Zadania.info Największy internetowy zbiór zadań z matematyki

/Szkoła podstawowa/Zadania testowe/Bloki zadań/Dany diagram

Wyszukiwanie zadań

Podczas przeprowadzania ankiety na grupie 1100 osób zadano pytanie Z kim rozmawiałeś dziś przez telefon?. Wyniki ankiety przedstawiono na diagramie.


PIC


Wśród osób, które odbyły rozmowę telefoniczną, 20% odbyło ją przy pomocy telefonu stacjonarnego. Ilu ankietowanych korzystało z tej formy połączenia?
A) 154 B) 220 C) 70 D) 141
Ukryj Podobne zadania

O ile procent mniej osób rozmawiało tylko z obcymi niż tylko z rodziną?
A) 26% B) 18,75% C) 81,25% D) 58%

Wybierz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, lub F – jeśli jest fałszywe.

Mniej niż połowa osób, które odbyły rozmowę telefoniczną rozmawiała tylko z rodziną. PF
Ponad 400 z ankietowanych osób rozmawiało tylko z rodziną. PF
Odsetek osób, które rozmawiały z rodziną był większy od odsetka osób, które nie rozmawiały z nikim o 2 punkty procentowe. PF
Odsetek osób, które rozmawiały tylko z obcymi jest mniejszy od odsetka osób, które rozmawiały tylko z rodziną o 26 punktów procentowych. PF

264 spośród ankietowanych osób nie odbyło rozmowy telefonicznej z powodu braku dostępu do telefonu. Ilu ankietowanych nie odbyło rozmowy telefonicznej z innego powodu?
A) 836 B) 132 C) 330 D) 66

O ile procent mniej było osób, które nie rozmawiały z nikim, niż osób, które rozmawiały tylko z rodziną?
A) 6,25% B) 2% C) 93,75% D) 34%

Asia trenuje kolarstwo. Trasa, którą pokonała w ciągu 4 godzin, wiodła leśną drogą, ścieżką rowerową, a następnie polną drogą i chodnikiem. Na diagramie przedstawiono w procentach czas jazdy Asi po leśnej drodze, ścieżce rowerowej i polnej drodze, ale nie narysowano słupka z informacją dotyczącą jazdy po chodniku.


PIC


Jaki procent czasu Asia jechała po chodniku?
A) 10% B) 15% C) 20% D) 25%
Ukryj Podobne zadania

Ile minut Asia jechała leśną drogą?
A) 60 minut B) 72 minuty C) 84 minuty D) 96 minut

Asia jeździła rowerem 2 godziny. Na diagramie przedstawiono w procentach (w %) czas jazdy Asi po leśnej drodze, ścieżce rowerowej i polnej drodze, ale nie narysowano słupka z informacją o czasie jazdy po chodniku.


PIC


Jaki procent czasu Asia jechała po chodniku?
A) 10% B) 15% C) 20% D) 25%
Ukryj Podobne zadania

Ile minut Asia jechała leśną drogą?
A) 30 minut B) 36 minut C) 42 minuty D) 48 minut

W stadninie koni pani Lucyny znajduje się 120 koni w czterech różnych umaszczeniach. Na diagramie przedstawiono w procentach udział poszczególnych umaszczeń, ale nie narysowano słupka z umaszczeniem karym.


PIC


Ile jest koni gniadych w hodowli pani Lucyny?
A) 15 B) 20 C) 25 D) 30
Ukryj Podobne zadania

Jaki procent hodowli pani Lucyny stanowią konie kare?
A) 15% B) 20% C) 25% D) 30%

Pan Łukasz przez sześć kolejnych dni tygodnia pracował przy zbiórce aronii. Na diagramie przedstawiono wyniki jego zbiorów.


PIC


Z informacji podanych na diagramie wynika, że pan Łukasz
A) w czwartek zebrał więcej aronii niż w kolejnym dniu.
B) w ciągu pierwszych trzech dni zebrał tyle samo aronii, co w ciągu trzech kolejnych dni.
C) w poniedziałek zebrał trzy razy więcej aronii niż w sobotę.
D) w sobotę zebrał trzy razy mniej aronii niż we wtorek.

Ukryj Podobne zadania

Wybierz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, lub F – jeśli jest fałszywe.

Pan Łukasz zbierał średnio 85 kg aronii dziennie. PF
Gdyby pan Łukasz w sobotę zebrał dwa razy więcej owoców, to w sumie zebrałby 550 kg aronii. PF

Na diagramie przedstawiono liczbę uczniów z podziałem na płeć w czterech klasach pewnej szkoły.


PIC


Czy wylosowanie dziewczynki jest bardziej prawdopodobne w klasie Ia, niż w każdej z trzech pozostałych klas? Wybierz odpowiedź T albo N i jej uzasadnienie spośród A, B albo C.

TakNie
ponieważ
A) w klasie Ia jest więcej dziewcząt, niż w każdej z pozostałych klas.
B) stosunek liczby dziewcząt do liczby chłopców jest największy w klasie Ia.
C) stosunek liczby dziewcząt do liczby chłopców jest taki sam w klasie Ia jak w jednej z pozostałych klas.
Ukryj Podobne zadania

Wybierz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, lub F – jeśli jest fałszywe.

Prawdopodobieństwo wylosowania chłopca z klasy Id jest większe niż prawdopodobieństwo wylosowania dziewczynki wśród uczniów uczęszczających do pozostałych klas. PF
Prawdopodobieństwo wylosowania chłopca z klasy Ic jest równe 14 35 PF
spinner