Zadania.info Największy internetowy zbiór zadań z matematyki

/Szkoła średnia/Zadania testowe/Statystyka/Średnia/Dane z diagramu

Wyszukiwanie zadań

Diagram przedstawia ile procent rodzin mieszkających w jednym z łódzkich bloków posiada 0,1,2,3 lub 4 dzieci.


PIC


Średnia liczba dzieci przypadających na jedną rodzinę jest równa
A) 1,22 B) 1,44 C) 2 D) 2,5

Ukryj Podobne zadania

Diagram przedstawia ile procent mieszkańców pewnego osiedla było w listopadzie w kinie 0,1,2,3 lub 4 razy. Średnia liczba wyjść do kina w listopadzie przypadających na jednego mieszkańca jest równa


PIC


A) 1,3 B) 1,44 C) 2 D) 2,5

Na diagramie poniżej przedstawiono ceny pomidorów w szesnastu wybranych sklepach.


PIC


Średnia cena kilograma pomidorów w tych wybranych sklepach jest równa
A) 5,80 zł B) 5,73 zł C) 5,85 zł D) 6,00 zł E) 5,70 zł

Ukryj Podobne zadania

Na diagramie poniżej przedstawiono ceny 1 kostki masła (200 g) w stu wybranych sklepach.


ZINFO-FIGURE


Średnia cena 1 kostki masła w tych wybranych sklepach, z dokładnością do dwóch cyfr po przecinku, jest równa
A) 8,01 zł B) 7,99 zł C) 8,00 zł D) 8,03 zł E) 8,05 zł

Na diagramie poniżej przedstawiono ceny ogórków w szesnastu wybranych sklepach.


ZINFO-FIGURE


Średnia cena kilograma ogórków w tych wybranych sklepach, zaokrąglona do dwóch miejsc po przecinku, jest równa
A) 5,10 zł B) 5,14 zł C) 5,11 zł D) 5,13 zł E) 5,12 zł

Na diagramie przedstawione są wyniki pomiaru wzrostu uczniów pewnej klasy.


PIC


Ile osób w tej klasie ma wzrost powyżej średniego?
A) 17 B) 4 C) 21 D) 9

Ukryj Podobne zadania

Na diagramie przedstawiono procentowy podział zarobków w pewnej firmie


ZINFO-FIGURE


Jaki procent pracowników tej firmy ma zarobki powyżej średniej?
A) 47% B) 52% C) 5% D) 17%

Wyniki sprawdzianu z geografii są przedstawione na diagramie


PIC


Ile osób uzyskało ocenę wyższą od średniej ocen z tego sprawdzianu?
A) 5 B) 8 C) 20 D) 13

Na diagramie przedstawione są wyniki pomiaru wzrostu uczniów pewnej klasy.


ZINFO-FIGURE


Ile osób w tej klasie ma wzrost poniżej średniego?
A) 14 B) 2 C) 6 D) 19

W hurtowni owoców wyselekcjonowane jabłko spełnia normę jakości, gdy jego masa (po zaokrągleniu do pełnych dekagramów) mieści się w przedziale [19 dag, 21 dag]. Pobrano próbę kontrolną liczącą 50 jabłek i następnie zważono każde z nich. Na poniższym wykresie słupkowym przedstawiono rozkład masy jabłek w badanej próbie. Na osi poziomej podano – wyrażoną w dekagramach – masę jabłka (w zaokrągleniu do pełnych dekagramów), a na osi pionowej przedstawiono liczbę jabłek o określonej masie.


ZINFO-FIGURE


Średnia masy 50 zważonych jabłek z pobranej próby kontrolnej jest

A) mniejsza niż 21 dag,B) większa niż 21 dag,

ponieważ

1)większość jabłek waży 20 dag.
2) suma iloczynów masy i liczby jabłek o takiej masie jest mniejsza niż 1050 dag.
3) większość jabłek waży co najmniej 20 dag.

Wyniki sprawdzianu z matematyki są przedstawione na diagramie


PIC


Średnia ocen ze sprawdzianu jest równa
A) 4 B) 3,6 C) 3,5 D) 3

Ukryj Podobne zadania

Wyniki sprawdzianu z matematyki są przedstawione na diagramie


PIC


Średnia ocen uzyskanych przez uczniów z tego sprawdzianu jest równa
A) 2 B) 3 C) 3,5 D) 4

Firma F zatrudnia 160 osób. Rozkład płac brutto pracowników tej firmy przedstawia poniższy diagram. Na osi poziomej podano – wyrażoną w złotych – miesięczną płacę brutto, a na osi pionowej podano liczbę pracowników firmy F , którzy otrzymują płacę miesięczną w danej wysokości.


PIC


Średnia miesięczna płaca brutto w firmie F jest równa
A) 4 862,5 zł B) 4 800,00 zł C) 5 360,00 zł D) 4 593,75 zł

Średnia arytmetyczna danych przedstawionych na diagramie częstości jest równa


PIC


A) 1 B) 1,2 C) 1,5 D) 1,8

Średnia danych przestawionych na wykresie słupkowym jest równa:


PIC


A) 8,25 B) 4 C) 3,3 D) 0,625

Średnia arytmetyczna danych przedstawionych na diagramie częstości jest równa


PIC


A) 1 B) 1,2 C) 1,5 D) 1,8

Na diagramie poniżej znajdują się wyniki z matematyki uczniów klasy IIIA na pierwszy semestr.


PIC


Średnia ocen z matematyki w tej klasie jest równa:
A) 3 B) 3,3 C) 3,5 D) 3,8

Na diagramie przedstawiono rozkład wynagrodzenia brutto wszystkich stu pracowników pewnej firmy za styczeń 2023 roku.


ZINFO-FIGURE


Średnia wynagrodzenia brutto wszystkich pracowników tej firmy za styczeń 2023 roku jest równa
A) 5 690 zł B) 5 280 zł C) 6 257 zł D) 5 900 zł

Na diagramie przedstawiono rozkład wynagrodzenia brutto wszystkich stu pracowników pewnej firmy za styczeń 2024 roku.


ZINFO-FIGURE


Średnia wynagrodzenia brutto wszystkich pracowników tej firmy za styczeń 2024 roku jest równa
A) 7 300 zł B) 5 280 zł C) 6 257 zł D) 5 773 zł

Firma F zatrudnia 160 osób. Rozkład płac brutto pracowników tej firmy przedstawia poniższy diagram. Na osi poziomej podano – wyrażoną w złotych – miesięczną płacę brutto, a na osi pionowej podano liczbę pracowników firmy F , którzy otrzymują płacę miesięczną w danej wysokości.


PIC


Średnia miesięczna płaca brutto w firmie F jest równa
A) 4 593,75 zł B) 4 800,00 zł C) 5 360,00 zł D) 2 399,33 zł

Wyniki sprawdzianu z matematyki są przedstawione na diagramie


PIC


Średnia ocen ze sprawdzianu jest równa
A) 3,48 B) 4 C) 3,5 D) 3

Przeprowadzono badanie dotyczące liczby samochodów osobowych w rodzinie. Wyniki przedstawia poniższy diagram


PIC


Wartość średnia liczby samochodów w rodzinie wynosi
A) 2 B) 16667 C) 8335 D) 3

Średnia arytmetyczna danych przedstawionych na diagramie częstości jest równa


PIC


A) 2 B) 1 C) 1,5 D) 1,8

spinner