Zadania.info
Największy internetowy zbiór zadań z matematyki
cornersUpL
cornersUpR

Zadania

Na skróty

Recenzje

Linki sponsorowane

cornersM

Linki sponsorowane

cornersR
Wyszukiwanie zadań

Wyrażenie (2a+ 3b)(3b − 2a) jest równe
A) 4a2 − 12ab + 9b 2 B) 9b2 + 12ab + 4a2 C) 9b2 − 4a2 D) 4a2 − 9b2

*Ukryj

Wyrażenie (3a+ 2b)(2b − 3a) jest równe
A) 9a2 − 12ab + 4b 2 B) 4b2 − 9a2 C) 4b2 + 12ab + 9a 2 D) 9a 2 − 4b 2

Suma liczby odwrotnej do -3-- x+ 1 i przeciwnej do 1−2x- 15 jest równa
A) 7x+15-4 B) x+175- C) 4x+-7 15 D) 7x−-4- 15

Sprzedawca kupił do swojego sklepu m kilogramów marchwi i b kilogramów buraków: zapłacił po 1,50 zł za kilogram marchwi i po 0,90 zł za kilogram buraków. Warzywa te sprzedał za łączną kwotę 180 złotych. Które wyrażenie przedstawia różnicę kwoty uzyskanej za sprzedane warzywa i kosztu ich zakupu?
A) m ⋅1,5+ b⋅ 0,9+ 180 B) m ⋅1,5− b⋅0 ,9− 1 80
C) 180 − (m ⋅1,5+ b⋅ 0,9) D) 18 0− (m ⋅1,5 − b⋅ 0,9)

*Ukryj

Sprzedawca sprzedał w swoim sklepie b kilogramów bananów i p kilogramów pomarańczy: banany sprzedawał po 3,50 zł za kilogram, a pomarańcze po 2,80 zł za kilogram. Na zakup tych warzyw sprzedawca wydał 240 zł. Które wyrażenie przedstawia różnicę kwoty uzyskanej za sprzedane warzywa i kosztu ich zakupu?
A) b ⋅3,5− p ⋅2,8+ 240 B) b ⋅3,5 + p ⋅2,8 − 240
C) 240 − (b ⋅3,5 + p ⋅2,8) D) 24 0− (b ⋅3,5 − p ⋅2,8)

Sprzedawca kupił od ogrodnika róże i tulipany za łączną kwotę 580 zł. Jeden tulipan kosztował 1,20 zł, a cena jednej róży była równa 4 zł. Sprzedawca kupił o 50 tulipanów więcej niż róż. Jeśli liczbę zakupionych tulipanów oznaczymy przez t , to podane zależności opisuje równanie
A) 1,2 (t+ 50) + 4t = 58 0 B) 1,2(t − 50) + 4t = 58 0
C) 1,2t + 4(t− 50) = 580 D) 1,2t + 4(t+ 50) = 58 0

Właściciel sklepu przemysłowego kupił n opakowań 5-kilogramowego proszku do prania w cenie c złotych za kilogram. Zakupiony proszek sprzedał za łączną kwotę 3200 zł. Od uzyskanego przychodu, czyli od różnicy między kwotą uzyskaną ze sprzedaży i kosztami zakupu musi zapłacić podatek dochodowy w wysokości 19%. Które wyrażenie przedstawia wysokość podatku jaki musi zapłacić właściciel tego sklepu?
A) 0,19 (3 200− nc) B) 0,1 9(3200 − 5nc)
C) 0,19(nc − 3 200) D) 0 ,81(3200 − 5nc )

Po wykonaniu działań w wyrażeniu -x-- x−1- W = x+1 − x otrzymujemy
A) 1x B) −x+11- C) --−-1- x(x+ 1) D) ---1-- x(x+1)

*Ukryj

Wyrażenie 3x+1- 2x−1- x− 2 − x+3 jest równe
A) -x2+15x+1- (x−2)(x+3) B) ---x+-2--- (x− 2)(x+3) C) x (x−2)(x+3) D) x+2 −5--

Wyrażenie 2x+1- 3x−1- x+ 2 − x−3 jest równe
A) − -x2+10x+1- (x+2)(x−3) B) -x2−-10x−1- (x+2)(x−3) C) 2 (x−+x2)−(x5−3) D) −2xx+−21-

