Regulamin serwisu zadania.info

Regulamin

Ostatnia aktualizacja regulaminu: 4 VIII 2018.

Wydawca portalu "zadania.info" ustala następujący regulamin korzystania z zasobów i usług.

1. Wstęp
2. Definicje
3. Warunki korzystania z portalu
4. Polityka prywatności
5. Prawa autorskie
6. Korzystanie z Forum
7. Abonament
8. Korzystanie z Kreatora
9. Zablokowanie i/lub usunięcie Konta
10. Odpowiedzialność
11. Przepisy końcowe

Art. 1 - wstęp

 1. Właścicielem oraz usługodawcą portalu "zadania.info" jest Michał Stukow, "Zadania.info" - Portal Edukacyjny, ul. Przemyska 6A/3, 80-180 Gdańsk, NIP: 5832208475, REGON: 220618511.
 2. Niniejszy Regulamin został sporządzony w oparciu o przepisy prawa obowiązujące na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej i określa zasady działania portalu edukacyjnego funkcjonującego pod domeną zadania.info oraz świadczenia i korzystania z Usług.
 3. Warunkiem korzystania z Usług jest dokładne zapoznanie się z treścią Regulaminu i jego akceptacja.
 4. Nazwa Portalu, jego koncepcja, wygląd graficzny, loga, elementy grafiki, znaki towarowe, oprogramowanie oraz baza danych podlegają ochronie prawnej.

Art. 2 - definicje

 • Portal - portal internetowy prowadzony pod domeną zadania.info.
 • Forum - forum portalu zadania.info dostępne pod adresem forum.zadania.info.
 • Kreator - kreator zestawów portalu zadania.info dostępny pod adresem zadania.info/zestaw/a.
 • Regulamin - niniejszy dokument określający zasady korzystania z Portalu. Regulamin jest dostępny pod adresem zadania.info/regulamin.
 • Usługi - wszelkie świadczenia Portalu na rzecz Użytkowników, w tym w szczególności: dostęp do materiałów dydaktycznych, forum, generator arkuszy, kreator zestawów.
 • Użytkownik - osoba posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która poprzez akceptację Regulaminu uzyskała dostęp do Usług. Użytkownikiem może być również osoba fizyczna małoletnia i/lub nieposiadająca pełnej zdolności do czynności prawnych, pod warunkiem uzyskania zgody przedstawiciela ustawowego.
 • Abonament - płatna usługa polegająca na udzieleniu dostępu do wybranych treści Portalu.
 • Umowa - umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zawarta między Użytkownikiem a Portalem z chwilą akceptacji Regulaminu przez Użytkownika, o treści odpowiadającej treści Regulaminu.
 • Dane - treści, w szczególności informacje, zdjęcia, pliki graficzne, wpisy, komentarze, zestawy zadań, które Użytkownik dobrowolnie umieszcza w Portalu.
 • Dane Osobowe - zgromadzone w ramach formularza rejestracyjnego informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej, przetwarzane przez Portal w celu prawidłowego świadczenia Usług określonych w Regulaminie, jak również w celach operacyjnych i statystycznych związanych z prowadzeniem Portalu oraz w innych celach wskazanych w odpowiedniej zgodzie udzielonej przez Użytkownika.
 • Konto - strona/przestrzeń serwerowa Portalu, udostępniona Użytkownikowi, na której Użytkownik może zamieszczać Dane, z którymi mogą się zapoznać inni Użytkownicy, które również może wykorzystywać Portal na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie oraz stosownych zgodach danego Użytkownika.

