Zadania.info Największy internetowy zbiór zadań z matematyki

/Szkoła średnia/Geometria/Planimetria/Przecinające się proste

Wyszukiwanie zadań

Odcinki AD i BC przecinają się w punkcie O . W trójkątach ABO i ODC zachodzą związki: |AO | = 5 , |BO | = 3 , |OC | = 1 0 , |∡OAB | = |∡OCD | (zobacz rysunek).


PIC


Oblicz długość boku OD trójkąta ODC .

Ukryj Podobne zadania

Odcinki AD i BC przecinają się w punkcie O . W trójkątach ABO i ODC zachodzą związki: |AO | = 6 , |BO | = 4 , |OC | = 8 , |∡OAB | = |∡OCD | (zobacz rysunek).


PIC


Oblicz długość boku OD trójkąta ODC .

Wewnątrz kąta o mierze  ∘ 60 leży punkt S . Odległość tego punktu od ramion kąta wynosi odpowiednio  √ -- 4 6 i √ -- 6 . Oblicz odległość tego punktu od wierzchołka kąta.

Punkty A ,B należą do jednego ramienia kąta o wierzchołku O , a punkty C ,D należą do jego drugiego ramienia i wiadomo, że AC ∥ BD . Wyznacz |AB | , jeśli wiadomo, że |AO | = 4,|AC | = 5,|BD | = 12 .

Proste DE i CB oraz EF i AC są równoległe. Oblicz długość odcinka EB , jeżeli |AE | = 212 , |DE | = 3 oraz |F B| = 4 .


PIC


Proste k i l na poniższym rysunku są równoległe oraz |BC | = |AB | . Kąt β jest o 30∘ większy od podwojonego kąta α . Oblicz miarę ∡ACB .


PIC


Ukryj Podobne zadania

Proste m i n na poniższym rysunku są równoległe oraz |QR | = |P R| . Kąt β jest o 20∘ mniejszy od potrojonego kąta α . Oblicz miarę ∡P QR .


PIC


Do obszaru kąta ostrego o mierze α należy punkt S , którego odległości od ramion kąta są równe a i b . Oblicz odległość punktu S od wierzchołka kąta.

spinner