Zadania.info Największy internetowy zbiór zadań z matematyki

/Studia/Analiza/Funkcje/Badanie funkcji

Wyszukiwanie zadań

Wykaż, że jeżeli funkcje g i h są określone w tym samym zbiorze i są rosnące, to funkcja określona wzorem f (x) = g(x) + h(x ) jest rosnąca.

Ukryj Podobne zadania

Napisz równanie stycznej do krzywej  3 f(x) = 4 − x wiedząc, że jest ona równoległa do prostej 3x + y = 5 .

Ukryj Podobne zadania

Funkcja f określona jest wzorem  3 2 f(x ) = x − 2x + 1 dla każdej liczby rzeczywistej x . Wyznacz równania tych stycznych do wykresu funkcji f , które są równoległe do prostej o równaniu y = 4x .

Funkcja f określona jest wzorem  3 2 f(x ) = x + 2x − 1 dla każdej liczby rzeczywistej x . Wyznacz równania tych stycznych do wykresu funkcji f , które są równoległe do prostej o równaniu y = 4x .

Funkcja f jest określona wzorem  -3x2−2x- f (x) = x2+2x+ 8 dla każdej liczby rzeczywistej x . Punkt P = (x0,3) należy do wykresu funkcji f . Oblicz x0 oraz wyznacz równanie stycznej do wykresu funkcji f w punkcie P .

Funkcje f i g są określone wzorami:  4x8+9x4+1 f (x) = x4+ 2 i  4x8+8x4−1 g(x ) = x4+ 2 dla każdej liczby rzeczywistej x . Wykaż, że f ′(x ) = g′(x) .

Przedstaw funkcję  --1- f (x) = x− 2 , określoną w zbiorze R ∖ {− 2;2 } , jako sumę funkcji parzystej i nieparzystej.

Ukryj Podobne zadania

Wyznacz wszystkie wartości parametru a , dla których prosta o równaniu x − 8y − 5 = 0 jest styczna do wykresu funkcji y = x14 + a .

Strona 1 z 8
spinner