Zadania.info Największy internetowy zbiór zadań z matematyki

/Szkoła średnia/Geometria/Planimetria/Czworokąt/Romb/Oblicz długość

Wyszukiwanie zadań

Na bokach AB i AD rombu ABCD wybrano odpowiednio punkty E i F tak, że |AE | = |AF | . Pole pięciokąta BCDF E jest 17 razy większe niż pole trójkąta AEF . Punkt G jest punktem wspólnym odcinka EF i przekątnej AC . Oblicz Oblicz |AG-| |AC | .


ZINFO-FIGURE


Pole rombu jest równe 120. Gdyby zwiększyć długości jego przekątnych odpowiednio o 2 i 5 to pole wzrosłoby o 55. Oblicz obwód rombu. Podaj wszystkie możliwe odpowiedzi.

Bok rombu ABCD ma długość a , a sinus jego kąta ostrego DAB jest równy √ -- --15 4 . Na bokach BC i CD wybrano punkty K i L odpowiednio tak, że odcinki AK i AL podzieliły pole rombu ABCD na trzy równe części (zobacz rysunek).


ZINFO-FIGURE


Oblicz długość odcinka AL .

Bok rombu ABCD ma długość a , a kąt ostry przy wierzchołku A ma miarę 30 ∘ . Oblicz długość odcinka łączącego wierzchołek D rombu z punktem boku AB , dzielącego ten bok w stosunku |AP | : |PB | = 1 : 2 .

Oblicz długość boku rombu wiedząc, że prosta poprowadzona przez jeden z jego wierzchołków odcina na przedłużeniach dwóch jego boków odcinki o długościach 4 i 9.

Bok rombu ma długość 13 cm, a jedna z jego przekątnych ma długość 24 cm. Oblicz długość drugiej przekątnej.

Jedna z przekątnych rombu jest dwa razy dłuższa od drugiej. Wyznacz stosunek obwodu rombu do sumy jego przekątnych.

Oblicz sumę długości przekątnych rombu wiedząc, że suma ich kwadratów jest równa 313, a pole rombu jest równe 78.

Znajdź długości przekątnych rombu o boku 29 jeżeli wiadomo, że ich różnica długości jest równa 2.

Jaką wysokość ma romb, jeżeli wiadomo, że jego przekątne mają długości 12 i 16 centymetrów?

Ukryj Podobne zadania

Jaką wysokość ma romb, jeżeli wiadomo, że jego przekątne mają długości 16 i 30?

Pole rombu jest równe  2 6 0 cm . Dłuższa przekątna rombu podzieliła kąt ostry rombu na takie dwa kąty o mierze α , że tg α = 185 . Oblicz długość boku rombu.

W rombie jedna z przekątnych jest dłuższa od drugiej o 3 cm. Dla jakich długości przekątnych pole rombu jest większe od 5 cm 2 ?

Dany jest romb, którego kąt ostry ma miarę  ∘ 4 5 , a jego pole jest równe  √ -- 50 2 . Oblicz wysokość tego rombu.

Ukryj Podobne zadania

Dany jest romb, którego kąt ostry ma miarę  ∘ 30 , a jego pole jest równe 1 8 . Oblicz wysokość tego rombu.

spinner