Art. 3 - warunki korzystania z portalu

 1. Niezbędnym dla korzystania z Portalu jest posiadanie przez Użytkownika urządzenia pozwalającego na dostęp do sieci Internet, włącznie z programem służącym do przeglądania jej zasobów, akceptującym pliki typu cookies i obsługującym język JavaScript, oraz konto poczty e-mail.
 2. Akceptując niniejszy Regulamin, Użytkownik wyraża zgodę na jego wszystkie warunki i zobowiązuje się do ich przestrzegania. Korzystanie z Portalu jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu.
 3. Procedura rejestracji polega na wypełnieniu formularza znajdującego się pod adresem forum.zadania.info/ucp.php?mode=register oraz akceptacji niniejszego Regulaminu. Wraz z akceptacją niniejszego Regulaminu następuje zawarcie Umowy.
 4. Umowa zostaje zawarta z zastrzeżeniem art. 8. niniejszego Regulaminu na czas nieokreślony z chwilą akceptacji niniejszego Regulaminu.
 5. Akceptacja Regulaminu przez Użytkownika jest równoznaczna ze złożeniem oświadczeń następujących treści:
  1. zapoznałem się z Regulaminem i akceptuję wszystkie jego postanowienia;
  2. dobrowolnie przystąpiłem do korzystania z Usług Portalu;
  3. Dane Osobowe zawarte w formularzu rejestracyjnym oraz ewentualnie następnie zmienione w trakcie korzystania z Portalu są prawdziwe, oraz Dane umieszczone w Portalu są zgodne z prawem, w szczególności nie naruszają praw osób trzecich;
  4. wyrażam zgodę na przetwarzanie moich Danych Osobowych przez Portal, przekazanych pierwotnie w formularzu rejestracyjnym oraz ewentualnie następnie zmienionych w trakcie korzystania z Portalu, w celu prawidłowego świadczenia Usług określonych w Regulaminie, jak również w celach operacyjnych i statystycznych związanych z prowadzeniem Portalu;
  5. wyrażam zgodę na otrzymywanie na wskazany w ustawieniach adres poczty elektronicznej informacji systemowych (newsletter Portalu), wiadomości od Portalu oraz informacji o utrudnieniach, zmianach czy przerwach technicznych w działaniu Portalu;
  6. akceptuję i wyrażam zgodę na swobodne, w szczególności podyktowane względami technicznymi, prawnymi lub merytorycznymi, modyfikowanie lub usuwanie przez Portal moich Danych, w tym umieszczanie w nich informacji, okien, banerów, reklam;
  7. akceptuję i wyrażam zgodę na swobodne ustalanie przez Portal jego zawartości, w tym także na usuwanie i modyfikowanie Danych oraz Usług, uniemożliwienia Użytkownikowi dostępu do Portalu, zaprzestania prowadzenia Portalu, a także każdej z jego Usług, przeniesienia praw do Portalu oraz na podjęcie wszelkich dozwolonych przez prawo czynności związanych z Portalem.
 6. Użytkownik poprzez umieszczenie Danych, materiałów lub wypowiedzi na Koncie własnym lub innego Użytkownika udziela Portalowi niewyłącznej licencji na wykorzystywanie, utrwalania w pamięci komputera, zmienianie, usuwanie, uzupełnianie, wyświetlanie publiczne, zwielokrotnianie i rozpowszechnianie (w szczególności w Internecie) tych Danych.
 7. Niedopuszczalne są działania mogące w szczególności utrudniać lub destabilizować działanie Portalu lub narazić Portal na utratę renomy lub dobrego imienia. W przypadku stwierdzenia przez Portal, że Użytkownik dopuszcza się takich działań, Portal może niezwłocznie zablokować lub usunąć jego Konto/Konta. Działania Użytkownika polegające na próbie destabilizacji Portalu mogą być również uznane za przestępstwo, w szczególności w rozumieniu przepisów kodeksu karnego.

