/Szkoła średnia/Geometria/Geometria analityczna/Trójkąt/Równoramienny

Zadanie nr 7943780

W trójkącie równoramiennym ABC dane są wierzchołki podstawy: B = (1,− 1) i C = (4,0) . Jedno z ramion trójkąta zawiera się w prostej o równaniu x+ 2y− 4 = 0 . Na boku AB tego trójkąta obrano taki punkt P , że |AP | : |PB | = 3 : 2 . Napisz równanie okręgu o środku w punkcie P , stycznego do podstawy BC .

Wersja PDF

Rozwiązanie

Po pierwsze łatwo sprawdzić, że dane równanie prostej to równanie ramienia AC (bo przechodzi przez punkt C ). Szkicujemy trójkąt równoramienny.


PIC


Współrzędne wierzchołka A możemy wyznaczyć znajdując punkt przecięcia prostej AC oraz symetralnej odcinka BC . Równanie tej symetralnej możemy napisać na różne sprytne sposoby, ale ponieważ i tak będzie nam potem potrzebne równanie prostej BC , zróbmy to w najmniej wyrafinowany sposób, czyli zaczynamy od równania podstawy BC . Szukamy prostej w postaci y = ax + b i podstawiamy współrzędne punktów B i C .

{ − 1 = a + b 0 = 4a + b

Odejmujemy od drugiego równania pierwsze i mamy

1 = 3a ⇒ a = 1. 3

Stąd  1 4 b = − 1 − a = − 1 − 3 = − 3 i podstawa BC ma równanie

 1 4 BC : y = --x− -. 3 3

Symetralna odcinka BC przechodzi przez jego środek

 B + C ( 5 1) S = ------ = --,− -- 2 2 2

i jest prostopadła do BC , czyli ma równanie postaci y = − 3x + b . Współczynnik b wyznaczamy podstawiając współrzędne punktu S .

− 1-= − 3 ⋅ 5-+ b ⇒ b = 7. 2 2

Symetralna odcinka BC ma więc równanie: y = − 3x + 7 . Wyznaczmy teraz jej punkt wspólny A z prostą AC .

{ y = − 3x+ 7 y = − 1x + 2 2

Odejmujemy od drugiego równania pierwsze i mamy

 1 0 = 3x− -x − 5 2 5 = 5x ⇒ x = 2. 2

Stąd  1 y = − 2 x+ 2 = 1 i A = (2,1) . Teraz musimy się zastanowić jak wyznaczyć współrzędne punktu P . Najprostszy sposób, to zapisać daną informację o stosunku w jakim punkt P = (x,y ) dzieli odcinek AB w sposób wektorowy.

 −→ 3 −→ AP = --AB 5 [ ] 3- 3- 6- [x − 2,y − 1] = 5 [− 1,− 2] = − 5,− 5 { 3 7 x = 2− 5 = 5 y = 1− 6= − 1. 5 5

Mamy więc środek  (7 1) P = 5,− 5 interesującego nas okręgu. Promień tego okręgu to odległość punktu P od prostej

BC : 3y − x + 4 = 0,

więc jest równy

 | ( ) | ||3 ⋅ − 1 − 7 + 4|| r = d (P,BC ) = ------√-5----5----- = √2--. 9 + 1 10

Interesujący nas okrąg ma więc równanie

( ) ( ) 7- 2 1- 2 -4- 2- x − 5 + y+ 5 = 1 0 = 5

 
Odpowiedź: ( )2 ( )2 x− 75 + y + 15 = 25

Wersja PDF
spinner