Zadania.info Największy internetowy zbiór zadań z matematyki

/Szkoła podstawowa/Geometria

Wyszukiwanie zadań
Ukryj Podobne zadania

Oblicz miarę kąta ostrego, pod którym przecinają się przekątne prostokąta przedstawionego na rysunku.


PIC


Ukryj Podobne zadania

Oblicz miarę kąta ostrego, pod którym przecinają się przekątne prostokąta przedstawionego na rysunku.


PIC


Oblicz miarę kąta ostrego, pod którym przecinają się przekątne prostokąta przedstawionego na rysunku.


PIC


Mrówka przeszła po powierzchni sześcianu z wierzchołka A do wierzchołka będącego drugim końcem przekątnej sześcianu wychodzącej z wierzchołka A , przy czym była to droga najkrótsza. Narysuj siatkę sześcianu i oblicz odległość, jaką pokonała mrówka, jeżeli krawędź sześcianu ma długość √ -- 5 .

W trójkącie ABC prowadzimy dwusieczną kąta A i przez punkt D przecięcia się tej dwusiecznej z bokiem BC prowadzimy proste równoległe do boków AC i AB , które przecinają te boki odpowiednio w punktach E i F . Wykaż, że czworokąt AEDF jest rombem. Czy można uogólnić to twierdzenie na dwusieczne kątów zewnętrznych?

Dany jest trójkąt o wymiarach a = 8 cm , b = 12 cm ,c = 16 cm . Oblicz obwód trójkąta podobnego w skali 5.

Ukryj Podobne zadania

Dany jest trójkąt o wymiarach a = 8 cm , b = 12 cm ,c = 16 cm . Oblicz obwód trójkąta podobnego w skali 13 .

Oblicz objętość i pole powierzchni graniastosłupa, którego podstawą jest romb o przekątnych długości 6 cm i 8 cm, którego przekątna ściany bocznej tworzy z krawędzią podstawy kąt o mierze 45∘ .

Dany jest trójkąt równoramienny o bokach długości |AC | = |BC | = 20 i |AB | = 24 . Odcinek CD jest wysokością trójkąta ABC , a odcinek DE jest wysokością trójkąta CDB (zobacz rysunek).


PIC


Oblicz długość odcinka DE .

Dwa spośród boków trójkąta równoramiennego mają długości 3 cm i 4 cm. Jaką długość może mieć trzeci bok?

Ukryj Podobne zadania

Dwa spośród boków trójkąta równoramiennego mają długości 2 cm i 5 cm. Jaką długość może mieć trzeci bok?

Dwa spośród boków trójkąta równoramiennego mają długości 5 cm i 11 cm. Jaką długość może mieć trzeci bok?

Dwa spośród boków trójkąta równoramiennego mają długości 5 cm i 9 cm. Jaką długość może mieć trzeci bok?

Na rysunku przedstawiono trójkąt ABC , w którym |AB | = 9 cm oraz odcinek DE równoległy do boku AB trójkąta, którego długość jest równa 6 cm.


PIC


Pole trójkąta ABC jest równe 54 cm 2 , a pole trapezu ABED jest o 25% większe od pola trójkąta CDE . Oblicz wysokość trapezu ABED .

Ukryj Podobne zadania

Liczby 6,12,c są długościami boków trójkąta równoramiennego. Oblicz długość boku c .

Liczby 3,7,c są długościami boków trójkąta równoramiennego. Oblicz długość boku c .

Wszystkie wierzchołki czworokąta ABCD leżą na okręgu oraz ∡A = α . Oblicz miarę kąta ∡C .


PIC


Na rysunku przedstawiono fragment siatki graniastosłupa prawidłowego trójkątnego.


PIC


Pole narysowanego trójkąta jest równe  √ -- 16 3 cm 2 , a pole prostokąta jest równe  √ -- 24 3 cm 2 . Oblicz objętość tego graniastosłupa.

Trójkąt równoramienny o kącie  ∘ 120 i ramieniu długości 6 obrócono względem zewnętrznej wysokości, otrzymując wydrążoną bryłę. Oblicz objętość tej bryły.


PIC


Ukryj Podobne zadania

Oblicz jaką średnicę ma okrąg, którego długość jest równa długości figury przedstawionej na rysunku.


PIC


Ukryj Podobne zadania

Oblicz jaki promień ma okrąg, którego długość jest równa długości figury przedstawionej na rysunku.


PIC


Oblicz jaką średnicę ma okrąg, którego długość jest równa długości figury przedstawionej na rysunku.


PIC


Oblicz jaką średnicę ma okrąg, którego długość jest równa długości figury przedstawionej na rysunku.


PIC


Oblicz jaką średnicę ma okrąg, którego długość jest równa długości figury przedstawionej na rysunku.


PIC


Oblicz jaki promień ma okrąg, którego długość jest równa długości figury przedstawionej na rysunku.


PIC


Graniastosłup prawidłowy czworokątny przecięto płaszczyzną, która zawiera krawędź podstawy oraz przechodzi przez środek przeciwległej krawędzi bocznej (zobacz rysunek).


PIC


Oblicz jaki jest stosunek objętości dwóch brył na jakie został podzielony ten graniastosłup.

Przekrój osiowy stożka jest trójkątem równobocznym o polu  √ -- 16 3 . Oblicz objętość i pole powierzchni całkowitej tego stożka.

Która z figur ma większe pole: kwadrat o boku 8 cm, czy koło o średnicy 10 cm?

Na rysunku przedstawiono kwadrat ABCD . Punkty E i F są środkami boków BC i AB . Uzasadnij, że odcinki DE i CF są prostopadłe.


PIC


Krótsza podstawa trapezu ma długość 2, a ramiona długości  √ -- 2 2 i 4 tworzą z dłuższą podstawą kąty o miarach 45∘ i 30∘ . Oblicz pole trapezu.

Ukryj Podobne zadania

Krótsza podstawa trapezu ma długość √ -- 3 , a ramiona długości  √ -- 3 2 i 6 tworzą z dłuższą podstawą kąty o miarach 45∘ i 3 0∘ odpowiednio. Oblicz pole trapezu.

Strona 1 z 14
spinner