Zadania.info
Największy internetowy zbiór zadań z matematyki
cornersUpL
cornersUpR

Zadania

Na skróty

Recenzje

Linki sponsorowane

cornersM

Linki sponsorowane

cornersR
Wyszukiwanie zadań

Jeśli -A-- -B--- -5x−11-- x+ 2 + 2x−3 = 2x2+x −6 , to suma A + B jest równa
A) 0 B) 2 C) 1 D) − 1

Suma liczby odwrotnej do -3-- x+ 1 i przeciwnej do 1−2x- 15 jest równa
A) 7x+15-4 B) x+175- C) 4x+-7 15 D) 7x−-4- 15

Wyrażenie wymierne x3+x-2+x+1- x3+x 2−x−1 po uproszczeniu ma postać:
A) − x+-1 x− 1 B) x2−1 x2+1 C) −xx+−11 D) 2 xx2+−11

*Ukryj

Wyrażenie wymierne x3−x-2+x−1- x3−x 2−x+1 po uproszczeniu ma postać:
A) − x+-1 x− 1 B) x2−1 x2+1 C) 2 xx2+−-11 D) −xx+−11

Po wykonaniu działań w wyrażeniu -x-- x−1- W = x+1 − x otrzymujemy
A) 1x B) −x+11- C) --−-1- x(x+ 1) D) ---1-- x(x+1)

*Ukryj

Wyrażenie -x-- --x- ----5----- x−5 − x− 4 − (x−4)(x− 5) można zapisać w postaci
A) --1- x− 4 B) x − 4 C) -----5---- (x− 4)(x−5) D) --−9x−5--- (x−4)(x− 5)

Wyrażenie -x-- 1 x−1 − x , określone dla x ⁄= 0 i x ⁄= 1 , jest równe
A) x2−2x+-1 x −x B) x2−2x−-1 x −x C) xx2−−1x- D) 2 x-−xx−1−1

Po wykonaniu działania x−3- -x-- x + x+ 3 otrzymujemy
A) (x−3)x x(x+3) B) 2x2−9- x(x+ 3) C) x2(xx−+33) D) x(xx2−+33)

Wyrażenie 3x+1- 2x−1- x− 2 − x+3 jest równe
A) -x2+15x+1- (x−2)(x+3) B) ---x+-2--- (x− 2)(x+3) C) x (x−2)(x+3) D) x+2 −5--

Wyrażenie 2x+1- 3x−1- x+ 2 − x−3 jest równe
A) − -x2+10x+1- (x+2)(x−3) B) -x2−-10x−1- (x+2)(x−3) C) 2 (x−+x2)−(x5−3) D) −2xx+−21-

Potęga (y )5 x (gdzie x i y są różne od zera) jest równa
A) x − 5⋅ y B) ( ) x −5 y C) y5 x D) (x) 5 − y

Po skróceniu wyrażenia ab3+b4- W = ab3 otrzymamy
A) W = ab3+b- a B) W = b3+b4- b3 C) a+b-- W = a D) 4 W = 1 + b

*Ukryj

Po skróceniu wyrażenia ab3+b4- W = b2+ab otrzymamy
A) W = ab3+b- a B) W = b 2 C) a+b W = -a-- D) b3+b4 W = --b3-

Po skróceniu wyrażenia xy3+y-4 W = xy4 otrzymamy
A) xy3+y- W = x B) y3+y-4 W = y3 C) W = x+y- y D) W = x+y- xy

Wiadomo, że a3−1 a2+a+-1- a+1 : a+1 = 3 . Zatem a+ 3 jest równe
A) 7 B) 1 C) -1 D) 5

*Ukryj

Wiadomo, że a3+1 a2−a+-1- a+3 : a+3 = 3 . Zatem a+ 3 jest równe
A) 7 B) 1 C) -1 D) 5

Wiadomo, że a3−1 a2+a+-1- a+2 : a+2 = 2 . Zatem a− 2 jest równe
A) 7 B) 1 C) -1 D) 5

Wyrażenie ( 1 )n ( n−1 )n − 1 − 1−n-- ⋅ − -n--+ 1 jest równe wyrażeniu
A) -(n−2)n- (n−1)nnn B) (n−-2)n (n− 1)n C) ---1-- (n− 1)n D) -(2−n)n- (n−1)nnn

Dla każdej liczby rzeczywistej x , wyrażenie 2 4x − 12x + 9 jest równe
A) (4x + 3)(x + 3 ) B) (2x − 3)(2x + 3) C) (2x − 3)(2x − 3) D) (x − 3)(4x − 3)

*Ukryj

Dla każdej liczby rzeczywistej x , wyrażenie 2 4x + 15x + 9 jest równe
A) (4x + 3)(x + 3 ) B) (2x − 3)(2x + 3) C) (2x − 3)(2x − 3) D) (x − 3)(4x − 3)