Wyrażenie -x-- --x- ----5----- x−5 − x− 4 − (x−4)(x− 5) można zapisać w postaci
A) --1- x− 4 B) x − 4 C) -----5---- (x− 4)(x−5) D) --−9x−5--- (x−4)(x− 5)

Wyrażenie -x-- 1 x−1 − x , określone dla x ⁄= 0 i x ⁄= 1 , jest równe
A) x2−2x+-1 x −x B) x2−2x−-1 x −x C) xx2−−1x- D) 2 x-−xx−1−1

Po wykonaniu działania x−3- -x-- x + x+ 3 otrzymujemy
A) (x−3)x x(x+3) B) 2x2−9- x(x+ 3) C) x2(xx−+33) D) x(xx2−+33)

Jacek ma o 4 lata młodszego brata Kamila, który ma x lat. Kamil ma koleżankę Basię, która jest od niego dwa razy starsza. Różnica wieku Basi i Jacka jest równa
A) x + 4 B) x − 4 C) x D) 2x − 4

Po skróceniu wyrażenia ab3+b4- W = ab3 otrzymamy
A) W = ab3+b- a B) W = b3+b4- b3 C) a+b-- W = a D) 4 W = 1 + b

*Ukryj

Po skróceniu wyrażenia ab3+b4- W = b2+ab otrzymamy
A) W = ab3+b- a B) W = b 2 C) a+b W = -a-- D) b3+b4 W = --b3-

Po skróceniu wyrażenia xy3+y-4 W = xy4 otrzymamy
A) xy3+y- W = x B) y3+y-4 W = y3 C) W = x+y- y D) W = x+y- xy

Tomek otrzymał torebkę, w której było n cukierków. Sam zjadł z tej torebki 8 cukierków, a pozostałe cukierki rozdzielił pomiędzy swoich 5 kolegów. Czworo z tych chłopców otrzymało tyle samo cukierków, a piąty z nich, Szymon, otrzymał o jeden cukierek więcej od pozostałych. Liczba cukierków, które otrzymał Szymon jest równa
A) n−-2 5 B) n−-4 5 C) n5 − 9 D) n−58+ 1

Iloczyn 5 5 (a + 1) ⋅(a+ 1) jest równy
A) (a + 1)25 B) (a + 1)10 C) 2(a + 1)5 D) (2a+ 2)5

Liczba x jest ujemna, a liczba y jest dodatnia. Wartość ujemną przyjmuje wyrażenie
A) x − y B) y − x C) (x − y)2 D) (y − x)2

*Ukryj

Liczba x jest ujemna, a liczba y jest dodatnia. Wartość ujemną przyjmuje wyrażenie
A) y − x B) x1−y- C) 2 (x − y) D) -1-- y−x

Liczba x jest dodatnia, a liczba y jest ujemna. Wartość ujemną przyjmuje wyrażenie
A) x − y B) (y − x )2 C) (x − y)3 D) -1-- y−x

Liczba x jest ujemna, a liczba y jest dodatnia. Wartość dodatnią przyjmuje wyrażenie
A) x − y B) y − x C) (x − y)3 D) -1-- x−y

Sześcian wyrażenia 6 4 2a b jest równy
A) 8a9b7 B) 8a 18b12 C) 4a9b 7 D) 4a18b12

*Ukryj

Sześcian wyrażenia 4 5 2a b jest równy
A) 4a12b15 B) 8a7b8 C) 4a7b 8 D) 8a12b15

Kwadrat wyrażenia 6 4 2a b jest równy
A) 4a8b6 B) 2a 8b6 C) 4a12b8 D) 2a12b8

Wyrażenie 2 ab− 2a + a można przekształcić do postaci
A) a(b − 2a) B) (b − 2 + a)a C) − a(−b − 2a− 1) D) (1 − 2a + b)a

Dany jest wzór opisujący pole trapezu: (x+y)⋅h- P = 2 , gdzie x i y oznaczają długości podstaw trapezu, a h oznacza wysokość trapezu. Którym równaniem opisano x wyznaczone poprawnie z tego wzoru?
A) x = P-− hy 2 B) x = P- − y 2h C) x = 2P − hy D) 2P x = h − y

