Zadania.info Największy internetowy zbiór zadań z matematyki

/Szkoła podstawowa/Zadania testowe/Liczby/Oś liczbowa

Wyszukiwanie zadań

Na rysunkach przedstawiono osie liczbowe, a na każdej z nich kropkami zaznaczono siedem liczb.
Na którym rysunku jedna z tych liczb jest medianą pozostałych sześciu liczb?


PIC


Na osi liczbowej zaznaczono punkty P,R i S oraz podano współrzędne punktów P i S . Punkt R dzieli odcinek PS w taki sposób, że stosunek długości odcinków P R i RS jest równy 53 .


PIC


Współrzędna punktu R jest równa
A) 21 B) 18 C) 16 D) 24

Na którym wykresie zaznaczono wszystkie liczby, których odległość od − 3 jest większa niż 2?


PIC


Odległość między punktami, które na osi liczbowej odpowiadają liczbom  9 − 4 i − 2,2 jest równa
A) − 0,05 B) 4,45 C) 0,05 D) − 4 ,45

Na osi liczbowej liczba √3----- 2016 znajduje się między
A) 40 i 50 B) 11 i 12 C) 12 i 13 D) 30 i 40

Dane są dwie liczby x i y . Wiadomo, że x ≥ 8 oraz y ≤ − 2 .


PIC


Najmniejsza możliwa wartość różnicy x− y jest równa:
A) 10 B) 6 C) − 6 D) − 10

Ukryj Podobne zadania

Dane są dwie liczby x i y . Wiadomo, że x ≥ − 27 oraz y ≤ 24 .


PIC


Największa możliwa wartość różnicy y − x jest równa:
A) 0 B) − 27 C) 51 D) 24

Dane są dwie liczby x i y . Wiadomo, że x ≥ 3 oraz y ≤ − 6 .


PIC


Najmniejsza możliwa wartość różnicy x− y jest równa:
A) 3 B) 9 C) − 9 D) − 3

Na przedstawionym poniżej fragmencie osi liczbowej oznaczono cztery punkty: R,S ,T,W . Współrzędne punktów S i W są równe 287 i 311. Odcinek RW jest podzielony na pięć równych części.


PIC


Wybierz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, lub F – jeśli jest fałszywe.

Współrzędne punktów R i T różnią się o 24. PF
Współrzędna punktu R jest równa 271. PF
Ukryj Podobne zadania

Na przedstawionym poniżej fragmencie osi liczbowej oznaczono cztery punkty: R,S ,T,W . Współrzędne punktów S i W są równe 283 i 419. Odcinek RW jest podzielony na sześć równych części.


PIC


Wybierz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, lub F – jeśli jest fałszywe.

Współrzędne punktów R i T różnią się o 102. PF
Współrzędna punktu R jest równa 215. PF

Liczbę x zaokrąglono do najbliższej liczby całkowitej i otrzymano − 7 . O liczbie y wiadomo, że jej odległość od x na osi liczbowej jest równa 7,35. Wybierz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, lub F – jeśli jest fałszywe.

Jeżeli y < x , to liczba y jest na pewno mniejsza niż − 14 .PF
Jeżeli y > x , to liczba y jest na pewno dodatnia. PF

Na rysunkach przedstawiono osie liczbowe, a na każdej z nich kropkami zaznaczono trzy liczby.
Na którym rysunku jedna z tych liczb jest średnią arytmetyczną dwóch pozostałych?


PIC


Ukryj Podobne zadania

Na rysunkach przedstawiono osie liczbowe. Na każdej osi liczbowej kropkami zaznaczono dwie liczby i liczbę x .
Na którym rysunku liczba x jest sumą dwóch pozostałych liczb?


PIC


Na rysunkach przedstawiono osie liczbowe. Na każdej osi liczbowej kropkami zaznaczono trzy liczby x,y,z .
Na którym rysunku zaznaczone liczby spełniają warunek xyz = 6 ?


PIC


Na osi liczbowej zaznaczono dwa punkty S i T . Odcinek ST podzielono na 12 równych części.


