Zadania.info
Największy internetowy zbiór zadań z matematyki
cornersUpL
cornersUpR

Zadania

Na skróty

Recenzje

Linki sponsorowane

cornersM

Linki sponsorowane

cornersR
Wyszukiwanie zadań

Równoległobok, w którym stosunek długości sąsiednich boków wynosi 2:3, podzielono wzdłuż przekątnej o długości 13 cm na dwa przystające trójkąty. Obwód każdego z tych trójkątów jest równy 33 cm. Czy podane zdania są prawdziwe?

Równoległobok ma obwód 40 cm. PF
Równoległobok ma bok o długości 12 cm. PF
Jeden z boków równoległoboku jest dwa razy krótszy od drugiego.PF

W czytelni ustawiono 20 stolików dwuosobowych i 10 stolików czteroosobowych. Po pewnym czasie 10% stolików dwuosobowych zastąpiono tą samą liczbą stolików czteroosobowych. Liczba stolików czteroosobowych zwiększyła się o
A) 2% B) 5% C) 10% D) 20%

*Ukryj

W projekcie hotelu zaplanowano wybudowanie 30 pokojów dwuosobowych oraz 10 pokojów jednoosobowych. Po pewnym czasie projekt hotelu uległ zmianie i 10% pokojów dwuosobowych zamieniono na pokoje jednoosobowe. Liczba pokojów jednoosobowych zwiększyła się o
A) 3% B) 30% C) 20% D) 10%

Tomek wyciął z papieru 15 trójkątów oraz pewną liczbę czworokątów. Gdyby rozciął każdy z czworokątów na dwa trójkąty, to liczba trójkątów zwiększyłaby się o 80%. Liczba czworokątów, które Tomek wyciął z papieru jest równa
A) 4 B) 3 C) 6 D) 8

Naczynie w kształcie walca napełniamy nalewając do niego wodę naczyniem w kształcie stożka o takiej samej wysokości i promieniu podstawy.


PIC


Ile razy należy należy przelać wodę z naczynia w kształcie stożka (całkowicie napełnionego) do naczynia w kształcie walca, aby je całkowicie napełnić?
A) 2 razy B) 3 razy C) 4 razy D) 9 razy

Jeżeli x + y = 17 i x − y = 1 3 to
A) x = 2 B) y = 15 C) y = 2 D) x = − 2

*Ukryj

Jeżeli 7x + 9y = 32 i 7x − 9y = − 4 to
A) x = −2 B) y = 2 C) y = −2 D) x = 7

Dany jest trapez prostokątny ABCD o podstawach długości 22 cm, 10 cm i wysokości 5 cm. Odcinek AC jest przekątną tego trapezu.


PIC


Wybierz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, lub F – jeśli jest fałszywe.

Trójkąt ABC jest równoramienny.PF
Bok BC ma długość 12 cm. PF
*Ukryj

Dany jest trapez równoramienny ABCD o podstawach długości 10 cm, 6 cm i ramieniu długości  √ --- 2 10 cm . Odcinek AC jest przekątną tego trapezu.


PIC


Wybierz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, lub F – jeśli jest fałszywe.

Trójkąt ABC jest równoramienny. PF
Wysokość trapezu ma długość 5 cm.PF

Dany jest trapez prostokątny ABCD , w którym trójkąt ABC jest trójkątem równobocznym o boku długości 6 cm.


PIC


Wybierz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, lub F – jeśli jest fałszywe.

|CD | = 4 cm PF
 √ -- |AD | = 3 3 cm PF

Jeśli liczbę x powiększymy o 3, to otrzymamy 9 5 tej liczby. Wynika stąd, że
A) x = 145 B) x = 195 C) x = 9 5 D) x = 4

*Ukryj

Jeśli liczbę x powiększymy o 4, to otrzymamy 12- 5 tej liczby. Wynika stąd, że
A) x = 157 B) x = 270 C) x = 20 7 D) x = 5- 17

Jeśli liczbę x powiększymy o 5, to otrzymamy 9 4 tej liczby. Wynika stąd, że
A) x = 145 B) x = 195 C) x = 9 5 D) x = 4

W trapezie równoramiennym o obwodzie 21 cm suma długości ramienia i krótszej podstawy jest równa 8 cm. Różnica długości podstaw tego trapezu jest równa
A) 10 cm B) 13 cm C) 5 cm D) 2,5 cm

Na rysunku przedstawiono okrąg wpisany w trójkąt.


