Zadania.info Największy internetowy zbiór zadań z matematyki

/Szkoła średnia/Funkcje - wykresy/Homografia/Różne

Wyszukiwanie zadań

Na rysunku przedstawiono fragment wykresu funkcji f , który powstał w wyniku przesunięcia wykresu funkcji określonej wzorem y = 1x dla każdej liczby rzeczywistej x ⁄= 0 .


PIC


 • Odczytaj z wykresu i zapisz zbiór tych wszystkich argumentów, dla których wartości funkcji f są większe od 0.
 • Podaj miejsce zerowe funkcji g określonej wzorem g(x) = f (x− 3) .

Na rysunku obok przedstawiony jest fragment wykresu funkcji −1 f(x) = ax , gdzie a > 0 . Rozpatrzmy figury A 1A2W 2W 1 i B 1B2W 2W 1 , gdzie A1 i A 2 są dowolnymi różnymi punktami na dodatniej półosi osi Ox . Udowodnij, że figury te mają równe pola.


PIC


Dana jest funkcja 2+x- f(x ) = 4−x , gdzie x ∈ R ∖ {4} .

 • Wyznacz wszystkie punkty należące do wykresu funkcji f , których obie współrzędne są liczbami pierwszymi.
 • Podaj zbiór tych argumentów, dla których funkcja f przyjmuje wartości nieujemne.
 • Naszkicuj wykres funkcji g , jeśli |f(x)| g(x ) = -f(x)- .

PIC

Wyznacz wszystkie wartości parametru a ⁄= −1 , dla których wykres funkcji f (x) = ax+x2−aa−-2 nie ma punktów wspólnych z prostą 2 y = aa−+31 .

Dane są funkcje 2−x- f(x) = x i 2−x- g(x ) = x−2 .

 • Naszkicuj wykresy obu funkcji w jednym układzie współrzędnych.
 • Określ przedziały monotoniczności obu funkcji.
 • Podaj zbiór rozwiązań nierówności f(x) > g(x) .
spinner