Zadania.info
Największy internetowy zbiór zadań z matematyki
cornersUpL
cornersUpR

Zadania

Na skróty

Recenzje

Linki sponsorowane

cornersM

Linki sponsorowane

cornersR
Wyszukiwanie zadań

Ile jest liczb całkowitych dodatnich n takich, że odległość na osi liczbowej między liczbami √ -- n i 10 jest mniejsza niż 1.
A) 19 B) 20 C) 38 D) 39 E) 40

Ile jest par liczb rzeczywistych, których suma, iloczyn i iloraz są równe?
A) 1 para B) 2 pary C) 4 pary D) 8 par E) Taka para nie istnieje

Liczbę naturalną nazywamy palindromiczną, jeśli jej zapis dziesiątkowy czytany od lewej strony do prawej jest taki sam, jak czytany od prawej strony do lewej, np. 13931 jest liczbą palindromiczną. Różnica między największą liczbą palindromiczną sześciocyfrową i najmniejszą liczbą palindromiczną pięciocyfrową jest równa
A) 989989 B) 989998 C) 998998 D) 999898 E) 899998

Jaka jest wartość sumy  ∘ ∘ ∘ ∘ ∘ co s1 + cos 2 + cos3 + ⋅⋅⋅ + cos 358 + cos3 59 ?
A) 1 B) π C) 0 D) 359 E) -1

Najmniejszą liczbą pierwszą dzielącą sumę  11 13 3 + 5 jest
A) 2 B) 3 C) 5 D) 3 11 + 513 E) 1

Napisano liczbę o możliwie największej liczbie cyfr, w której każde dwie sąsiednie cyfry tworzą dwucyfrową liczbę będącą kwadratem pewnej liczby naturalnej. Ile cyfr ma ta liczba?
A) 5 B) 4 C) 3 D) 6 E) 10

Z pierwszego sprawdzianu dostałem jedynkę. Z ilu sprawdzianów powinienem dostać piątkę, aby moja średnia była równa 4?
A) 2 B) 3 C) 4 D) 5 E) 6

Ile jest równa suma oczek na niewidocznych ściankach kostek do gry?


PIC


A) 15 B) 12 C) 7 D) 27 E) inna odpowiedź.

Wiadomo, że --1- 1+ 1x = 2 . Wówczas wartość wyrażenia --1--- 1+-11 1+x jest równa
A) 32 B) 13 C) 23 D) 4 E) 1 2

Ile z poniższych działań ma wartość różną od 6?

2− (−4 ), (− 2)⋅(− 3), 2− 8, 0 − (− 6), (− 12) : (− 2)

A) 0 B) 1 C) 2 D) 4 E) 5

Różnica

 2 2 2 2 (1 + 2 + 3 + ⋅⋅⋅+ 2005 ) − (1 ⋅3+ 2⋅4 + 3 ⋅5 + ⋅⋅⋅+ 2004 ⋅2006 )

jest równa
A) 2000 B) 2004 C) 2005 D) 2006 E) 0

Ile jest liczb 2008–cyfrowych, których każde dwie kolejne cyfry tworzą liczbę podzielną przez 17 lub przez 23?
A) 5 B) 6 C) 7 D) 9 E) Więcej niż 9

Każda z liczb 257,338 ma tę własność, że jeśli jej cyfry zapiszemy w odwrotnej kolejności, to otrzymamy liczbę od niej większą. Ile jest wszystkich liczb trzycyfrowych o tej własności?
A) 124 B) 252 C) 280 D) 288 E) 360

Wszystkie potęgi liczby 3 oraz wszystkie te dodatnie liczby naturalne, które są skończonymi sumami różnych potęg liczby 3, ustawiamy w ciąg rosnący 1,3,4,9,10,12,13,…Ile jest równy setny wyraz tego ciągu?
A) 150 B) 981 C) 1234 D) 2401 E)  100 3

W roku 2008 cyfra jedności jest czterokrotnością cyfry tysięcy. Jaka jest minimalna liczba lat, które muszą upłynąć, by taka sytuacja się powtórzyła?
A) 10 B) 20 C) 100 D) 2008 E) Inna odpowiedź

Kąt B ma miarę o 25% mniejszą niż kąt C i o 50% większą niż kąt A . Miara kąta C jest
A) o 25% większa niż A
B) o 50% większa niż A
C) o 75% większa niż A
D) o 100% większa niż A
E) o 125% większa niż A

Niech a□b = ab + a + b dla dowolnych liczb rzeczywistych a,b . Rozwiązaniem równania 3 □5 = 2□x jest liczba
A) 3 B) 6 C) 7 D) 10 E) 12

Flagę tworzą trzy pasy jednakowej szerokości podzielone odpowiednio na dwie, trzy i cztery równe części (rysunek obok). Jaką część flagi zacieniowano?


PIC


A) 12 B) 23 C) 35 D) 4 7 E) 5 9

W działaniu zamieszczonym obok każda litera oznacza pewną cyfrę, przy czym różne litery oznaczają różne cyfry. Jaka cyfra kryje się pod literą K ?


PIC


A) 0 B) 1 C) 2 D) 8 E) 9

Aby otrzymać liczbę  9 9 , należy liczbę  3 3 podnieść do potęgi
A) 2 B) 3 C) 6 D) 9 E) 18

Strona 1 z 4>>>>