Art. 4 - Polityka prywatności

 1. Portal dba o prawo do prywatności użytkowników portalu. Każdego użytkownika Portalu obowiązuje polityka prywatności. Portal zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w polityce prywatności, jednakże zmiany nie naruszą podstawowej zasady - Portal nie sprzedaje i nie udostępnia osobom trzecim Danych Osobowych (w tym adresów e-mail) udostępnianych nam przez Użytkowników.
 2. Administratorem Danych Osobowych jest "Zadania.info" - Portal Edukacyjny, ul. Przemyska 6A/3, 80-180 Gdańsk.
 3. Dane Osobowe są przetwarzane wyłącznie w celu zawarcia i realizacji Umowy oraz obsługi Abonamentu.
 4. Portal korzysta z Google Analytics, usługi analizy oglądalności stron internetowych udostępnianej przez Google, Inc. ("Google"). Google Analytics używa cookies w celu umożliwienia witrynie przeanalizowania sposobu, w jaki użytkownicy z niej korzystają. Informacje generowane przez cookie na temat korzystania z witryny przez użytkownika (włącznie z jego adresem IP) będą przekazywane spółce Google i przechowywane przez nią na serwerach w Stanach Zjednoczonych.
 5. Dane Osobowe udostępniamy podmiotom wspierającym nas w świadczeniu usług płatniczych związanych z obsługą Abonamentu.
 6. Dane Osobowe mogą zostać udostępnione na wniosek organów ścigania m.in. Policji i Prokuratury.
 7. Nie przetwarzamy Danych Osobowych w kontekście profilowania.
 8. Dane Osobowe podane przy okazji wysyłania komentarzy na Forum są dostępne dla wszystkich odwiedzających strony zawierające te dane. Portal nie ma możliwości zabezpieczenia swoich Użytkowników przed osobami prywatnymi lub firmami, które te dane wykorzystają do przesłania Użytkownikowi informacji. Dlatego dane te nie podlegają Polityce Prywatności.
 9. Korzystając ze stron Portalu Użytkownik wyraża zgodę na wykorzystywanie plików cookie oraz identyfikatorów urządzeń do realizacji usług, personalizowania reklam i analizowania reklam na stronie. Jeżeli Użytkownik nie wyraża zgody na używanie przez nas cookie, powinien je zablokować w ustawieniach swojej przeglądarki.
 10. Zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych Użytkownik ma prawo dostępu do swoich danych oraz prawo ich zmiany, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Po zgłoszeniu sprzeciwu Dane Osobowe zostaną usunięte w ciągu 30 dni.
 11. Dane Osobowe będą przechowywane do czasu wniesienia sprzeciwu lub odwołania zgody.

Art. 5 - prawa autorskie

 1. Wszelkie prawa do Portalu, do jego elementów tekstowych, graficznych, zdjęć i baz danych są zastrzeżone. Zarówno Portal, jak i każdy z jego elementów podlegają ochronie przewidzianej przez polskie oraz międzynarodowe prawo, w tym w szczególności przepisy ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. nr 24, poz. 83 ze zmianami), ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku o ochronie baz danych (Dz.U. nr 128, poz. 1402) oraz ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. nr 47 poz. 211).
 2. Korzystanie z materiałów tekstowych, graficznych, plików PDF i baz danych oraz innych elementów zawartych w Portalu, nie oznacza nabycia przez użytkowników jakichkolwiek praw na dobrach niematerialnych do utworów oraz baz danych w nim zawartych. Z zastrzeżeniem postanowień pkt. 3, 4 i 5 niniejszego artykułu, zabronione jest w szczególności:
  1. dokonywane, w szczególności w celach komercyjnych: kopiowanie, modyfikowanie oraz transmitowanie elektronicznie lub w innym sposób Portalu lub jego części, a także poszczególnych utworów i baz danych udostępnianych na jego stronach,
  2. pobieranie zawartości baz danych i wtórne jej wykorzystywanie w całości lub w istotnej - co do jakości lub ilości - części.
 3. Użytkownicy mogą korzystać z Portalu oraz z utworów i baz danych wyłącznie w ramach dozwolonego użytku, wyznaczonego przez przepisy ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy o ochronie baz danych, przy czym takie korzystanie nie może naruszać normalnego korzystania z utworu lub bazy danych lub godzić w interesy Portalu oraz podmiotów, których utwory lub bazy danych są udostępniane na stronach Portalu.
 4. Treści zadań (z wyłączeniem ich rozwiązań), arkusze zestawów zadań (z wyłączeniem ich rozwiązań oraz z wyłączeniem zestawów autorstwa innych podmiotów niż Portal udostępnianych na stronach Portalu), artykuły (z wyłączeniem poradników), newsy, recenzje książek oraz pliki PDF tych materiałów są udostępnione na licencji Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe (CC BY-SA 4.0) Oznacza to, że materiały te mogą być rozpowszechniane z zachowaniem informacji o licencji i autorze. W przypadku rozpowszechniania treści pobranych z portalu wymagane jest dołączenie do rozpowszechnianych treści zapisu postaci: Materiał pobrany z portalu zadania.info.
 5. Dozwolone jest zamieszczanie odnośników prowadzących do materiałów udostępnianych na stronach Portalu.
 6. Jakiekolwiek inne niż określone w pkt. 3, 4 i 5 niniejszego artykułu korzystanie z utworów i baz danych udostępnianych na stronach Portalu bez uprzedniej wyraźnej zgody Portalu udzielonej na piśmie jest zabronione, a naruszenie praw Portalu (lub podmiotów, których utwory lub bazy danych są udostępniane na stronach Portalu) do podlegających ochronie utworów i baz danych będzie skutkować odpowiedzialnością przewidzianą przez prawo cywilne i karne.

