Zadania.info Największy internetowy zbiór zadań z matematyki

/Szkoła podstawowa/Zadania testowe/Statystyka/Mediana

Wyszukiwanie zadań

W tabeli przedstawiono procentowy podział uczestników obozu ze względu na wiek.

Wiek uczestnika Liczba uczestników
10 lat 20%
12 lat 40%
14 lat 25%
16 lat 15%

Mediana wieku uczestników obozu jest równa
A) 12 lat B) 11 lat C) 10 lat D) 13 lat

Na giełdzie kupiono tę samą liczbę akcji dwóch przedsiębiorstw, przy czym średnia cena zakupu jednej akcji drugiego przedsiębiorstwa była dwa razy wyższa od średniej ceny akcji pierwszego przedsiębiorstwa. Ile średnio zapłacono za jedną akcję drugiego przedsiębiorstwa, jeżeli średnia cena zakupu wszystkich akcji wyniosła 90 zł?
A) 30 zł B) 60 zł C) 90 zł D) 120 zł

Wiadomo, że mediana liczb x,x + 1,x + 3,x + 7 ,x + 9,x+ 20 jest równa 9. Zatem suma najmniejszej i największej z tych liczb jest równa
A) 5 B) 26 C) 28 D) 4

Ukryj Podobne zadania

Wiadomo, że mediana liczb x,x + 1,x + 4 ,x+ 10,x + 12,x + 20 jest równa 11. Zatem suma najmniejszej i największej z tych liczb jest równa
A) 4 B) 28 C) 22 D) 24

Wiadomo, że mediana liczb x,x + 2,x + 5 ,x+ 9,x+ 12,x + 20 jest równa 9. Zatem suma najmniejszej i największej z tych liczb jest równa
A) 2 B) 16 C) 22 D) 24

Pięć różnych liczb naturalnych zapisano w kolejności od najmniejszej do największej: 1,a,b,c,10 . Mediana liczb: 1,a,b jest równa 3, a mediana liczb: a,b,c,10 jest równa 5. Liczba c jest równa
A) 4 B) 5 C) 6 D) 7

Ukryj Podobne zadania

Pięć różnych liczb naturalnych zapisano w kolejności od najmniejszej do największej: 1,a,b,c,10 . Mediana liczb: 1,a,b,c jest równa 3, a mediana liczb: b,c,10 jest równa 8. Liczba b jest równa
A) 4 B) 5 C) 6 D) 7

Mediana danych przedstawionych w tabeli liczebności jest równa

Wartość 0123
Liczebność5211

A) 0 B) 0,5 C) 1 D) 5

Ukryj Podobne zadania

Mediana danych przedstawionych w tabeli liczebności jest równa

Wartość 0123
Liczebność4325

A) 2 B) 1,5 C) 1 D) 0,5

Rzucając wielokrotnie symetryczną kostką do gry otrzymano następujące liczby oczek

Liczba oczek 123456
Liczba wyników243453

Mediana tych danych jest równa.
A) 3 B) 3,5 C) 4 D) 5

W pewnej grupie uczniów przeprowadzono ankietę na temat liczby odsłuchanych audiobooków w lutym 2022 roku. Wyniki ankiety przedstawiono w tabeli.

Liczba odsłuchanych audiobooków012347
Liczba uczniów 953413

Mediana liczby odsłuchanych audiobooków w tej grupie uczniów jest równa
A) 3 B) 2 C) 1 D) 3 2

W tabeli poniżej przedstawione są wyniki pracy klasowej.

Ocena 123456
Liczba uczniów237642

Mediana ocen w tej klasie jest równa
A) 3,5 B) 3 C) 4 D) 4,5

Rzucając wielokrotnie symetryczną kostką do gry otrzymano następujące liczby oczek

Liczba oczek 123456
Liczba wyników433423

Mediana tych danych jest równa.
A) 3 B) 3,5 C) 4 D) 5

Abiturient jednego z liceów zestawił w tabeli oceny ze swojego świadectwa ukończenia szkoły.

Ocena 65432
Liczba ocen23551

Mediana przedstawionego zestawu danych jest równa
A) 3 B) 3,5 C) 4 D) 4,5

W tabeli poniżej przedstawione są wyniki pracy klasowej.

Ocena 123 4 56
Liczba ocen2521251

Mediana ocen w tej klasie jest równa
A) 3 B) 3,5 C) 4 D) 5

Sześć różnych liczb naturalnych zapisano w kolejności od najmniejszej do największej:

1,a,b,c,d,9.

