/Szkoła średnia/Geometria/Geometria analityczna/Czworokąt/Trapez

Zadanie nr 6628114

Punkty A = (1,− 2), D = (− 2,2) są kolejnymi wierzchołkami trapezu ABCD . Prosta x + 2y − 7 = 0 jest osią symetrii tego trapezu. Wyznacz współrzędne pozostałych wierzchołków tego trapezu.

Wersja PDF

Rozwiązanie

Zaczynamy od rysunku.


ZINFO-FIGURE


Na początku trochę trudno wyobrazić sobie jak ma wyglądać szukany trapez, ale ponieważ dana prosta nie przecina odcinka AD musi on być ramieniem trapezu, a prosta musi być osią symetrii prostopadłą do równoległych boków trapezu. W takim razie musimy znaleźć obraz odcinka AD w symetrii względem danej prostej. Zrobimy to pisząc równania prostych, które są do niej prostopadłe i przechodzą przez punkty A i D . Następnie znajdziemy na tych prostych punkty, które są odległe od danej prostej o tyle samo co punkty A i D odpowiednio.

Dana prosta ma współczynnik kierunkowy  1 − 2 , więc proste do niej prostopadłe mają współczynnik kierunkowy 2. Znajdziemy teraz proste postaci y = 2x + b , które przechodzą odpowiednio przez punkty A i D . Współczynnik b wyznaczamy podstawiając współrzędne tych punktów.

AB : − 2 = 2+ b ⇒ b = − 4 DC : 2 = − 4+ b ⇒ b = 6 .

Zatem proste te mają odpowiednio równania y = 2x − 4 i y = 2x + 6 . Szukamy teraz punktów wspólnych tych prostych z daną prostą (od razy podstawiamy za y w jej równaniu).

x + 2(2x − 4)− 7 = 0 x + 2(2x + 6 )− 7 = 0 5x = 15 5x = − 5 x = 3 x = − 1 .

Daje to y = 2x − 4 = 2 ⋅3 − 4 = 2 oraz y = 2x + 6 = 2 ⋅(− 1)+ 6 = 4 odpowiednio. Zatem F = (3,2) i E = (− 1,4 ) . Teraz wystarczy zauważyć, że punkty E i F są środkami odcinków DC i AB odpowiednio. Zatem

 D + C A + B E = ------- F = ------- 2 ( ) 2( ) −-2+--xC- 2+-yC-- 1-+-xB- −-2-+-yB- (− 1 ,4 ) = 2 , 2 (3,2) = 2 , 2 { { − 2 = − 2 + xC 6 = 1+ xB 8 = 2 + y 4 = − 2+ y { C { B xC = 0 xB = 5 yC = 6 yB = 6.

Zatem B = (5 ,6 ) i C = (0,6 ) .  
Odpowiedź: (5,6),(0,6 )

Wersja PDF
spinner