Jeśli x ∈ R ∖{ − 3,3} , to wyrażenie -2-- W = x−3 jest równoważne wyrażeniu
A) 2x2−-6 x − 9 B) 2x2+6- x −9 C) -2x+6- (x− 3)2 D) 2x−6- x2+9

*Ukryj

Jeśli x ∈ R ∖{ − 3,3} , to wyrażenie -2-- W = x+3 jest równoważne wyrażeniu
A) -2x+62 (x−3) B) 2x2+-6 x − 9 C) 2x−-6 x2− 9 D) 2x−-6- x2+ 9

Jeśli x ∈ R ∖{ − 2,2} , to wyrażenie -3-- W = x+2 jest równoważne wyrażeniu
A) 3x2−-6 x − 4 B) 3x2+6- x −4 C) -3x+6- (x− 2)2 D) 3x−6- x2+4

Po skróceniu wyrażenie 12(−x2+16)(2x−-6) 2(x− 4)(3−x) ma postać
A) 12(x + 4 ) B) − 1 2(x+ 4) C) 6(x − 2) D) 6

*Ukryj

Wyrażenie -(2x+4)2 W = (4x2−16)2 po skróceniu ma postać
A) --1-- 2x− 4 B) --1-- 2x+4 C) ---1--- (2x−4)2 D) ---1--- (2x+ 4)2

Dany jest wzór opisujący pole trapezu: (x+y)⋅h- P = 2 , gdzie x i y oznaczają długości podstaw trapezu, a h oznacza wysokość trapezu. Którym równaniem opisano x wyznaczone poprawnie z tego wzoru?
A) x = P-− hy 2 B) x = P- − y 2h C) x = 2P − hy D) 2P x = h − y

Jeżeli 9x2−-16y2- 3x−4y = 16 , to
A) 3x + 4y = 4 B) 3x − 4y = 4 C) 3x + 4y = 16 D) 3x − 4y = 1 6

*Ukryj

Jeżeli 25x2−4y2- 5x−2y = 9 , to
A) 5x + 2y = 9 B) 5x − 2y = 9 C) 5x + 2y = 3 D) 5x − 2y = 3

Jeżeli 9x2−-16y2- 3x+4y = 9 , to
A) 3x + 4y = 3 B) 3x − 4y = 3 C) 3x + 4y = 9 D) 3x − 4y = 9

Jeśli -b-- a = c−b , to
A) b = aa+⋅1c- B) b = aa⋅+c1- C) a⋅c-- b = a− 1 D) a−1- b = a⋅c

*Ukryj

Jeśli -b-- a = b−c , to
A) b = aa+⋅1c- B) b = aa⋅+c1- C) a⋅c-- b = a− 1 D) a−1- b = a⋅c

Dla każdej liczby rzeczywistej x , wyrażenie 4 2 9x + 12x + 4 jest równe
A) (3x2 + 2)(3x 2 − 2 ) B) (3x2 + 2)(3x2 + 2)
C) 2 2 (3x − 2)(3x − 2) D) 2 2 (3x − 4)(3x + 2)

Jeżeli Q+-−Q−- n = Q+ i n < 1 to
A) Q − = Q + + nQ − B) Q+ = -Q−- 1+n C) Q − Q + = 1−n- D) Q − = nQ − − Q +

*Ukryj

Jeżeli y+z- x = 1+yz , to
A) y = x−z-- 1−xz B) y = x−z-- xz−1 C) x+z-- y = 1−xz D) x+z-- y = xz−1

Jeżeli p (x+ 1) = q(x − 1) to
A) x = pp+−qq- , gdy p ⁄= q B) x = p−q+qp-- , gdy p ⁄= −q
C) q−p-- x = p+q , gdy p ⁄= −q D) p+q- x = q−p , gdy p ⁄= q

*Ukryj

Jeżeli 2 x − (a − x)(b − x ) = 0 to
A) x = aab+b- , gdy a+ b ⁄= 0 B) x = aa−bb- , gdy a ⁄= b
C) x = ab-- b−a , gdy a ⁄= b D) x = − -ab- a+b , gdy p ⁄= q

Wyrażenie ( ) −15 −14 − a2 − b2 ⋅ (−2c + 2d ) jest równe wyrażeniu
A) 1 − 15 −14 − 2(b − a) (c− d ) B) 2(b − a)− 15(c− d )−14
C) 12(b − a)− 15(c− d )−14 D) − 2(b − a)− 15(c − d)− 14

Wartość wyrażenia 1−x8 1−x4 dla √4-- x = − 2 2 jest równa
A) − 3 B) 171 11 C) 33 D) 9 5

Dany jest wzór: P = 2(a + b)H opisujący pole powierzchni bocznej graniastosłupa prostego czworokątnego o wysokości H i krawędziach podstawy równych: a,a,b,b . Którym równaniem opisano c wyznaczone poprawnie z tego wzoru?
A) P-- b = 2H − a B) P-- b = a− 2H C) P−2a b = -H--- D) 2a−P b = -H---

Strona 1 z 2>