Regulamin konkursu 'kapitał podziękowań 2014'

15 stycznia 2014
Ilustracja
Regulamin konkursu 'kapitał podziękowań 2014':

I Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem konkursu matematycznego 'kapitał podziękowań' (zwanego dalej Konkursem) jest portal zadania.info z siedzibą w Gdańsku, ul. Przemyskiej 6A/3 zwany dalej Organizatorem.
 2. Konkurs jest organizowany na zasadach określonych niniejszym regulaminem (dalej zwanym Regulaminem) i zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
 3. Konkurs rozpoczyna się 1 I 2014 i trwa do 31 XII 2014, przy czym dniem zakończenia konkursu jest dzień wydania ostatniej nagrody.
 4. Informacje na temat konkursu dostępne są na stronie https://zadania.info/n/1647014.
 5. W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora oraz członkowie ich rodzin.

II Warunki uczestnictwa

 1. Uczestnikiem Konkursu może być osoba fizyczna, pełnoletnia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych. Osoby niepełnoletnie lub osoby nie mające pełnej zdolności czynności prawnych mogą wziąć udział w Konkursie pod warunkiem uzyskania zgody opiekuna prawnego lub przedstawiciela ustawowego na uczestnictwo w Konkursie.
 2. Zwycięzca oraz jego rodzina (krewni i powinowaci do drugiego stopnia) mają prawo do nagrody tylko raz w ciągu trwania Konkursu. Dotyczy to również tej samej osoby posługującej się różnymi loginami w serwisie zadania.info.
 3. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest zarejestrowanie się Uczestnika na stronie https://forum.zadania.info/ucp.php?mode=register
 4. Uczestnik Konkursu zobowiązany jest do zapoznania się z Regulaminem Konkursu. Spełnienie warunków uczestnictwa w Konkursie, opisanych w punkcie 3 oznacza akceptację wszystkich punktów Regulaminu.
 5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie nieprawdziwych danych lub danych osoby trzeciej przez Uczestników. Podanie nieprawdziwych danych skutkuje odebraniem prawa do nagrody.
 6. Udział w Konkursie jest bezpłatny.

III Zasady Konkursu

 1. Konkurs ma charakter tematyczny i polega na rozwiązywaniu zadań z matematyki.
 2. Przebieg konkursu:
  • Uczestnik rozwiązuje zadania z matematyki zamieszczając posty (komentarze) na stronie forum.zadania.info (zwanej dalej Forum) odpowiadając na pytania zamieszczane przez innych Uczestników Forum.
  • W zamian za zamieszczone rozwiązania, Uczestnik może otrzymać 'punkty podziękowania' od autora pytania.
 3. Liczba zebranych 'punktów podziękowań' w okresie od 1 I 2014 do 31 XII 2014 zadecyduje o wynikach Konkursu.

IV Nagrody

 1. Nagrodami w konkursie będą: urządzenia elektroniczne, akcesoria komputerowe, gry logiczne.
 2. Łączna pula nagród będzie nie mniejsza niż 3000 zł brutto.
 3. Łączna wartość nagród przyznanych jednej osobie nie będzie przekraczać 760 zł brutto.
 4. Łączna liczba nagrodzonych Uczestników Konkursu będzie nie mniejsza niż 5.
 5. Liczba nagród rzeczowych jak i ich szczegółowe parametry zostaną ustalone przez Organizatora i podane do publicznej wiadomości w momencie ogłoszenia wyników Konkursu.

