Czego nie będzie na maturze 2009 z matematyki

8 października 2008
Ilustracja
Przypominamy, że zgodnie z komunikatem dyrektora CKE, na maturze 2009, podobnie jak na maturze 2008, nie będą sprawdzane następujące zagadnienia:

Poziom podstawowy

 • Podstawowe pojęcia rachunku zdań.
 • Potęgi o wykładniku niewymiernym.
 • Logarytmy; podstawowe własności logarytmów.
 • Dzielenie wielomianów, twierdzenie Bézouta.
 • Definicja ogólna funkcji homograficznej i jej własności.
 • Sposoby rozwiązywania nierówności z funkcją homograficzną.
 • Przekształcenia wykresów funkcji liczbowych: y=-f(x), y= f(-x).
 • Twierdzenie o okręgu wpisanym w czworokąt i okręgu opisanym na czworokącie.
 • Opis półpłaszczyzny za pomocą nierówności.
 • Miara łukowa kąta.
 • Definicje funkcji trygonometrycznych dowolnego kąta.
 • Wykresy funkcji trygonometrycznych.
 • Funkcja wykładnicza.
 • Równania trygonometryczne; sin x=a, cos x=a, tg x= a, dla 0o<x<90o.
 • Równanie okręgu (x-a)2 + (y-b)2= r2 .
 • Wzory dotyczące permutacji, kombinacji, wariacji z powtórzeniami i bez powtórzeń.

Poziom rozszerzony

 • Twierdzenie o rozkładzie liczby naturalnej na czynniki pierwsze.
 • Wzór (a – 1)(1 + a +...+ an-1) = an -1.
 • Indukcja matematyczna.
 • Różnowartościowość funkcji.
 • Funkcje parzyste, nieparzyste, okresowe.
 • Dwumian Newtona.
 • Równania i nierówności wykładnicze i logarytmiczne.
 • Nierówności trygonometryczne.
 • Wzory redukcyjne.
 • Przykłady ciągów zdefiniowanych rekurencyjnie.
 • Pojęcie granicy ciągu. Obliczanie granic ciągów.
 • Suma szeregu geometrycznego.
 • Pojęcie funkcji ciągłej.
 • Pojęcie pochodnej. Interpretacja geometryczna i fizyczna pochodnej.
 • Obliczanie pochodnych wielomianów i funkcji wymiernych.
 • Związek pochodnej z istnieniem ekstremów i z monotonicznością funkcji.
 • Zastosowanie pochodnej do rozwiązywania problemów praktycznych.
 • Przykłady przekształceń geometrycznych: obrót.
 • Twierdzenie o związkach miarowych między odcinkami stycznych i siecznych.
 • Wielościany foremne.
 • Rzut prostokątny na płaszczyznę.
 • Prawdopodobieństwo warunkowe. Wzór na prawdopodobieństwo całkowite. Niezależność zdarzeń.
 • Schemat Bernoullego.
 • Twierdzenie o trzech prostych prostopadłych.
Źródło: Komunikat CKE
spinner