Art. 6 - korzystanie z Forum

 1. Zabrania się Użytkownikom umieszczania w ramach Portalu i rozpowszechniania za jego pośrednictwem:
  1. materiałów objętych prawami innych osób - bez właściwego upoważnienia;
  2. haseł komputerowych, kodów dostępu lub innych danych umożliwiających nieuprawniony dostęp do informacji przechowywanych w systemie komputerowym lub sieci teleinformatycznej;
  3. treści bezprawnych, obraźliwych, nieprawdziwych, niezgodnych z prawem powszechnie obowiązującym w Polsce, propagujących przemoc, nagannych moralnie lub naruszających powszechnie uznane dobre obyczaje;
  4. umieszczanie Danych, tj. treści lub zdjęć o charakterze erotycznym czy pornograficznym, jak również treści epatujących choćby częściową nagością lub sugestywnych, odnoszących się w sposób dorozumiany do ww. treści, naruszających zarówno polskie, jak i międzynarodowe normy prawne oraz moralne, obrazujących lub propagujących przemoc, nienawiść, dyskryminację (rasową, kulturową, etniczną, religijną lub filozoficzną, itp.);
  5. umieszczanie Danych, treści lub zdjęć naruszających dobra osobiste lub obrażających godność innych osób;
  6. zamieszczanie treści o charakterze promocyjnym i reklamowym.
 2. Zabrania się Użytkownikom wykorzystywania Forum w sposób sprzeczny z niniejszym Regulaminem, tzn. w szczególności zabronione jest:
  1. wykorzystywanie Forum do działalności badawczej, w szczególności polegającej na przeprowadzaniu badań, analiz, sondaży opinii publicznej;
  2. rozsyłania spamu/niezamówionej informacji handlowej oraz uprawiania działalności komercyjnej, reklamowej, promocyjnej, itp.;
  3. wielokrotne wysłanie tej samej wiadomości lub wielu różnych wiadomości w bardzo krótkich odstępach czasu (flooding).
 3. W celu utrzymania porządku i przejrzystości Użytkownicy Forum zobowiązani są do:
  1. nieduplikowania postów i tematów;
  2. nadawania nowym tematom komunikatywnych tytułów;
  3. umiarkowanego korzystania ze znaków specjalnych i środków graficznych, w tym emotikonów, wielkich liter oraz powiększonej czcionki;
  4. przestrzegania ogólnie przyjętej kultury języka.
 4. Użytkownicy korzystający z Forum zobowiązani są do przestrzegania szczegółowych wytycznych dostępnych na stronie forum.zadania.info/viewtopic.php?f=20&t=12617
 5. Zamieszczając treści (w tym komentarze, zdjęcia, grafiki) na Forum Użytkownik wyraża zgodę na nieodpłatne korzystanie przez Portal z zamieszczonych treści poprzez utrwalanie, zwielokrotnianie i publiczne udostępnianie treści w serwisach internetowych Portalu.
 6. Użytkownik ma możliwość zmiany treści (edycji) komentarza (postu) przez 120 minut od momentu jego umieszczenia na forum. Po upływie tego okresu użytkownik nie ma możliwości usunięcia lub zmiany swojej wypowiedzi.
 7. Portal nie ponosi odpowiedzialności za włamania hackerskie prowadzące do pozyskania danych użytkowników i ich postów.
 8. Portal nie ponosi odpowiedzialności za treści postów lub wiadomości prywatnych wysyłanych przez Użytkowników. Użytkownicy wysyłający posty lub wiadomości, których treść narusza prawo lub prawem chronione dobra osób trzecich, mogą ponieść z tego tytułu odpowiedzialność karną lub cywilną.
 9. Portal nie ponosi odpowiedzialności za treści (w tym Dane) przekazywane i publikowane przez Użytkowników. Treści (w tym Dane) umieszczane przez Użytkowników nie są poglądami i opiniami twórców Portalu.
 10. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za złamanie prawa bądź szkodę wywołaną jego działaniami w Portalu, w szczególności za podanie niezgodnych z prawem Danych lub nieprawdziwych Danych Osobowych, ujawnienie tajemnicy służbowej lub innej informacji poufnej, naruszenie dóbr osobistych lub praw autorskich oraz praw pokrewnych.

