/Szkoła średnia/Geometria/Geometria analityczna/Czworokąt/Równoległobok

Zadanie nr 8368287

Oblicz pole równoległoboku ABCD o wierzchołkach A = (− 3,− 2) , B = (1,2) , C = (6,1) , D = (2,− 3) .

Wersja PDF

Rozwiązanie

Rozpoczynamy od szkicowego rysunku.


PIC


Sposób I

Zauważmy, że równoległobok ABCD składa się z dwóch przystających trójkątów ABC i ADC . Wystarczy zatem obliczyć pole trójkąta ABC , a to możemy łatwo zrobić ze wzoru

 1- PABC = 2|(xB − xA )(yC − yA )− (yB − yA )(xC − xA )|

na pole trójkąta o wierzchołkach A = (xA ,yA) , B = (xB ,yB) i C = (xC,yC ) . Liczymy

P = 2P = |(1 + 3)(1 + 2) − (2+ 2)(6+ 3)| = |12− 36| = 24. ABCD ABC

Sposób II

Obliczmy najpierw długość podstawy AB

 ∘ ------------------- √ -------- √ -- AB = (1+ 3)2 + (2 + 2 )2 = 16+ 16 = 4 2 .

Wyznaczmy jeszcze równanie prostej AB – szukamy prostej w postaci y = ax+ b . Podstawiamy współrzędne punktów A i B i mamy

{ − 2 = − 3a + b 2 = a + b

Odejmując od drugiego równania pierwsze (żeby skrócić b ), mamy 4 = 4a , czyli a = 1 i b = 2 − a = 1 . Prosta AB ma więc równanie y = x+ 1 .

Wysokość równoległoboku możemy obliczyć ze wzoru na odległość punktu P = (x0,y0) od prostej Ax + By + C = 0 :

|Ax-0-+-By-0 +-C|- √ --2----2- . A + B

W naszej sytuacji mamy P = C = (6,1) , a prosta to AB : x − y + 1 = 0 . Mamy zatem

 |6 − 1+ 1| 6 h = --√-------- = √---. 1 + 1 2

Pole równoległoboku jest więc równe

 √ -- 6 PABCD = AB ⋅h = 4 2⋅ √---= 2 4. 2

Sposób III

Jeżeli ktoś nie chce korzystać ze wzoru na odległość punktu od prostej, to wysokość równoległoboku możemy wyznaczyć bardziej wprost, wyznaczając równanie wysokości opuszczonej z wierzchołka C na bok AB .

Rozpoczynamy tak jak w poprzednim sposobie od wyliczenia

 √ -- |AB | = 4 2 AB : y = x+ 1.

Prosta zawierająca wysokość opuszczoną z wierzchołka C jest prostopadła do AB , jest to więc prosta postaci y = −x + b . Współczynnik b wyznaczamy podstawiając współrzędne punktu C .

1 = −6 + b ⇒ b = 7.

Zatem wysokość ta ma równanie y = −x + 7 . Wyznaczamy teraz punkt E wspólny tej wysokości i podstawy AB

{ y = x + 1 y = −x + 7.

Dodając równania układu stronami mamy 2y = 8 , czyli y = 4 i x = y − 1 = 3 . Zatem E = (3,4) i wysokość równoległoboku jest równa

 ∘ ------------------- √ ------ √ -- h = |CE | = (3− 6)2 + (4 − 1)2 = 9+ 9 = 3 2.

Pole równoległoboku jest więc równe

 √ -- √ -- PABCD = AB ⋅h = 4 2 ⋅3 2 = 24.

 
Odpowiedź: 24

Wersja PDF
spinner