PIC


Miara kąta α jest równa
A) 105 ∘ B) 75∘ C) 12 0∘ D) 60 ∘

*Ukryj

Okrąg o środku w punkcie O jest wpisany w trójkąt ABC . Wiadomo, że |AB | = |AC | i |∡BOC | = 100 ∘ (zobacz rysunek).


PIC


Miara kąta BAC jest równa
A) 20∘ B) 3 0∘ C) 40∘ D) 50∘

Kwadrat o boku a przedstawiony na rysunku I rozcięto na dwa przystające prostokąty, z których ułożono figurę, jak na rysunku II – jeden z prostokątów nałożono na drugi prostokąt.


PIC


Wybierz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, lub F – jeśli jest fałszywe.

Obwód ułożonej figury jest dwa razy większy od obwodu kwadratu.PF
Pole ułożonej figury jest równe 3 2 4a . PF

Punkt E jest środkiem boku CD kwadratu ABCD .


PIC


Długość odcinka AE jest równa
A)  √ -- 5 3 B)  √ -- 3 5 C) √ 42- D) 6√ 2-

Które zdanie jest fałszywe?
A) Suma kolejnych trzech liczb naturalnych jest liczbą podzielną przez 3.
B) Iloczyn kolejnych trzech liczb naturalnych jest liczbą podzielną przez 3.
C) Suma trzech kolejnych liczb parzystych jest liczbą podzielną przez 3.
D) Iloczyn trzech różnych nieparzystych liczb naturalnych jest liczbą podzielną przez 3.

Na którym rysunku zamalowano 1 5 figury?


PIC


Pan Jerzy wyjechał samochodem z miasta A do miasta B o godzinie 9:30. Odległość miasta A od miasta B jest równa 210 km. Wykres przedstawia zależność drogi przebytej przez pana Jerzego od czasu jazdy.


PIC


Zaznacz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, lub zaznacz F – jeśli jest fałszywe.

Do godziny 10:30 pan Jerzy przejechał 45 km. PF
Do miasta B pan Jerzy przyjechał o godzinie 13:00.PF
*Ukryj

Pan Jerzy wyjechał z pewnego miasta samochodem w trasę liczącą 210 km o godzinie 9:30. Dziesięć minut później z tego samego miasta wyjechał w tę samą trasę pan Wojciech. Wykresy przedstawiają zależność drogi przebytej przez obu kierowców od czasu jazdy.


PIC


Wybierz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, lub F – jeśli jest fałszywe.

O godzinie 10:30 bliżej celu był pan Wojciech. PF
Większą średnią prędkość na całej trasie uzyskał samochód pana Jerzego.PF

Szklane naczynie, którego podstawa ma kształt prostopadłościanu o wymiarach 9 cm × 8 cm zostało wypełnione wodą do wysokości 12 cm. Następnie woda ta została przelana do drugiego szklanego naczynia, którego podstawa ma wymiary 16 cm × 6 cm .
Do jakiej wysokości sięga woda w drugim naczyniu?
A) 9 cm B) 11 cm C) 10 cm D) 12 cm

Doświadczenie losowe polega na dwukrotnym rzucie monetą. Jeśli wypadnie orzeł, zapisujemy 1, a jeśli reszka – zapisujemy 2. Wynikiem doświadczenia jest zapisana liczba dwucyfrowa. Jakie jest prawdopodobieństwo, że zapisana liczba jest podzielna przez 3?
A) 0 B) 1 4 C) 1 3 D) 12

