Zadania.info Największy internetowy zbiór zadań z matematyki

/Szkoła podstawowa/Zadania testowe/Liczby/Znaki liczb

Wyszukiwanie zadań

Dane są liczby x i y spełniające warunki: x < 0 i y < x .
Wybierz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, lub F – jeśli jest fałszywe.

Liczba y jest ujemna. PF
Liczba x jest większa od liczby y .PF
Ukryj Podobne zadania

Dane są liczby x i y spełniające warunki: y < 0 i y > x .
Wybierz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, lub F – jeśli jest fałszywe.

Liczba x jest ujemna. PF
Liczba x jest większa od liczby y .PF

Które zdanie jest fałszywe?
A) Jeżeli iloczyn liczb x i y jest dodatni, to liczby te mają taki sam znak.
B) Jeżeli iloczyn liczb x i y jest równy zero to liczby te są równe zero.
C) Jeżeli iloczyn liczb x i y jest ujemny to liczby te mają różne znaki.
D) Jeżeli suma liczb x i y jest równa zero to ich iloczyn jest niedodatni.

Dane są liczby a i b takie, że  5 4 − 3 < a < − 3 oraz  7 5 − 4 < b < − 4 .
Wybierz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, lub F – jeśli jest fałszywe.

Iloraz b a jest zawsze dodatni. PF
Różnica 3a − 4b jest zawsze dodatnia.PF

Dane są liczby a i b takie, że 2 < a < 3 oraz − 1 < b < 1 .
Wybierz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, lub F – jeśli jest fałszywe.

Iloraz b a jest zawsze dodatni. PF
Różnica b − a jest zawsze dodatnia.PF
Ukryj Podobne zadania

Dane są liczby a i b takie, że − 3 < a < − 2 oraz − 2 < b < 2 .
Wybierz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, lub F – jeśli jest fałszywe.

Iloraz b a jest zawsze ujemny. PF
Różnica b − a jest zawsze dodatnia.PF

Liczba x jest dodatnia, a liczba y jest ujemna.
Ile spośród liczb: x ⋅y, x− y, xy, (y − x )2 jest dodatnich?
A) Jedna. B) Dwie. C) Trzy. D) Cztery.

Ukryj Podobne zadania

Liczba x jest ujemna, a liczba y jest dodatnia.
Ile spośród liczb: x ⋅y, x− y, xy, (y − x )2 jest ujemnych?
A) Jedna. B) Dwie. C) Trzy. D) Cztery.

Dane są trzy liczby a,b i c .
Gdy a + b + c = − 1 oraz a jest liczbą mniejszą od (− 1) , to suma (b+ c) jest A/B.
A) dodatnia B) ujemna
Gdy a⋅b ⋅c = 1 oraz a jest liczbą większą od zera, to iloczyn (b ⋅c) jest C/D.
C) dodatni D) ujemny

Ukryj Podobne zadania

Dane są trzy liczby a,b i c .
Gdy a + b + c = 1 oraz a jest liczbą większą od 1, to suma (b + c) jest A/B.
A) dodatnia B) ujemna
Gdy a⋅b ⋅c = − 1 oraz a jest liczbą większą od zera, to iloczyn (b ⋅c) jest C/D.
C) dodatni D) ujemny

Dwie spośród liczb a ,b ,c,d są dodatnie, a dwie ujemne.
Ile najwięcej liczb ujemnych może być pośród liczb a− b , abc, cb, b− a, bc ?
A) Dwie. B) Trzy. C) Cztery. D) Pięć.

Dane są liczby x i y spełniające warunki: x < 0 i x + y < 0 . Wybierz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, lub F – jeśli jest fałszywe.

Liczba y musi być ujemna. PF
Liczby x i y mogą być równe.PF
Ukryj Podobne zadania

Suma liczb x i y jest liczbą ujemną, a ich iloczyn jest liczbą dodatnią.
Wybierz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, lub F – jeśli jest fałszywe.

Liczby x i y są różnych znaków. PF
Na osi liczbowej odległość każdej z tych liczb od 0 jest nie mniejsza od 1.PF

Dane są liczby x i y spełniające warunek: x + y < 0 . Wybierz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, lub F – jeśli jest fałszywe.

Liczba xy nie może być dodatnia.PF
Liczba xy może być równa 0. PF

Suma liczb x i y jest liczbą dodatnią, a ich iloczyn jest liczbą ujemną.
Wybierz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, lub F – jeśli jest fałszywe.

Liczby x i y są różnych znaków. PF
Na osi liczbowej odległość każdej z tych liczb od zera jest taka sama.PF

Dane są liczby x i y spełniające warunek: xy + 1 < 0 . Wybierz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, lub F – jeśli jest fałszywe.

Liczby x i y mają różne znaki. PF
Suma liczb x i y może być dodatnia.PF
spinner