Zadania.info Największy internetowy zbiór zadań z matematyki

/Konkursy/Zadania testowe/Kombinatoryka/Liczby w tablicy, na okręgu

Wyszukiwanie zadań

Pięć liczb całkowitych rozmieszczono na okręgu. Okazało się, że dla każdych dwóch sąsiadujących ze sobą liczb, ani ich suma, ani suma pozostałych trzech nie jest podzielna przez 3. Ile wśród tych pięciu liczb jest podzielnych przez 3?
A) 0 B) 1 C) 2 D) 3 E) Nie można tego wyznaczyć

W każde pole tablicy o wymiarach 10× 19 wpisujemy 0 lub 1. Wyznaczamy sumy liczb stojących w każdym wierszu i w każdej kolumnie. Największa możliwa liczba różnych sum, które można w ten sposób otrzymać, jest równa
A) 9 B) 10 C) 15 D) 19 E) 29

W kwadraciki tablicy 3x3 wpisane są liczby naturalne (rysunek obok). Ada wykreśliła z tablicy 4 liczby, a następnie Maria wykreśliła z pozostałych także 4 liczby. Okazało się, że suma liczb skreślonych przez Adę jest trzy razy większa od sumy liczb skreślonych przez Marię. Jaka liczba pozostała nie skreślona ?


PIC


A) 4 B) 7 C) 14 D) 23 E) 24

Cztery liczby, wśród nich 2, 3, 4, rozmieszczono w polach tabeli. Wiadomo, że suma liczb w pierwszym wierszu jest równa 9, a suma liczb w drugim wierszu jest równa 6. Czwarta liczbą jest


PIC


A) 4 B) 5 C) 6 D) 7 E) 8

Spośród liczb wpisanych do tablicy obok wybieramy trzy liczby tak, aby żadne dwie z nich nie leżały w tym samym wierszu ani w tej samej kolumnie. Największa suma liczb w tak wybranych trójkach jest równa


PIC


A) 12 B) 15 C) 18 D) 21 E) 24

Na okręgu rozmieszczono liczby: 1,2,3. Pomiędzy każde dwie sąsiednie liczby wpisano ich sumy, otrzymując na okręgu sześć liczb 1,3,2,5,3,4. Operację wpisywania sum liczb sąsiednich powtórzono jeszcze trzy razy. W rezultacie otrzymano na okręgu 48 liczb. Ile wynosi ich suma?
A) 162 B) 1458 C) 486 D) 144 E) 210

Kolejne wyrazy ciągu 1,2,3,4,5,6,7,8,9,1,2,3,4,5,6,7,8,9... wpisujemy spiralnie w kratki nieskończonego diagramu, tak jak na rysunku obok. Jaką liczbę wpiszemy w setnej kratce ponad kratką zacieniowaną?


PIC


A) 8 B) 5 C) 6 D) 1 E) 3

Uzupełniamy tablicę wpisując w każde pole liczbę 0 albo 1, w taki sposób, aby sumy liczb każdego wiersza i każdej kolumny były równe 2. Jakie są wartości x i y ?


PIC


A) x = 1 , y = 1 B) x = 1 , y = 0 C) x = 0 , y = 1 D) x = 0 , y = 0 E) Nie można tego ustalić

spinner