*Ukryj

Doświadczenie losowe polega na dwukrotnym rzucie monetą. Jeśli wypadnie orzeł, zapisujemy 6, a jeśli reszka – zapisujemy 4. Wynikiem doświadczenia jest zapisana liczba dwucyfrowa. Jakie jest prawdopodobieństwo, że zapisana liczba jest podzielna przez 3?
A) 0 B) 1 4 C) 1 3 D) 12

W grudniu, w trzech sklepach sportowych: Alfa, Beta i Gamma, sprzedawano łyżwy figurowe w tej samej cenie. Na wiosnę w każdym sklepie ogłoszono obniżkę cen tych łyżew. Poniżej przedstawiono oferty tych sklepów.


PIC


Po obniżce cena łyżew figurowych była
A) najniższa w sklepie Alfa. B) najniższa w sklepie Beta.
C) najniższa w sklepie Gamma. D) taka sama w trzech sklepach.

*Ukryj

W październiku, w trzech hurtowniach budowlanych: Alfa, Beta i Gamma, sprzedawano styropian w tej samej cenie. Na wiosnę, w wyniku wzrostu kosztów produkcji styropianu, w każdym ze sklepów wywieszono informację o podwyżce. Poniżej przedstawiono oferty tych hurtowni.


PIC


Wybierz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, lub F – jeśli jest fałszywe.

Po podwyżce najniższa cena styropianu była w hurtowni Alfa. PF
Po podwyżce w jednej z hurtowni cena styropianu wzrosła o ponad 30PF

W układzie współrzędnych zaznaczono dwa wierzchołki kwadratu MNP S , które nie należą do tego samego boku.


PIC


Dwa pozostałe wierzchołki tego kwadratu mają współrzędne
A) (2,− 2) i (− 1,1) B) (− 2,2) i (1 ,− 1 ) C) (5,− 2) i (2,− 5) D) (− 4,1 ) i (− 1,4)

*Ukryj

W układzie współrzędnych zaznaczono dwa wierzchołki kwadratu MNP S , które nie należą do tego samego boku.


PIC


Dwa pozostałe wierzchołki tego kwadratu mają współrzędne
A) (1,2) i (− 1,2) B) (− 2 ,− 1 ) i (1 ,2) C) (2,− 1) i (− 2,− 1) D) (2,1 ) i (− 1,2)

Punkty P ,Q,R ,S,T ,U są środkami boków sześciokąta foremnego ABCDEF (rysunek).


PIC


Wybierz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, lub F – jeśli jest fałszywe.

Pole trójkąta AP U stanowi 1 8 pola sześciokąta ABCDEF . PF
Pole sześciokąta PQRST U stanowi 3 4 pola sześciokąta ABCDEF .PF
*Ukryj

W sześciokącie foremnym ABCDEF poprowadzono trzy przekątne i otrzymano trójkąt ACE .


PIC


Wybierz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, lub F – jeśli jest fałszywe.

Obwód trójkąta ACE jest większy niż 3 4 obwodu sześciokąta ABCDEF .PF
Pole trójkąta ACE stanowi połowę pola sześciokąta ABCDEF . PF

Pierwsza rata, która stanowi 9% ceny kanapy, jest o 84 zł niższa od drugiej raty, która stanowi 12% ceny kanapy. Kanapa kosztuje
A) 280 zł B) 2788 zł C) 2520 zł D) 2800 zł

*Ukryj

Pierwsza rata, która stanowi 10% ceny aparatu, jest o 19 zł niższa od drugiej raty, która stanowi 15% ceny aparatu. Aparat kosztuje
A) 380 zł B) 38 zł C) 420 zł D) 360 zł

W klasie jest cztery razy więcej chłopców niż dziewcząt. Ile procent wszystkich uczniów tej klasy stanowią dziewczęta?
A) 4% B) 5% C) 20% D) 25%

*Ukryj

W loterii fantowej jest 9 razy więcej losów przegrywających niż wygrywających. Ile procent wszystkich losów w tej loterii stanowią losy wygrywające?
A) 1% B) 11% C) 10% D) 90%

<<<<Strona 51 z 52>