Mediana liczb: 1,a,b,c jest dwa razy mniejsza od mediany liczb b ,c,d,9 , a średnia arytmetyczna liczb b i c jest liczbą naturalną. Mediana liczb 1,a,b ,c,d ,9 jest równa
A) 5 B) 4 C) 6 D) 3

Ukryj Podobne zadania

Pięć osób ze sprawdzianu otrzymało ocenę dopuszczającą, cztery dostateczną, trzy osoby ocenę bardzo dobrą, dwie celującą jedna niedostateczną i pięć osób ocenę dobrą. Mediana ocen z tego sprawdzianu jest równa
A) 3 B) 3,5 C) 4 D) 4,5

Wyniki konkursu matematycznego podano w punktach: 94, 92, 90, 90, 86, 86, 86, 72. Medianą tego zestawu wyników jest
A) 86 B) 88 C) 92 D) 94

W czterech rzutach sześcienną kostką do gry otrzymano następujące liczby oczek: 6, 3, 1, 4. Mediana tych danych jest równa
A) 2 B) 2,5 C) 5 D) 3,5

W kolejnych dziewięciu rzutach kostką otrzymano następujące wyniki: 3, 5, 1, 3, 4, 6, 5, 2, 5. Mediana tych wyników jest równa:
A) 5 B) 4 C) 3,5 D) 3

Pewna firma zatrudnia 6 osób. Dyrektor zarabia 8000 zł, a pensje pozostałych pracowników są równe: 2000 zł, 2800 zł, 3400 zł, 3600 zł, 4200 zł. Mediana zarobków tych 6 osób jest równa
A) 3400 zł B) 3500 zł C) 6000 zł D) 7000 zł

Pewna firma zatrudnia 7 osób. Dyrektor zarabia 7000 zł, a pensje pozostałych pracowników są równe: 4200 zł, 2800 zł, 2600 zł, 3400 zł, 3600 zł, 3000 zł. Mediana zarobków tych 7 osób jest równa
A) 3400 zł B) 3500 zł C) 3200 zł D) 7000 zł

W loterii liczbowej wylosowano dziesięć liczb: 4, 3, 3, 3, 4, 6, 1, 5, 1, 6. Mediana tych danych jest równa
A) 5 B) 3,6 C) 3,5 D) 3

W kolejnych sześciu rzutach kostką otrzymano następujące wyniki: 6, 3, 1, 2, 5, 5. Mediana tych wyników jest równa:
A) 3 B) 3,5 C) 4 D) 5

Wyniki konkursu ortograficznego podano w punktach: 82, 94, 88, 92, 90, 86, 76, 72. Medianą tego zestawu wyników jest
A) 86 B) 88 C) 87 D) 90

W czterech rzutach sześcienną kostką do gry otrzymano następujące liczby oczek: 6, 3, 1, 2. Mediana tych danych jest równa
A) 2 B) 2,5 C) 3 D) 3,5

Ukryj Podobne zadania

Mediana kolejnych pięciu liczb naturalnych jest równa 7. Najmniejsza z tych liczb to
A) 5 B) 9 C) 8 D) 11

Ukryj Podobne zadania

Mediana kolejnych pięciu liczb naturalnych jest równa 8. Najmniejsza z tych liczb to
A) 9 B) 10 C) 6 D) 12

Mediana kolejnych pięciu liczb naturalnych jest równa 12. Najmniejsza z tych liczb to
A) 16 B) 14 C) 13 D) 10

Do zestawu liczb: 1, 6, 8, 13, 13 dopisano jeszcze jedną liczbę. Mediana powiększonego zestawu wynosi 7.
Którą z poniższych liczb dopisano?
A) 9 B) 8 C) 7 D) 6

Ukryj Podobne zadania

Do zestawu liczb: 2, 5, 8, 11, 12 dopisano dwie liczby. Mediana powiększonego zestawu wynosi 7.
Które z poniższych liczb dopisano?
A) 6 i 12 B) 7 i 12 C) 1 i 7 D) 1 i 6

Z zestawu liczb: 2, 6, 10, 14, 18 usunięto jedną liczbę. Mediana pomniejszonego zestawu wynosi 12.
Którą z poniższych liczb usunięto?
A) 18 B) 14 C) 10 D) 6

W tabeli poniżej przedstawione są wyniki pracy klasowej w dwóch klasach pierwszych.

Ocena 3,252,754,25425,253,754,751352,2565,75
Liczba ocen 2 5 2 15 1 3 2 143 1 2 3

Mediana ocen w tych dwóch klasach jest równa
A) 4 B) 3 C) 3,25 D) 3,75

Ze zbioru liczb 3, 4, 1, 5, 1, 3, 1 usunięto jedną liczbę w ten sposób, że mediana tego zbioru liczb nie uległa zmianie. Usunięta liczba to
A) 1 B) 3 C) 4 D) 5

spinner