Art. 7 - Abonament

 1. Portal zobowiązuje się przez okres trwania Abonamentu umożliwić Użytkownikowi dostęp do materiałów dostępnych w portalu, w szczególności do treści poradników oraz do rozwiązań zadań i arkuszy zadań. Szczegółowy opis treści objętych Abonamentem dostępny jest na stronie zadania.info/abonament.
 2. Usługa Abonamentu polega na czasowym dostępie do wszystkich materiałów publikowanych w Portalu, ale nie stanowi ona zobowiązania do dostarczenia żadnych konkretnych materiałów. W szczególności zmiana lub aktualizacja treści zamieszczonych w Portalu nie ma wpływu na długość trwania Abonamentu.
 3. Czas trwania Abonamentu jest liczony w zależności od sposobu płatności odpowiednio: od momentu zaksięgowania wpłaty na koncie Portalu, od momentu otrzymania potwierdzenia transakcji w systemie DCB (Direct Carrier Billing), lub też od momentu otrzymania potwierdzenia płatności w systemie automatycznych przelewów internetowych.
 4. Użytkownik dokonując płatności musi zapewnić identyfikowalność wykonanej wpłaty. W przypadku przelewu na konto, Użytkownik jest zobowiązany podać w tytule przelewu swój login bądź adres e-mail.
 5. Użytkownik dokonując płatności traci prawo do odstąpienia od Usługi Abonamentu zgodnie z art. 38 pkt. 13 ustawy o prawach konsumenta.
 6. Usługa Abonamentu nie stanowi zobowiązania Portalu do rozwiązywania zadań zamieszczanych przez Użytkownika, ani do pomocy Użytkownikowi na stronach Forum portalu.
 7. Portal nie ponosi żadnej odpowiedzialności za sposób w jaki Użytkownik korzysta ze znalezionych w nim informacji. W szczególności niekompletne treści lub błędne rozwiązania zadań nie mogą być podstawą reklamacji.
 8. Wykupienie Abonamentu w Portalu oznacza akceptację niniejszego Regulaminu.
 9. Wykupienie Abonamentu nie zwalnia Użytkownika z respektowania postanowień niniejszego Regulaminu, w szczególności łamanie postanowień Regulaminu może skutkować wypowiedzeniem umowy skutkującym ograniczeniem dostępu do materiałów publikowanych w Portalu.
 10. Portal nie ponosi odpowiedzialności za błędnie wpisaną treść wiadomości SMS, za błędnie wpisany kod dostępu, za działanie operatorów telefonii komórkowej, banków lub innych pośredników przy dokonywaniu płatności.
 11. Wszelkie problemy i reklamacje związane z funkcjonowaniem Abonamentu Użytkownik zgłasza pod adresem kontakt@usuń tozadaniausuń to.info. Odpowiedź na zgłoszoną reklamację użytkownik otrzyma nie później niż w ciągu 2 dni roboczych.
 12. Przed zadaniem pytania lub zgłoszeniem problemu Użytkownik zobowiązany jest do zapoznania się z treścią Pomocy dostępnej pod adresem zadania.info/pomoc.
 13. Operatorem kart płatniczych jest PayPro SA Agent Rozliczeniowy, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań, Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, Regon 301345068.
 14. W celu otrzymania Abonamentu w serwisie użytkownik ma możliwość skorzystać z Usługi Aktywacyjnej Justpay zgodnie z zasadami umieszczonymi na stronie zadania.info/abonament. Użytkownik korzystający z usługi dostępowej świadczonej przez Polkomtel Sp. z o.o., w ramach której uzyskał kod, nie będzie ponosił opłat za korzystanie z materiałów dostępnych w serwisie.

