/Szkoła średnia/Geometria/Stereometria/Graniastosłup/Prawidłowy sześciokątny

Zadanie nr 7645308

Dany jest graniastosłup prawidłowy sześciokątny o podstawie ABCDEF i polu powierzchni bocznej równym P . Kąt między przekątnymi ścian bocznych wychodzącymi z wierzchołka A ma miarę 2α . Objętość tego graniastosłupa jest równa

 ------------ ∘ 6 2 k ⋅ 4 -P--sin--α--, 3− 4sin2α

gdzie k jest stałym współczynnikiem liczbowym. Oblicz współczynnik k .

Wersja PDF

Rozwiązanie

Szkicujemy oczywiście opisaną sytuację – niech  ′ AF i  ′ AB będą przekątnymi ścian bocznych, o których mowa w treści zadania. Oznaczmy też przez a długość krawędzi postawy, przez d długość przekątnej ściany bocznej, a przez H wysokość graniastosłupa.


ZINFO-FIGURE


Sposób I

Spróbujmy zacząć trochę od końca, żeby zobaczyć co tak naprawdę mamy obliczyć. Wiemy, że

 -P- P = 6 ⋅PFAA ′F′ = 6aH ⇒ H = 6a .

Objętość graniastosłupa jest więc równa

 √ -- √ -- √ -- a2 3 a2 3 P 3 V = Pp ⋅H = 6 ⋅------⋅H = 6 ⋅------⋅ ---= ----aP. 4 4 6a 4

Cała trudność polega teraz na wyrażeniu a w zależności od P i α .

W trójkącie prostokątnym  ′ AP F mamy

 √ - √ -- √ -- F′P a2-3 a 3 a 3 sin α = AF--′ = -d--= -2d-- ⇒ d = 2sinα-.

Piszemy teraz twierdzenie Pitagorasa w trójkącie AA ′F′ .

 d2 = H 2 + a2 --3a2--- -P2-- 2 4 sin 2α = 36a2 + a ( ) 2 ---3----− 1 a2 = -P--- 4sin2 α 36a2 ( 2 ) 2 3−--4sin--α- a4 = P-- 4sin2 α 36

Stąd

 4 ------P-2------ ---P-2sin2α---- a = (3−-4sin2α) = 9 (3− 4 sin2α ) 36 ⋅ 4sin2α ∘ --------------- ∘ ------------ 4 ---P-2sin2α---- -1-- 4 -P2-sin-2α--- a = 9(3 − 4 sin 2α) = √ 3-⋅ 3− 4sin2α .

Wracamy teraz do wzoru na objętość graniastosłupa.

 √ -- √ -- ∘ ------------ ∘ ------------ --3- --3- -1-- 4 --P2sin2-α-- 1- 4 --P6-sin-2α-- V = 4 aP = 4 ⋅P ⋅ √ -⋅ 3 − 4 sin 2α = 4 ⋅ 3 − 4 sin2α . 3

To oznacza, że k = 14 .

Sposób II

Jeżeli uwierzymy w informację podaną w treści zadania (a mamy prawo tak zrobić), to współczynnik k w podanym wzorze na objętość

 ∘ ------------ 4 P 6sin2α k⋅ --------2--- 3 − 4sin α

nie zależy ani od α ani wartości P . Możemy więc go obliczyć przyjmując dowolnie te dwie wartości. Wybierzmy np. α = 30∘ i d = 2 . W takiej konfiguracji trójkąt AB ′F′ jest trójkątem równobocznym o boku długości 2 i mamy

 √ -- √ -- √ -- 2 = F′B′ = 2 ⋅ a-3-= a 3 ⇒ a = √2--= 2---3. 2 3 3

Teraz bez trudu obliczamy wysokość graniastosłupa

 ∘ ------ ∘ -- √ -- ′ ∘ -------- 4 2 2 6 H = AA = d2 − a2 = 4− --= 2 --= ----. 3 3 3

Liczymy teraz pole powierzchni bocznej

 √ -- √ -- 2--3- 2--6- √ -- P = 6⋅ aH = 6⋅ 3 ⋅ 3 = 8 2.

Objętość graniastosłupa jest równa

 √ -- √ -- a2 3 2 6 2 √ -- 4 √ -- √ -- V = Pp ⋅H = 6⋅ --4---⋅-3---= a ⋅3 2 = 3-⋅3 2 = 4 2.

Z drugiej strony, wzór dany w treści zadania daje nam

 ∘ ------------ ∘ ---√------- 4 P 6sin2α 4 (8 2)6 ⋅ 1 4√ --- √ --- V = k ⋅ --------2---= k ⋅ ----------4= k ⋅ 86 = k ⋅ 29. 3− 4sin α 3 − 1

Mamy zatem

 √ -- √ -9- 2 4 2 = V = k⋅ 2 /() 25 1 1 2 5 = k2 ⋅29 ⇒ k2 = -9-= --- ⇒ k = -. 2 16 4

 
Odpowiedź:  1 k = 4

Wersja PDF
spinner