Zadania.info Największy internetowy zbiór zadań z matematyki

/Konkursy/Zadania testowe/Zadania z treścią/Logiczne

Wyszukiwanie zadań

Wyspę zamieszkują kłamcy i prawdomówni (kłamcy zawsze kłamią, a prawdomówni zawsze mówią prawdę). Pewnego dnia zebrało się 12 wyspiarzy, wśród których byli kłamcy i prawdomówni i wygłosiło kilka stwierdzeń. Dwóch z nich powiedziało: „Dokładnie dwie osoby wśród nas dwunastu to kłamcy”. Każda z następnych czterech osób powiedziała: „Dokładnie cztery osoby wśród nas dwunastu to kłamcy”. Natomiast każda z pozostałych sześciu osób stwierdziła: „Dokładnie sześć osób wśród nas dwunastu to kłamcy". Ilu jest kłamców wśród tej dwunastki wyspiarzy?
A) 2 B) 4 C) 6 D) 8 E) 10

Wyspę zamieszkują prawdomówni i kłamcy. Prawdomówni zawsze mówią prawdę, a kłamcy zawsze kłamią. 25 mieszkańców tej wyspy ustawiło się w kolejkę. Każda osoba z kolejki, z wyjątkiem pierwszej, powiedziała: Osoba stojąca bezpośrednio przede mną to kłamca, natomiast osoba stojąca jako pierwsza w kolejce powiedziała: Wszyscy stojący za mną to kłamcy. Ilu kłamców stało w tej kolejce?
A) 24 B) 13 C) 12 D) 0 E) Nie można obliczyć

Na poniższym rysunku w pierwszym wierszu umieszczono 11 kart i na każdej z nich 2 litery.


PIC


Drugi wiersz powstał z pierwszego przez zmianę kolejności niektórych kart, przy czym nie ujawniono dolnych liter. Który z poniższych układów liter może wystapić w dolnej linii drugiego wiersza?
A) ANJAMKILIOR
B) RLIIMKOJNAA
C) JANAMKILIRO
D) RAONJMILIKA
E) ANMAIKOLIRJ

Pewien chłopiec w czwartki i piątki zawsze mówi prawdę, we wtorki zawsze kłamie, a w pozostałe dni tygodnia udziela odpowiedzi losowo, to znaczy czasem kłamie, a czasem mówi prawdę. Przez siedem kolejnych dni pytano go, jak ma na imię. Podczas pierwszych sześciu dni chłopiec udzielił następujących odpowiedzi, w takiej oto kolejności: Jan , Robert, Jan, Robert, Piotr, Robert. Jakiej odpowiedzi udzielił siódmego dnia?
A) Jan B) Robert C) Piotr D) Kasia E) Inna odpowiedź

Jaka jest najmniejsza liczba liter, które należy usunąć ze słowa KANGOUROU, aby otrzymać słowo, w którym litery się nie powtarzają i stoją w kolejności alfabetycznej?
A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 5

Podczas rozwiązywania jednego z zadań kangurowych Basia zauważyła, że prawdziwe są następujące zdania:

  • Jeśli odpowiedź A jest prawdziwa, to odpowiedź B także jest prawdziwa.
  • Jeśli odpowiedź C nie jest prawdziwa, to odpowiedź B także nie jest prawdziwa.
  • Jeśli odpowiedź B nie jest prawdziwa, to ani odpowiedź D , ani E nie jest prawdziwa.

Którą odpowiedź powinna wybrać Basia?
A) A B) B C) C D) D E) E

Pewna wyspa zamieszkana jest wyłącznie przez kłamców i przez rycerzy. Każdy kłamca zawsze kłamie, każdy rycerz zawsze mówi prawdę. Wyspiarz Abacki, zapytany, kim jest on i kim jest jego sąsiad Babacki, odpowiedział: „Przynajmniej jeden z nas jest kłamcą”. Które z poniższych zdań jest prawdziwe?
A) Żaden mieszkaniec wyspy nie mógł wypowiedzieć takiego zdania.
B) Obaj są kłamcami.
C) Abacki jest kłamcą, a Babacki jest rycerzem.
D) Obaj są rycerzami.
E) Abacki jest rycerzem, a Babacki jest kłamcą.

W pudełku znajduje się 7 kart. Na każdej z nich napisano dokładnie jedną z liczb od 1 do 7 i na różnych kartach, różne liczby. Mędrzec A wyciągnął losowo 3 karty z pudełka, zaś mędrzec B wyciągnął losowo 2 karty (w pudełku zostały dwie karty). Wówczas mędrzec A powiedział do mędrca B : „Wiem, że suma liczb na twoich kartach jest parzysta.” Suma liczb na kartach mędrca A jest równa
A) 10 B) 12 C) 6 D) 9 E) 15

W pięciu pudełkach znajdują się karty oznaczone literami A, E, I, O, U, jak pokazano na rysunku. Paweł powyjmował z pudełek niektóre karty tak, że w każdym z nich została jedna karta, przy czym w każdym z inną literą. Która karta pozostała w pudełku 2?


PIC


A) A B) E C) I D) O E) U

spinner