Zadania.info Największy internetowy zbiór zadań z matematyki

/Konkursy/Zadania testowe/Geometria/Planimetria/Trójkąty/Pole trójkąta

Wyszukiwanie zadań

Cztery styczne okręgi o promieniu 6 cm zostały umieszczone w prostokącie jak na rysunku obok. Ile jest równe pole trójkąta PQR , jeśli P jest wierzchołkiem prostokąta, a Q i R punktami styczności?


PIC


A) 27 cm 2 B) 45 cm 2 C) 54 cm 2 D) 108 cm 2 E) 180 cm 2

Mam kwadrat o wymiarach 6 cm × 6 cm i trójkąt. Jeżeli położę kwadrat na trójkącie, to mogę pokryć co najwyżej 60% powierzchni trójkąta. Jeżeli zaś położę trójkąt na kwadracie, to mogę pokryć co najwyżej 23 powierzchni kwadratu. Pole trójkąta jest równe
A)  4 2 22 5 cm B)  2 24 cm C)  2 36 cm D)  2 40 cm E) 60 cm 2

Ile trójkątów równoramiennych o polu równym 1 ma bok długości 2?
A) 0 B) 1 C) 2 D) 3 E) 4

Dwusieczna AK kąta A w trójkącie ABC podzieliła ten trójkąt na dwa trójkąty o równych polach. Wówczas trójkąt ABC jest na pewno
A) równoboczny B) równoramienny C) prostokątny D) ostrokątny E) rozwartokątny

Na trójkącie ABC opisano okrąg o środku O (rysunek obok). Zacieniowany trójkąt ma pole równe √ -- 3 . Ile jest równe pole trójkąta ABC ?


PIC


A)  √ -- 2 3 B)  √ -- 32 3 C) √ -- 6 D)  √ -- 3 3 E)  √ -- 4 3

W trójkącie ABC punkt D jest środkiem boku AB , punkt E środkiem odcinka DB , a F środkiem boku BC . Jeśli pole trójkąta ABC jest równe 96, to pole trójkąta AEF jest równe
A) 16 B) 24 C) 32 D) 36 E) 48

spinner