Art. 8 - korzystanie z Kreatora

 1. Korzystanie z Kreatora wymaga rejestracji w Portalu, a tym samym oznacza akceptację niniejszego Regulaminu.
 2. Dostęp do niektórych elementów Kreatora wymaga posiadania Abonamentu w Portalu, w szczególności Użytkownicy bez wykupionego abonamentu nie mogą tworzyć więcej niż 10 zestawów. Szczegółowy opis sposobu funkcjonowania Kreatora dostępny jest pod adresem zadania.info/n/6451541
 3. Użytkownik tworząc zestaw zadań w Kreatorze udziela Portalowi niewyłącznej licencji na wykorzystywanie, utrwalania w pamięci komputera, zmienianie, usuwanie, uzupełnianie, wyświetlanie publiczne, zwielokrotnianie i rozpowszechnianie (w szczególności w Internecie) tych zestawów.
 4. Użytkownik może ograniczyć dostęp do niektórych plików zestawu dla pozostałych Użytkowników Portalu (zgodnie z opisem zadania.info/n/6451541) na okres nie dłuższy niż 6 miesięcy od momentu ostatniej edycji zestawu.
 5. Jeden Użytkownik Portalu nie może utworzyć w Kreatorze więcej niż 500 zestawów zadań.
 6. Portal zastrzega sobie prawo skasowania plików i danych zestawu utworzonego w Kreatorze po upływie 24 miesięcy od daty ostatniej edycji zestawu.

Art. 9 - zablokowanie i/lub usunięcie Konta

 1. Portal ma prawo zarówno do zablokowania, jak i usunięcia Konta Użytkownika, w szczególności Użytkownika, którego działania uzna za szkodliwe dla Portalu bądź innych Użytkowników, sprzeczne z dobrymi obyczajami lub w inny sposób wpływające negatywnie na wizerunek lub renomę Portalu.
 2. Portal ma prawo zarówno do zablokowania, jak i usunięcia Konta Użytkownika, który łamie którekolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu
 3. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i zgadza się z tym, że usunięcie Konta równoznaczne jest dla tego Użytkownika z bezpowrotną utratą wszystkich zgromadzonych w ramach tego Konta Danych oraz może skutkować brakiem dostępu do treści zawartych w Portalu.
 4. Użytkownik może rozwiązać Umowę ze skutkiem natychmiastowym i bez podania przyczyny.

Art. 10 - odpowiedzialność

 1. Portal nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w funkcjonowaniu wywołane siłą wyższą, awarią sprzętu lub niedozwoloną ingerencją Użytkowników, nawet jeśli spowodowałyby one utratę Danych na Kontach Użytkowników.
 2. Portal nie ponosi odpowiedzialności za czasową niemożność korzystania przez Użytkowników z funkcji Portalu, wynikającą z dokonywania zmian i ulepszeń w systemie.
 3. Portal nie ponosi odpowiedzialności za sposób w jaki użytkownik wykorzysta znalezione w Portalu informacje. W szczególności portal nie ponosi odpowiedzialności za aktualność, dokładność, kompletność udostępnianych w Portalu informacji, jak również za ich przydatność dla określonych działań użytkowników Portalu. Ryzyko związane z użytkowaniem i wykorzystaniem informacji udostępnianych na stronach Portalu ponosi Użytkownik. Portal nie ponosi żadnej odpowiedzialności wobec Użytkowników Portalu lub osób trzecich z tytułu szkód, zarówno bezpośrednich, jak i pośrednich, związanych z wykorzystaniem informacji udostępnianych na stronach Portalu.

Art. 11 - przepisy końcowe

 1. Regulamin jest dostępny pod adresem zadania.info/regulamin.
 2. W przypadku dokonania zmian w Regulaminie, Portal poinformuje o tym Użytkowników poprzez publikację jednolitego tekstu Regulaminu na stronie zadania.info/regulamin. oraz poprzez wskazanie daty ostatniej aktualizacji na początku regulaminu.
spinner