Zadania.info Największy internetowy zbiór zadań z matematyki

/Szkoła średnia/Geometria/Planimetria/Trójkąt/Równoramienny/Kąty

Wyszukiwanie zadań

W trójkącie równoramiennym ABC , w którym |AC | = |BC | = 10 cm , wysokość poprowadzona z wierzchołka C jest równa 5 cm. Oblicz miary kątów tego trójkąta. Odpowiedź podaj w stopniach.

Dany jest trójkąt ABC , w którym |AC | = |BC | = 10 ,  ∘ |∡ACB | = 1 20 . Na boku CB obrano punkt P dzielący ten bok w stosunku 3:2 (licząc od punktu C ). Oblicz sinus kąta PAB .

Ukryj Podobne zadania

W trójkącie równoramiennym ABC : |AC | = |BC | = 10 , a miara kąta ABC jest równa 30∘ . Na boku BC wybrano punkt P , taki, że |BP|= 2 |PC| 3 . Oblicz sinus kąta α (zobacz rysunek).


PIC


W trójkącie równoramiennym ABC , w którym |AC | = |BC | i |AB | = 10 , poprowadzono dwusieczną kąta BAC przecinająca bok BC w punkcie D . Wówczas okazało się, że |AD | = |AB | = |CD | .

  • Wyznacz miary kątów trójkąta ABC .
  • Oblicz długość ramienia AC .
  • Oblicz co s∡CAB .

W trójkącie równoramiennym środkowe ramion są prostopadłe. Oblicz cosinus kąta między ramionami.

Odcinki AB oraz BC (rysunek) są równej długości. Kąt ABC ma miarę o 12 4∘ mniejszą od miary kąta do niego przyległego. Oblicz miarę kąta ACD .


PIC


Ukryj Podobne zadania

Odcinki AB oraz AC (rysunek) są równej długości. Kąt CAB ma miarę o 11 6∘ mniejszą od miary kąta do niego przyległego. Oblicz miarę kąta BCD .


PIC


Dany jest trójkąt równoramienny ABC , w którym podstawa AB ma długość 12, a każde z ramion AC i BC ma długość równą 10. Punkt D jest środkiem ramienia BC (zobacz rysunek).


PIC


Oblicz sinus kąta α , jaki środkowa AD tworzy z ramieniem AC trójkąta ABC .

Punkt D leży na boku BC trójkąta równoramiennego ABC , w którym |AC | = |BC | .


PIC


Odcinek AD dzieli trójkąt ABC na dwa trójkąty równoramienne w taki sposób, że |AB | = |AD | = |CD | . Oblicz miary kątów trójkąta ABC .

Ukryj Podobne zadania

Dany jest trójkąt równoramienny ABC , w którym |AC | = |BC | . Dwusieczna kąta BAC przecina bok BC w takim punkcie D , że trójkąty ABC i BDA są podobne (zobacz rysunek). Oblicz miarę kąta BAC .


PIC


Podstawą trójkąta równoramiennego ABC jest średnica AB okręgu, którego środkiem jest punkt O . Punkty D ,E są punktami przecięcia ramion AC ,BC trójkąta z okręgiem. Miara kąta DOE jest równa 140 ∘ . Wykaż, że miara kąta ACB jest równa 20∘ .

Dany jest trójkąt równoramienny ABC , w którym |AB | = |AC | i |BC | = 10 . Na boku AC wybrano punkt D w ten sposób, że |∡CBD | = |∡BAC | = α oraz |AD | = 6193 . Oblicz sin α .

Ostrokątny trójkąt równoramienny ABC o podstawie AB jest wpisany w okrąg o środku S , przy czym kąt SAB ma miarę 4 0∘ . Oblicz miarę kąta CAB .

W trójkącie ABC , w którym |AB | = |BC | połączono wierzchołek A punktem D na boku BC w ten sposób, że |AD | = |DB | . Wyznacz miary kątów trójkąta ABC jeżeli |∡CAD | = 18 ∘ .

spinner