Zadania.info Największy internetowy zbiór zadań z matematyki

/Szkoła średnia/Geometria/Planimetria/Czworokąt/Dowolny/Kąty

Wyszukiwanie zadań

Wszystkie wierzchołki czworokąta ABCD leżą na okręgu oraz ∡A = α . Oblicz miarę kąta ∡C .


PIC


W czworokącie wypukłym ABCD dane są długości jego boków i miara kąta A . Wyznacz miary pozostałych kątów tego czworokąta.

Boki AB i BC czworokąta ABCD wpisanego w okrąg są równe przekątnej AC . Kąt ∡BAD ma miarę 80∘ . Znajdź miary pozostałych kątów czworokąta ABCD .

Czworokąt ABCD jest wpisany w okrąg o promieniu  √ -- 4 3 (patrz rysunek). Przekątna BD czworokąta ma długość 12. Iloczyn sinusów wszystkich kątów wewnętrznych czworokąta jest równy 136 . Wiedząc, że |∡A | < |∡C | < |∡D | , oblicz miary kątów czworokąta ABCD .


PIC


Ukryj Podobne zadania

Czworokąt ABCD jest wpisany w okrąg o promieniu  √ -- R = 5 2 . Przekątna BD tego czworokąta ma długość 10. Kąty wewnętrzne BAD i ADC czworokąta ABCD są ostre, a iloczyn sinusów wszystkich jego kątów wewnętrznych jest równy 3 8 . Oblicz miary kątów wewnętrznych tego czworokąta.

W czworokącie wypukłym ABCD kąty przy wierzchołkach B i D są proste (zobacz rysunek).


PIC


Oblicz sinus kąta przy wierzchołku C jeżeli |AC | = 1,3|BD | .

Przedłużenia przeciwległych boków czworokąta wpisanego w okrąg tworzą kąty ostre o miarach 20 ∘ i 40∘ . Oblicz miary kątów czworokąta.

spinner