Zadania.info Największy internetowy zbiór zadań z matematyki

/Szkoła średnia/Funkcje - wykresy/Wartość bezwzględna/Z wymierną

Wyszukiwanie zadań

Na rysunku przedstawiony jest fragment wykresu funkcji określonej wzorem | | f (x) = ||ax+2|| x−b .


PIC


 • Oblicz a i b .
 • Narysuj wykres funkcji określonej wzorem y = f (|x |) .
 • Podaj wszystkie wartości parametru m , dla których równanie f(|x|) = m ma cztery rozwiązania.

Z podanego równania --1- -2-- x− 2 + y+1 = 1 , gdzie x ⁄= 2 i y ⁄= − 1 , wyznacz y jako funkcję zmiennej x . Narysuj wykres funkcji y = |f(x)| .

Dana jest funkcja ---2--- f(x ) = |x+3|− 1 .

 • Naszkicuj wykres funkcji y = f (x) i na jego podstawie wyznacz liczbę rozwiązań równania f (x) = m w zależności od parametru m .
 • Liczby x1 i x2 są różnymi pierwiastkami równania f (x) = m . Oblicz x1 + x2 .

Napisz wzór i naszkicuj wykres funkcji ||g(m-)|| h (m) = |m+ 3| wiedząc, że funkcja y = g(m ) każdej liczbie rzeczywistej m przyporządkowuje najmniejszą wartość funkcji kwadratowej f(x) = −x 2 + 4x + 2m + 9 w przedziale ⟨− 1,3⟩ .

Prosta k równoległa do osi Ox przecina wykres funkcji ||3 || y = x w dwóch punktach A i B . Wyznacz współrzędne punktów A i B jeżeli wiadomo, że razem z punktem C = (7 ,− 3 ) tworzą trójkąt o polu 12.

Ukryj Podobne zadania

Prosta k równoległa do osi Ox przecina wykres funkcji ||4|| y = |x| w dwóch punktach A i B . Wyznacz współrzędne punktów A i B jeżeli wiadomo, że razem z punktem C = (− 4,− 2) tworzą trójkąt o polu 6.

Proste k i l są równoległe do osi Ox i przecinają wykres funkcji 4-- y = − |x| odpowiednio w punktach A ,B i D,C w ten sposób, że czworokąt ABCD jest trapezem o polu 6 i wysokości 2. Oblicz obwód trapezu ABCD .

Narysuj wykres funkcji |x2−4| f (x) = 2−|x| , a następnie określ, dla jakich wartości parametru m równanie f(x ) = m nie ma rozwiązania.

spinner