , ale nie ma to wpływu na samo rozwiązanie), więc trójkąt ABC jest prostokątny, a D jest spodkiem wysokości opuszczonej na przeciwprostokątną. Korzystamy teraz ze znanego faktu, że ta wysokość jest średnią geometryczną długości odcinków, na które podzieliła przeciwprostokątną. Mamy zatem

 √ --------- √ ---- CD = AD ⋅DB = 8⋅ 2 = 4.

Pole trójkąta ABC jest więc równe

P = 1AB ⋅CD = 1-⋅10⋅ 4 = 20. ABC 2 2

Sposób II

Jeżeli nie zauważyliśmy, że punkt S leży na prostej AB , to żaden dramat – zaczynamy od wyznaczenia współrzędnych punktów A i B . Podstawiamy

 4- 2- y = 3x + 3

do równania okręgu.

 ( ) 2 ( ) 2 25 = (x− 1)2 + 4-x+ 2-− 2 = (x − 1)2 + 4-x− 4- 3 3 3 3 16 25 9 25 = (x− 1)2 + --(x − 1)2 = ---⋅(x − 1)2 / ⋅ --- 2 9 9 25 9 = (x− 1) .

Stąd

x− 1 = − 3 lub x − 1 = 3 x = − 2 lub x = 4.

Stąd 4 2 3x + 3 = −2 i  4 2 y = 3x + 3 = 6 odpowiednio. To oznacza, że punkty A i B mają współrzędne (− 2,− 2) i (4,6) , przy czym nie wiemy, w jakiej kolejności. Zauważmy jednak, że wybór współrzędnych punktu A nie ma wpływu na wartość obliczonego pola trójkąta ABC , bo obie sytuacje różnią się o symetrię osiową względem prostej prostopadłej do AB i przechodzącej przez punkt S . Możemy więc bez zmniejszania ogólności założyć, że A = (−2 ,−2 ) i B = (4,6) . Obliczmy długość odcinka AB (ta długość jest nam potrzebna do obliczenia pola trójkąta ABC ).

 ∘ ------------------- √ -------- √ ---- AB = (4 + 2)2 + (6 + 2)2 = 3 6+ 8 4 = 100 = 10.

Ponieważ AB = 2r = 10 , po raz kolejny mamy okazję zauważyć, że AB jest średnicą okręgu. Możemy wtedy tak samo jak w sposobie I obliczyć pole trójkąta ABC bez wyznaczania współrzędnych punktu C .

Przyjmijmy jednak, że nadal nie zauważyliśmy, że trójkąt ABC jest prostokątny. W takiej sytuacji – zmierzamy w kierunku wyznaczenia współrzędnych punktu C . Najpierw jednak wyznaczmy współrzędne punktu D = (xD ,yD ) – najprościej to zrobić przy użyciu wektorów.

 −→ −→ AD = 4AB = 4[4+ 2,6+ 2] [5 ]5 24 3 2 [xD + 2,yD + 2] = 5-,-5- .

Mamy stąd

{ 24 14 xD = 5 − 2 = 5 yD = 32− 2 = 22 5 5

i  ( 14- 22) D = 5 ,5 . Piszemy teraz równanie prostej CD – jest ona prostopadła do prostej AB , więc ma równanie postaci

 3- y = − 4x + b.

Współczynnik b wyznaczamy podstawiając współrzędne punktu D .

22 3 14 22 2 1 13 ---= − -⋅ ---+ b ⇒ b = ---+ --- = ---. 5 4 5 5 1 0 2

Prosta CD ma więc równanie y = − 3x + 13 4 2 .

Szukamy teraz punktów wspólnych prostej CD i danego okręgu (czyli wyznaczamy możliwe współrzędne punktu C ). Podstawiamy  3 13 y = − 4x + -2 do równania okręgu.

 ( ) 2 2 2 2 3- 13- 25 = (x − 1) + (y − 2) = (x − 1) + − 4x + 2 − 2 ( ) 2 2 3- 9- 2 -9- 2 27- 81- 25 = (x − 1) + − 4x + 2 = x − 2x + 1 + 16 x − 4 x + 4 0 = 25-x2 − 35-x− 15- / ⋅ 16 16 4 4 5 0 = 5x 2 − 28x − 12.

Rozwiązujemy otrzymane równanie kwadratowe

 2 2 Δ = 28 + 4 ⋅5 ⋅12 = 78 4+ 2 40 = 1024 = 32 2 8− 32 2 28 + 32 x1 = -------- = − -- lub x2 = --------= 6. 10 5 10

Mamy wtedy

 ( ) y = − 3x + 13-= − 3⋅ − 2- + 1-3 = -3-+ 13-= 68-= 34- 1 4 1 2 4 5 2 1 0 2 10 5 3 13 3 13 4 y2 = − -x 2 + ---= − -⋅6 + ---= --= 2. 4 2 4 2 2

Zatem  ( ) C = − 25, 345 lub C = (6,2) . Obliczamy teraz długość odcinka CD (czyli wysokości trójkąta ABC ) w każdym z tych przypadków.

 ∘ (--------)-----(---------)-- ∘ ----------- ∘ ---- 14- 2- 2 22- 34- 2 256- 144- 400- √ --- CD = 5 + 5 + 5 − 5 = 25 + 2 5 = 25 = 16 = 4 ∘ -------------------------- ∘ ----------- ∘ ---- ( 14 )2 ( 22 )2 256 144 400 √ --- CD = ---− 6 + ---− 2 = ----+ ----= ----= 16 = 4 . 5 5 25 25 25

To oznacza, że w obu przypadkach pole trójkąta ABC jest równe

 1 1 PABC = --⋅AB ⋅CD = -⋅ 10⋅4 = 20. 2 2

 
Odpowiedź: PABC = 2 0

Wersja PDF
spinner