/Szkoła średnia/Geometria/Stereometria/Zadania na ekstrema/Największa objętość

Zadanie nr 4812421

Rozważamy wszystkie graniastosłupy prawidłowe czworokątne ABCDEF GH , w których odcinek łączący punkt O przecięcia przekątnych AC i BD podstawy ABCD z dowolnym wierzchołkiem podstawy EF GH ma długość d (zobacz rysunek).


ZINFO-FIGURE


 • Wyznacz zależność objętości V graniastosłupa od jego wysokości h i podaj dziedzinę funkcji V (h) .

 • Wyznacz wysokość tego z rozważanych graniastosłupów, którego objętość jest największa.

Wersja PDF

Rozwiązanie

 • Niech a będzie długością krawędzi podstawy graniastosłupa. Wtedy

   1- 1- √ -- DO = 2 DB = 2 ⋅ a 2.

  Z drugiej strony

  DO 2 = HO 2 − DO 2 = d2 − h2.

  Mamy zatem

  a2- 2 2 2 2 2 2 2 = DO = d − h ⇒ a = 2(d − h ).

  Objętość graniastosłupa jest więc równa

  V (h) = PABCD ⋅ HD = a2 ⋅h = 2(d2 − h2)h = 2d 2h− 2h3.

  Dziedziną tej funkcji jest przedział

  (0,d )

   
  Odpowiedź: V (h) = 2 (d2 − h 2)h , D = (0,d)

 • Liczymy pochodną funkcji V .

   ( ) ( ) ( ) ′ 2 2 2 d2 d d V (h ) = 2d − 6h = − 6 h − --- = − 6 h − √--- h+ √--- . 3 3 3

  Widać teraz, że pochodna jest dodatnia dla ( ) d√-- h ∈ 0, 3 i ujemna dla ( ) h ∈ √d-,d 3 . To oznacza, że funkcja V jest rosnąca w przedziale ( ] 0,√d- 3 i malejąca w przedziale [ ) √d-,d 3 . Największą wartość objętości otrzymamy więc dla

   √ -- d d 3 h = √---= -----. 3 3

   
  Odpowiedź: √- h = √d-= d-3- 3 3

Wersja PDF
spinner