Zadania.info Największy internetowy zbiór zadań z matematyki

/Szkoła podstawowa/Zadania testowe/Równania i nierówności

Wyszukiwanie zadań

Liczba x , która spełnia nierówność  17 − 5 < −x
A) może być równa √ --- 17 . B) może być równa 3,5.
C) może być równa π . D) może być dowolną liczbą dodatnią.

Rozwiązanie równania 9 − 2(8 − x) = x − 4 jest liczbą
A) parzystą dodatnią B) parzystą ujemną
C) nieparzystą dodatnią D) nieparzystą ujemną

Ukryj Podobne zadania

Rozwiązanie równania 9 − 2(8 − x) = x − 5 jest liczbą
A) parzystą dodatnią B) parzystą ujemną
C) nieparzystą dodatnią D) nieparzystą ujemną

Rozwiązanie równania 9 − 2(8 − x) = x − 1 0 jest liczbą
A) parzystą dodatnią B) parzystą ujemną
C) nieparzystą dodatnią D) nieparzystą ujemną

Do pewnej liczby a dodano 54. Otrzymaną sumę podzielono przez 2. W wyniku tego działania otrzymano liczbę dwa razy większą od liczby a . Zatem
A) a = 2 7 B) a = 18 C) a = 2 4 D) a = 36

Ukryj Podobne zadania

Do pewnej liczby a dodano 65. Otrzymaną sumę podzielono przez 2. W wyniku tego działania otrzymano liczbę trzy razy większą od liczby a . Zatem
A) a = 1 4 B) a = 24 C) a = 1 3 D) a = 32

Wskaż rysunek, na którym przedstawiono przedział, będący zbiorem wszystkich rozwiązań nierówności − 4 ≤ x − 1 ≤ 4 .


PIC


Ukryj Podobne zadania

Wskaż rysunek, na którym przedstawiono przedział, będący zbiorem wszystkich rozwiązań nierówności − 4 ≤ x + 1 ≤ 4 .


PIC


Wskaż rysunek, na którym jest przedstawiony zbiór wszystkich liczb x spełniających warunek: 11 ≤ 2x − 7 ≤ 1 5 .


PIC


Wskaż rysunek, na którym jest przedstawiony zbiór wszystkich liczb x spełniających warunek: − 31 ≤ 2x − 5 ≤ − 19 .


PIC


Suma sześciu kolejnych potęg naturalnych liczby 2 jest równa 2016. Najmniejszą z tych liczb jest
A) 5 B) 8 C) 16 D) 32

O liczbie x wiemy, że 1 3 tej liczby jest o 3 4 większa od 1 6 tej liczby. Które równanie pozwoli wyznaczyć liczbę x ?
A) 23x = 16x + 34 B) 13x + 34 = 56x C) 1x = 1x + 3 3 6 4 D) 1 x+ 3 = 1x 3 4 6

Ukryj Podobne zadania

O liczbie x wiemy, że 1 4 tej liczby jest o 3 2 mniejsza od 1 3 tej liczby. Które równanie pozwoli wyznaczyć liczbę x ?
A) 14x − 32 = 13x B) 14x − 32 = 53x C) 2x = 1x − 3 4 3 2 D) 1 x = 1x − 3 4 3 2

Z pudełka z metalowymi kulkami wyjęto najpierw 105 kulek, a potem 1 3 kulek, które pozostały w pudełku. W wyniku tych dwóch operacji liczba kulek w pudełku zmniejszyła się czterokrotnie. Ile kulek było początkowo w pudełku?
A) 171 B) 216 C) 168 D) 144

Która z poniższych nierówności jest prawdziwa? Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.
A) 259 < 293 B) 54 + 52 > 4 C) 13 ⋅3 > 39 17 17 D) 11 > 11 12 13

Ukryj Podobne zadania

O liczbach x ,y,z wiemy, że kwadrat ich iloczynu jest o 20% większy od odwrotności ich sumy. Która równość poprawnie opisuje zależność wiążącą liczby x,y i z ?
A) xyz 2 = --1---⋅12 0% x+y+z B) (xyz)2 = ---1-- ⋅120% x+y +z
C) xyz 2 = 1x + 1y + 1z + 20 % D) (xyz )2 = --1---+ 20% x+y+z

Suma pięciu kolejnych liczb całkowitych jest równa 195. Najmniejszą z tych liczb jest
A) 37 B) 38 C) 39 D) 40

Ukryj Podobne zadania

Suma sześciu kolejnych liczb całkowitych jest równa 189. Najmniejszą z tych liczb jest
A) 32 B) 31 C) 30 D) 29

Wojtek ma w skarbonce x monet pięciozłotowych i y monet dwuzłotowych. Liczby x i y spełniają równanie 1 5x = 6y . Wybierz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, lub F – jeśli jest fałszywe.

Liczba y może być równa 17. PF
Kwota oszczędności zgromadzonych w dwuzłotówkach jest równa kwocie oszczędności zgromadzonych w pięciozłotówkach. PF

Równanie 3x−4- 3+2x- 6 = 2
A) nie ma rozwiązań B) ma dokładnie jedno rozwiązanie
C) ma dokładnie dwa rozwiązania D) ma nieskończenie wiele rozwiązań

Ukryj Podobne zadania

Równanie 3x−7- 5+2x- 6 = 4
A) nie ma rozwiązań B) ma dokładnie jedno rozwiązanie
C) ma dokładnie dwa rozwiązania D) ma nieskończenie wiele rozwiązań

Równanie 3x+9- 3+x- 6 = 2
A) nie ma rozwiązań B) ma dokładnie jedno rozwiązanie
C) ma dokładnie dwa rozwiązania D) ma nieskończenie wiele rozwiązań

Ukryj Podobne zadania

Jeśli liczbę x powiększymy o 3, to otrzymamy 9 5 tej liczby. Wynika stąd, że
A) x = 145 B) x = 195 C) x = 9 5 D) x = 4

Ukryj Podobne zadania

Jeśli liczbę x powiększymy o 4, to otrzymamy 12- 5 tej liczby. Wynika stąd, że
A) x = 157 B) x = 270 C) x = 20 7 D) x = 5- 17

Jeśli liczbę x powiększymy o 5, to otrzymamy 9 4 tej liczby. Wynika stąd, że
A) x = 145 B) x = 195 C) x = 9 5 D) x = 4

spinner