Zadania.info Największy internetowy zbiór zadań z matematyki

/Konkursy/Zadania testowe/Geometria/Planimetria/Koła i okręgi/Cięciwy, wycinki, łuki

Wyszukiwanie zadań

Na rysunku poniżej punkty B,C ,D dzielą odcinek AE na cztery równe części. Narysowane trzy łuki są półokręgami o średnicach odpowiednio AE , AD i DE . Jaki jest stosunek długości półokręgu AE do sumy długości półokręgów AD i DE ?


PIC


A) 1:2 B) 2:3 C) 2:1 D) 3:2 E) 1:1

Trójkąty ABC i ABD zostały wpisane w okrąg, jak na rysunku obok. Wiadomo, że |∡BAC | = 45 ∘ oraz |∡BAD | = 135∘ . Wówczas długości cięciw BC i BD spełniają zależność


PIC


A) |BC | > |BD |
B) |BC | < |BD |
C) |BC | = |BD |
D) |BC | = 2|BD |
E) |BD | = 2|BC |

Pole trójkąta przedstawionego na rysunku jest równe  2 80 m , a promień każdego okręgu w środku w jego wierzchołku jest równy 2 m. Ile metrów kwadratowych ma pole zacieniowanej figury?


PIC


A) 76 B) 80− 2π C) 40 − 4π D) 80− π E) 7 8π

Okrąg przecina boki prostokąta ABCD w punktach E,F ,G,H , jak na rysunku obok. Wiadomo, że |AE | = 4 , |EF | = 5 , |DH | = 3 . Ile wynosi długość odcinka HG ?


PIC


A) 6 B) 7 C) 203 D) 8 E) 9

Rysunek obok przedstawia trzy wzajemnie styczne okręgi o promieniach 1,2 i 3. Jaka jest długość łuku zaznaczonego pogrubioną linią?


PIC


A) 54π- B) 5π3- C) π2- D) 3pi 2 E) 2π- 3

Na rysunku obok przedstawiony jest kwadrat ABCD o boku długości 1 oraz łuki okręgów o środkach A ,B,C ,D .


PIC


Ile wynosi długość odcinka P Q ?
A)  √ -- 2 − 2 B) 3 4 C) √ -- √ -- 5 − 2 D) √ 3 -3- E) √ -- 3 − 1

spinner