V Rozstrzygnięcie Konkursu

 1. Organem decydującym o przyznaniu nagród oraz dokonującym weryfikacji przyznania nagród jest Organizator.
 2. Organizator dokonując wyboru laureatów konkursu będzie brał pod uwagę liczbę zdobytych 'punktów podziękowań' w okresie trwania konkursu.
 3. Rozstrzygnięcie Konkursu zostanie opublikowane na stronie https://zadania.info do dnia 31 stycznia 2015.
 4. Niezależnie od powyższego, zwycięzcy Konkursu zostaną powiadomieni przez Organizatora o przyznaniu im nagród pocztą elektroniczną i, aby otrzymać nagrodę, Uczestnik zobowiązany jest w ciągu 5 dni od daty otrzymania wiadomości przesłać wiadomość zwrotną zawierającą Jego dane adresowe.
 5. W przypadku braku możliwości skontaktowania się ze zwycięzcą lub nie spełnienia wymogów podanych w poprzednim punkcie, nagroda przepada na rzecz Organizatora.
 6. Nagrody zostaną przesłane indywidualnie do każdego ze zwycięzców droga pocztową lub kurierem.
 7. Podanie nieprawdziwych lub niekompletnych danych (imienia, nazwiska i adresu zamieszkania) będzie przyczyną odmowy wydania Uczestnikowi nagrody w przypadku wygranej.
 8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność ani utrudnienia odbioru nagrody z przyczyn leżących po stronie Uczestnika nagrodzonego w Konkursie.
 9. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowość i terminowość doręczenia przez pocztę lub kuriera przesyłek wysłanych przez Organizatora w związku z Konkursem.
 10. Nagrody nieodebrane przepadają na rzecz Organizatora jeśli dwie próby dostarczenia za pośrednictwem przesyłki pocztowej lub kurierskiej okażą się nieskuteczne.
 11. Nagrody w Konkursie nie można zamienić na inną nagrodę, ani na ekwiwalent pieniężny. Organizator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady nagrody ani nie udziela gwarancji jej jakości. Wszelkie reklamacje dotyczące nagrody należy zgłaszać do jej producenta lub sprzedawcy.
 12. Zwycięzcy Konkursu nie mogą przenieść prawa do otrzymania nagrody na osoby trzecie.

VI Postępowanie reklamacyjne

 1. W przypadku zastrzeżeń Uczestników co do zgodności przebiegu Konkursu z niniejszym Regulaminem lub obowiązującym prawem, Uczestnicy mogą zgłosić reklamację na piśmie w ciągu 7 dni od dnia publikacji wyników Konkursu. Reklamacja musi być przesłana listem poleconym na adres Organizatora. Po upływie powyższego terminu reklamacje nie będą rozpatrywane.
 2. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres, jak również dokładny opis i uzasadnienie reklamacji.
 3. Reklamacja będzie rozpatrzona przez Organizatora w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.
 4. Osoba zgłaszająca reklamację otrzyma decyzję Organizatora na piśmie na adres podany przez Uczestnika.
 5. Decyzja Organizatora w przedmiocie rozpatrzenia reklamacji jest ostateczna.

VII Postanowienia końcowe

 1. Wszelkie pytania i uwagi można kierować na adres kontakt@usuń tozadaniausuń to.info
 2. Złamanie ustaleń Regulaminu Konkursu przez Uczestnika będzie oznaczało jego wykluczenie z Konkursu.
 3. Organizator ma prawo w każdym momencie wprowadzić dodatkowe ograniczenia w systemie przyznawania 'punktów podziękowań', tak aby ograniczyć możliwość oszustwa.
 4. Organizator ma prawo w każdym momencie trwania Konkursu wykluczyć Uczestnika z udziału w Konkursie, jak również odmówić mu przyznania nagrody, w stosunku, do którego powziął podejrzenie o działania sprzeczne z Regulaminem. Uprawnienie to przysługuje w szczególności w przypadku powzięcia wiedzy o dokonaniu nadużyć w sposobie przyznawania 'punktów podziękowań', w szczególności w przypadku
  • korzystania ze skryptów/programów automatyzujących proces przyznawania 'punktów podziękowań';
  • korzystania przez tego samego Uczestnika z kilku różnych kont na Form;
  • podejrzenia istnienia zmowy Uczestników mającej na celu dokonania nadużycia w systemie podziękowań.
 5. Nadesłane na Konkurs dane osobowe uczestników mogą być przetwarzane przez Organizatora wyłącznie w celu wykonania obowiązków związanych z Konkursem oraz w celach informacyjno-marketingowych Organizatora. Dane będą chronione zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. nr 133/97, poz. 883). Uczestnikom Konkursu przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
spinner