/Szkoła średnia/Geometria/Geometria analityczna/Czworokąt/Trapez

Zadanie nr 8718257

Punkty A = (1,1), B = (5,5), C = (3,5) są wierzchołkami trapezu równoramiennego ABCD niebędącego równoległobokiem, w którym AB ∥ CD .

 • Wyznacz równanie osi symetrii tego trapezu.
 • Oblicz pole tego trapezu.
Wersja PDF

Rozwiązanie

Rozpoczynamy od naszkicowania opisanej sytuacji.


PIC


 • Osią symetrii trapezu ABCD jest prosta prostopadła do podstaw i przechodząca przez ich środki. Łatwo wyliczyć środek podstawy AB
   ( ) 1+-5--1-+-5- S = 2 , 2 = (3,3).

  Szukamy zatem prostej prostopadłej do AB i przechodzącej przez S . Zrobimy to na dwa sposoby.

  Sposób I

  Łatwo zauważyć (lub wyliczyć ze wzoru na równanie prostej przechodzącej przez dwa punkty), że prosta AB ma równanie y = x . Zatem prosta prostopadła do AB będzie miała równanie postaci y = −x + b . Współczynnik b wyznaczamy podstawiając współrzędne punktu S .

  3 = − 3 + b ⇒ b = 6.

  Zatem szukana oś symetrii ma równanie y = −x + 6 .

  Sposób II

  Tym razem skorzystamy ze wzoru

  p(x − x0) + q(y − y0) = 0

  na równanie prostej prostopadłej do wektora →v = [p,q] i przechodzącej przez punkt (x0,y0) .

  W naszej sytuacji mamy

  → → v = AB = [5− 1,5− 1] = [4,4]

  oraz (x 0,y0) = (3,3) . Zatem szukana prosta ma równanie

  4(x − 3)+ 4 (y− 3) = 0 / : 4 x + y − 6 = 0.

   
  Odpowiedź: y = −x + 6

 • Wysokość trapezu jest równa odległości punktu C od prostej AB , która jak już zauważyliśmy ma równanie y − x = 0 . Korzystając ze wzoru na odległość punktu od prostej mamy
   -|5-−-3|- -2-- √ -- h = √ 1-+-1-= √ 2-= 2.

  Łatwo też wyliczyć długość podstawy AB

   ∘ ------------------- √ --- √ -- AB = (5− 1)2 + (5− 1)2 = 32 = 4 2 .

  Odrobinę trudniej jest z podstawą CD , bo wciąż nie znamy współrzędnych wierzchołka D . Spróbujemy to teraz zrobić.

  Prosta CD jest równoległa do AB , czyli jest postaci y = x + b . Współczynnik b wyznaczamy podstawiając współrzędne punktu C .

  5 = 3 + b ⇒ b = 2.

  Znajdźmy teraz jej punkt wspólny z wyznaczoną wcześniej osią symetrii trapezu, czyli środek odcinka CD .

  { y = x+ 2 y = −x + 6.

  Dodając równania stronami mamy

  2y = 8 ⇒ y = 4.

  Zatem x = y − 2 = 2 i środek odcinka CD ma współrzędne (2,4) . Łatwo teraz wyznaczyć współrzędne punktu D

   ( ) { 3-+-xD- 5-+-yD- 3 + xD = 4 (2,4) = 2 , 2 ⇒ 5 + y = 8. D

  Stąd D = (1,3) oraz

   ∘ ------------------- 2 2 √ -- √ -- CD = (1 − 3 ) + (3 − 5) = 8 = 2 2.

  Pole trapezu jest więc równe

   √ -- √ -- P = AB--+-CD--⋅ h = 4--2-+-2---2⋅ √ 2 = 3√ 2-⋅√ 2-= 6. 2 2

   
  Odpowiedź: 6

Wersja PDF
spinner