PIC


Długość odcinka ST jest równa
A) 1750 B) 1500 C) 1250 D) 1000

Ukryj Podobne zadania

Na osi liczbowej zaznaczono punkty P,R i S oraz podano współrzędne punktów P i R . Odcinek P S jest podzielony na 8 równych części (zobacz rysunek poniżej).


PIC


Współrzędna punktu S jest równa
A) 10 B) 11 C) 13 D) 15

Na osi liczbowej zaznaczono punkty P,R i S oraz podano współrzędne punktów P i R . Odcinek SP jest podzielony na 8 równych części (zobacz rysunek poniżej).


PIC


Współrzędna punktu S jest równa
A) − 6 B) − 5 C) − 4 D) − 3

Na osi liczbowej liczba równa wartości wyrażenia arytmetycznego ( ) 1− 56 − 0,5 znajduje się między
A) − 1 i − 0,5 B) − 0,5 i 0 C) 0 i 0,5 D) 0,5 i 1

Ukryj Podobne zadania

Na osi liczbowej liczba równa wartości wyrażenia arytmetycznego ( ) 1− 58 − 0,2 znajduje się między
A) − 1 i − 0,5 B) − 0,5 i 0 C) 0 i 0,5 D) 0,5 i 1

Odległość między punktami, które na osi liczbowej odpowiadają liczbom − 2,3 i 13 jest równa
A) − 2,3 − 1 3 B) 2,3− 1 3 C) 1 3 − 2,3 D) 1 3 + 2,3

Ukryj Podobne zadania

Odległość między punktami, które na osi liczbowej odpowiadają liczbom 3 7 i − 3,7 jest równa
A) − 3,7 − 37 B) 37 + 3,7 C) 3 − 3,7 7 D) 3,7 − 3 7

Liczba 1300 jest zaokrągleniem do rzędu setek różnych liczb naturalnych. Ile jest wszystkich liczb naturalnych różnych od 1300, które mają takie zaokrąglenie?
A) 100 B) 99 C) 49 D) 50

Na osi liczbowej zaznaczono dwa punkty opisane wyrażeniami algebraicznymi.


PIC


Wyrażenie opisujące odległość tych punktów na osi liczbowej jest równe
A) − 2n − 4 B) − 6n − 8 C) 2n − 8 D) 2n + 4

Na rysunku przedstawiono oś liczbową, na której kropkami zaznaczono cztery liczby.


PIC


Wybierz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, lub F – jeśli jest fałszywe.

Iloczyn dwóch spośród zaznaczonych liczb jest równy iloczynowi dwóch pozostałych. PF
Suma dwóch spośród zaznaczonych liczb jest równa sumie dwóch pozostałych. PF

Na osi liczbowej dane są liczby a i b


PIC


Liczby c i d są zaokrągleniami odpowiednio liczb a i b do części setnych. Suma c+ d jest równa:
A) 0,22 B) 0,14 C) 0,07 D) 0,08

Odległość dwóch liczb na osi liczbowej jest równa  1 44 . Mniejsza z tych liczb jest równa − 52 . Większa z tych liczb jest równa
A) 27 4 B) 7 4 C) − 7 4 D)  27 − 4

Ukryj Podobne zadania

Odległość dwóch liczb na osi liczbowej jest równa  1 33 . Mniejsza z tych liczb jest równa − 14 . Większa z tych liczb jest równa
A) 43 12 B) − 43 12 C)  37 − 12 D) 37 12

Odległość dwóch liczb na osi liczbowej jest równa  2 2 33 . Jeżeli mniejsza z tych liczb jest równa − 1 34 , to większa z tych liczb jest równa
A) 24 17- 12 B) 2111 12 C)  7- 21 12 D)  11 24 12

Różnica między największą i najmniejszą spośród liczb:

 5 1 0 √ -- π 3√ --- − --;---; 2 2; −--; 25; − 1,2 4 3 2

jest równa
A) 10 π -3 + -2 B) √3--- π 25 + 2- C) √ --- 325 + 5 4 D)  √ -- 2 2 + 5 4

Wybierz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, lub F – jeśli jest fałszywe.

Liczba  ---- √ 0 ,1 znajduje się na osi liczbowej między 0,3 i 0,4.PF
Liczba √ ----- 1000 znajduje się na osi liczbowej między 31 a 32.PF
Strona 1 z 2
spinner