Zadania.info
Największy internetowy zbiór zadań z matematyki
cornersUpL
cornersUpR

Zadania

Na skróty

Recenzje

Linki sponsorowane

cornersM

Linki sponsorowane

cornersR

Próbny Egzamin Maturalny
z Matematyki
poziom podstawowy Matura 2008/2009 Informator CKE Czas pracy: 120 minut

Zadanie 1
(4 pkt)

Na wspólne konto państwa Kowalskich wpływa co miesiąc 3200 złotych. Na początku każdego miesiąca małżonkowie dzielą całą tę kwotę. Na diagramie kołowym przedstawiono strukturę planowanych przez państwa Kowalskich miesięcznych wydatków.


PIC


Korzystając z tych danych oblicz:

 • o ile złotych miesięczne wydatki państwa Kowalskich na gaz i energię są większe niż na ubrania;
 • ile procent tej kwoty przeznaczają państwo Kowalscy na wyżywienie;
 • ile pieniędzy państwo Kowalscy przeznaczają łącznie co miesiąc na gaz i energię oraz czynsz.

Zadanie 2
(3 pkt)

Zważono 150 losowo wybranych kostek masła produkowanego przez pewien zakład mleczarski. Wyniki badań przedstawiono w tabeli.

Masa kostki masła [dag] Liczba kostek masła
16 1
18 15
19 24
20 68
21 26
22 16

Na podstawie danych przedstawionych w tabeli oblicz średnią arytmetyczną oraz odchylenie standardowe masy kostki masła.

Zadanie 3
(5 pkt)

Dany jest wykres funkcji y = f(x) określonej dla x ∈ ⟨− 6,6⟩ .


PIC


Korzystając z wykresu funkcji zapisz:

 • maksymalne przedziały, w których funkcja jest rosnąca;
 • zbiór argumentów, dla których funkcja przyjmuje wartości dodatnie;
 • największą wartość funkcji f w przedziale ⟨− 5,5⟩ ;
 • miejsca zerowe funkcji g (x) = f(x − 1) ;
 • najmniejszą wartość funkcji h(x) = f (x)+ 2 .

Zadanie 4
(3 pkt)

Dany jest ciąg geometryczny, w którym a1 = 12 i a 3 = 27 .

 • Ile jest ciągów spełniających podane warunki? Odpowiedź uzasadnij.
 • Oblicz wyraz a6 tego ciągu, który jest rosnący. Wynik podaj w postaci ułamka dziesiętnego.

Zadanie 5
(4 pkt)

Przed wejściem do przychodni lekarskiej znajdują się schody mające 8 stopni po 15 cm wysokości każdy. Obok schodów jest podjazd dla niepełnosprawnych o nachyleniu 7∘ . Oblicz długość podjazdu. Wynik podaj w zaokrągleniu do 10 cm. (sin 7∘ ≈ 0,121 9 )

Zadanie 6
(6 pkt)

W układzie współrzędnych dane są dwa punkty: A = (− 2,2) i B = (4,4) .

 • Wyznacz równanie symetralnej odcinka AB .
 • Prosta AB oraz prosta o równaniu 3x − 2y − 1 1 = 0 przecinają się w punkcie C . Oblicz współrzędne punktu C .

Zadanie 7
(7 pkt)

Państwo Nowakowie przeznaczyli 26000 zł na zakup działki. Do jednej z ofert dołączono rysunek w skali 1:1000 dwóch przylegających do siebie działek. Jeden metr kwadratowy gruntu w tej ofercie kosztuje 35 zł. Oblicz, czy przeznaczona przez państwa Nowaków kwota wystarczy na zakup działki P 2 .


PIC


Zadanie 8
(4 pkt)

W roku 2005 na uroczystości urodzin zapytano jubilata, ile ma lat. Jubilat odpowiedział: „Jeśli swój wiek sprzed 10 lat pomnożę przez swój wiek za 11 lat, to otrzymam rok mojego urodzenia". Ułóż odpowiednie równanie, rozwiąż je i zapisz, w którym roku urodził się ten jubilat.

Zadanie 9
(5 pkt)

Dana jest funkcja f (x) = −x 2 + 6x − 5 .

 • Narysuj parabolę, która jest wykresem funkcji f i zaznacz na rysunku współrzędne jej wierzchołka oraz punktów przecięcia paraboli z osiami układu współrzędnych.
 • Odczytaj z wykresu zbiór wartości funkcji f .
 • Rozwiąż nierówność f(x) ≥ 0 .

PIC

Zadanie 10
(3 pkt)

Gracz rzuca dwa razy symetryczną sześcienną kostką do gry i oblicza sumę wyrzuconych oczek. Jeśli suma ta jest jedną z liczb: 6, 7 lub 8, to gracz wygrywa. W pozostałych przypadkach przegrywa.

 • Uzupełnij tabelę, tak aby przedstawiała wszystkie możliwe wyniki tego doświadczenia losowego.
 • Podaj liczbę wyników sprzyjających wygranej gracza i oblicz prawdopodobieństwo wygranej.

PIC

Zadanie 11
(6 pkt)

Dach wieży ma kształt powierzchni bocznej ostrosłupa prawidłowego czworokątnego, którego krawędź podstawy ma długość 4 m. Ściana boczna tego ostrosłupa jest nachylona do płaszczyzny podstawy pod kątem ∘ 60 .

 • Sporządź pomocniczy rysunek i zaznacz na nim podane w zadaniu wielkości.
 • Oblicz, ile sztuk dachówek należy kupić, aby pokryć ten dach, wiedząc, że do pokrycia 2 1 m potrzebne są 24 dachówki. Przy zakupie należy doliczyć 8% dachówek na zapas.

ArkuszWersja PDF