Zmiany na egzaminie ósmoklasisty i egzaminie maturalnym w 2021 roku.

9 lutego 2021
Ilustracja
Ze względu na sytuację epidemiologiczną i jej konsekwencje dla systemu edukacji, Minister Edukacji i Nauki rozporządzeniem z dnia 16 grudnia 2020 roku zmienił zasady przeprowadzenia egzaminów kończących rok szkolny 2020/21.

W 2021 roku egzamin ósmoklasisty i egzamin maturalny będą przeprowadzone wyjątkowo na podstawie wymagań egzaminacyjnych zawartych w rozporządzeniu, a nie jak w ubiegłych latach na podstawie wymagań określonych w podstawie programowej.

Wymagania egzaminacyjne na egzaminie ósmoklasisty z matematyki w roku 2021
Wymagania egzaminacyjne na egzaminie maturalnym z matematyki w roku 2021

Zmianie uległa również struktura arkuszy egzaminacyjnych.

Egzamin ósmoklasisty

Arkusz egzaminacyjny testu ósmoklasisty z matematyki będzie się składał z 15 zadań zamkniętych i 5 zadań otwartych. W sumie będzie do zdobycia 25 punktów (o 5 punktów mniej niż w latach ubiegłych). Czas trwania egzaminu nie ulega zmianie i nadal jest to 100 minut.

Okrojono jednocześnie zakres wymagań egzaminacyjnych, do najważniejszych zmian należy usunięcie z tych wymagań:

 • Zapisu liczb w systemie rzymskim.
 • Obliczanie największego wspólnego dzielnika i najmniejszej wspólnej wielokrotności.
 • Zredukowano wymagania związane z podzielnością liczb naturalnych, w szczególności ograniczono rozkłady na czynniki pierwsze do liczb dwucyfrowych.
 • Zredukowano wymagania w zakresie posługiwania się liczbami ujemnymi, w szczególności usunięto wartość bezwzględną.
 • Pojęcia związane z okręgami, takie jak: cięciwa, średnica, promień.
 • Obliczenia pól wielokątów o wierzchołkach w punktach kratowych.
 • Obliczenia kalendarzowe na dniach, tygodniach, miesiącach, latach.
 • Posługiwania się własnościami kątów przyległych i wierzchołkowych.
 • Notację wykładniczą.
 • Działania na pierwiastkach (pierwiastki iloczynu, ilorazu itp.)
 • Iloczyny dwumianowych wyrażeń algebraicznych.
 • Dowody geometryczne.
 • Wyznaczanie środka odcinka w układzie współrzędnych.
 • Obliczanie długości odcinka o końcach w punktach kratowych.
 • Zadania z ostrosłupami i graniastosłupami innymi niż prawidłowe.

Egzamin maturalny

Arkusz podstawowego egzaminu maturalnego z matematyki będzie się składał z 28 zadań zamkniętych i 7 zadań otwartych. W sumie będzie do zdobycia 45 punktów (o 5 punktów mniej niż w latach ubiegłych). Czas trwania egzaminu nie ulega zmianie i nadal jest to 170 minut.

Okrojono jednocześnie zakres wymagań egzaminacyjnych, do najważniejszych zmian na poziomie podstawowym należy usunięcie z tych wymagań:

 • Błąd bezwzględny i względny.
 • Ekstrema funkcji kwadratowej na danym przedziale.
 • Wykresy funkcji wykładnicznych.
 • Proporcjonalność odwrotna.
 • Korzystanie z przybliżonych wartości funkcji trygonometrycznych.
 • Okręgi wzajemnie styczne.
 • Ostrosłupy (poza zakresem z poprzednich etapów edukacyjnych).
 • Bryły obrotowe.
 • Średnią ważoną i odchylenie standardowe.

Do najważniejszych redukcji na poziomie rozszerzonym należy usunięcie:

 • Rozwiązywania równań wielomianowych - choć pozostały nierówności wielomianowe oraz tw. Bezout.
 • Wykresy funkcji logarytmicznych.
 • Ciągi określone rekurencyjnie.
 • Jednokładność.
 • Układy nierówności liniowych w układzie współrzędnych (dwóch zmiennych).
 • Równania ogólne prostych.
 • Przekroje sfery.
Źródło: MEN
spinner