Zdanie „różnica kwadratów dwóch kolejnych liczb naturalnych nieparzystych jest niemniejsza niż 5” przedstawiono w postaci nierówności:
A) (n + 3 )2 − (n + 2 )2 ≥ 5 B) (2n + 3 )2 − (2n + 1)2 ≥ 5
C) 2 2 (2n + 3) − (2n + 1 ) > 5 D) 2 [(2n + 3) − (2n + 1 )] ≥ 5

*Ukryj

Zdanie „kwadrat różnicy dwóch kolejnych liczb naturalnych nieparzystych jest niemniejszy niż 5” można zapisać w postaci nierówności:
A) [(n + 3) − (n + 2)]2 ≥ 5 B) (2n + 3 )2 − (2n + 1)2 ≥ 5
C) 2 2 (2n + 3) − (2n + 1 ) > 5 D) 2 [(2n + 3) − (2n + 1 )] ≥ 5

Jeśli -b-- a = c−b , to
A) b = aa+⋅1c- B) b = aa⋅+c1- C) a⋅c-- b = a− 1 D) a−1- b = a⋅c

*Ukryj

Jeśli -b-- a = b−c , to
A) b = aa+⋅1c- B) b = aa⋅+c1- C) a⋅c-- b = a− 1 D) a−1- b = a⋅c

Jeżeli Q+-−Q−- n = Q+ i n < 1 to
A) Q − = Q + + nQ − B) Q+ = -Q−- 1+n C) Q − Q + = 1−n- D) Q − = nQ − − Q +

*Ukryj

Jeżeli y+z- x = 1+yz , to
A) y = x−z-- 1−xz B) y = x−z-- xz−1 C) x+z-- y = 1−xz D) x+z-- y = xz−1

Jeżeli p (x+ 1) = q(x − 1) to
A) x = pp+−qq- , gdy p ⁄= q B) x = p−q+qp-- , gdy p ⁄= −q
C) q−p-- x = p+q , gdy p ⁄= −q D) p+q- x = q−p , gdy p ⁄= q

*Ukryj

Jeżeli 2 x − (a − x)(b − x ) = 0 to
A) x = aab+b- , gdy a+ b ⁄= 0 B) x = aa−bb- , gdy a ⁄= b
C) x = ab-- b−a , gdy a ⁄= b D) x = − -ab- a+b , gdy p ⁄= q

Liczba przeciwna do podwojonej odwrotności liczby a jest równa
A) − 2a B) − 21a C) − a 2 D) − 2 a

*Ukryj

Liczba odwrotna do podwojonej odwrotności liczby a jest równa
A) 2a B) 12a C) a2 D) 2 a

Liczba przeciwna do potrojonej odwrotności liczby a jest równa
A) − 3a B) − 3a C) − a 3 D) − 1- 3a

Na wycieczkę szkolną początkowo miało pojechać a chłopców i b dziewczynek z klasy 5A oraz c chłopców i d dziewczynek z klasy 6A. Ostatecznie jednak z wycieczki zrezygnowało 10% chłopców z klasy 5A oraz 6 dziewczynek z klasy 6A. Dodatkowo do wycieczki dołączyło 4 chłopców z klasy 6A i 1 dziewczynka z klasy 5A. Liczba uczniów klas 5A i 6A, którzy pojechali na wycieczkę jest równa
A) 0,9(a + c) + b + d − 1 B) 0,9a + b + c+ d+ 1
C) 0,9(a + c)+ b+ d+ 1 D) 0,9a + b + c + d − 1

Dane jest wyrażenie 2 2 (2a − 2ab )(3ab− 3b ) . Wybierz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, lub F – jeśli jest fałszywe.

Dane wyrażenie jest równe wyrażeniu 2 6ab(a− b) .PF
Dane wyrażenie jest równe wyrażeniu 3 3 6a b − 6ab .PF

Dany jest wzór: P = 2(a + b)H opisujący pole powierzchni bocznej graniastosłupa prostego czworokątnego o wysokości H i krawędziach podstawy równych: a,a,b,b . Którym równaniem opisano c wyznaczone poprawnie z tego wzoru?
A) P-- b = 2H − a B) P-- b = a− 2H C) P−2a b = -H--- D) 2a−P b = -H---

Strona 1 z 2>