Zadania.info Największy internetowy zbiór zadań z matematyki

/Szkoła średnia/Geometria/Planimetria/Okrąg i koło/Pole

Wyszukiwanie zadań

Oblicz pole wycinka koła o środku w punkcie A (zacieniowany obszar) jeśli pole rombu ABCD wynosi  √ -- 2 2 , a kąt ostry rombu ma miarę 45∘ .


PIC


Z półkola o promieniu r wycięto półkole o średnicy r (zobacz rysunek). Cięciwa AB jest styczna do mniejszego półkola i jest równoległa do średnicy większego półkola. Oblicz pole zacieniowanego obszaru.


PIC


W półkolu z końca średnicy poprowadzono cięciwę, która tworzy ze średnicą kąt o mierze 15 ∘ . Oblicz w jakim stosunku zostało podzielone pole tego półkola.

Kąt wpisany w koło ma miarę  ∘ 45 i jest oparty na łuku długości 3π . Oblicz pole wycinka koła wyznaczonego przez ten sam łuk.

Na rysunku przedstawiono dwa koła o promieniu r = 2 takie, że środek każdego z kół leży na brzegu drugiego koła. Oblicz pole powierzchni zacieniowanej części tej figury.


PIC


W wycinek koła o kącie  ∘ 60 wpisano okrąg o promieniu 2 cm. Oblicz pole tego wycinka.


PIC


Trójkąt ABC jest trójkątem równobocznym o boku długości 2. Obszar P jest zawarty między półokręgiem o średnicy BC i łukiem okręgu o środku A przechodzącym przez punkty B i C . Oblicz pole obszaru P .


PIC


Koło K1 ma promień długości r . Wewnątrz tego koła rysujemy kolejno koła K 2,K3,K 4,... takie, że kolejne koło ma średnicę równą promieniowi poprzedniego koła.


PIC


Wyznacz pole koła K10 .

spinner