Zadania.info
Największy internetowy zbiór zadań z matematyki
cornersUpL
cornersUpR

Zadania

Na skróty

Recenzje

Linki sponsorowane

cornersM

Linki sponsorowane

cornersR
Wyszukiwanie zadań

Mediana uporządkowanego niemalejąco zestawu liczb: 1,2,3,x,5,8 nie zmienia się po dopisaniu liczby 10. Wtedy
A) x = 2 B) x = 3 C) x = 4 D) x = 5

W tabeli przedstawiono procentowy podział uczestników obozu ze względu na wiek.

Wiek uczestnika Liczba uczestników
10 lat 20%
12 lat 40%
14 lat 25%
16 lat 15%

Mediana wieku uczestników obozu jest równa
A) 12 lat B) 11 lat C) 10 lat D) 13 lat

Wiadomo, że mediana liczb x,x + 1,x + 3,x + 7 ,x + 9,x+ 20 jest równa 9. Zatem suma najmniejszej i największej z tych liczb jest równa
A) 5 B) 26 C) 28 D) 4

*Ukryj

Wiadomo, że mediana liczb x,x + 1,x + 4 ,x+ 10,x + 12,x + 20 jest równa 11. Zatem suma najmniejszej i największej z tych liczb jest równa
A) 4 B) 28 C) 22 D) 24

Wiadomo, że mediana liczb x,x + 2,x + 5 ,x+ 9,x+ 12,x + 20 jest równa 9. Zatem suma najmniejszej i największej z tych liczb jest równa
A) 2 B) 16 C) 22 D) 24

Dany jest zestaw danych: 12,8,19,x,16 ,25 , gdzie x jest pewną liczbą całkowitą. Mediana tego zestawu danych nie może być równa
A) 14 B) 17,5 C) 13,5 D) 16,5

Pięć różnych liczb naturalnych zapisano w kolejności od najmniejszej do największej: 1,a,b,c,10 . Mediana liczb: 1,a,b jest równa 3, a mediana liczb: a,b,c,10 jest równa 5. Liczba c jest równa
A) 4 B) 5 C) 6 D) 7

*Ukryj

Pięć różnych liczb naturalnych zapisano w kolejności od najmniejszej do największej: 1,a,b,c,10 . Mediana liczb: 1,a,b,c jest równa 3, a mediana liczb: b,c,10 jest równa 8. Liczba b jest równa
A) 4 B) 5 C) 6 D) 7

Średnia arytmetyczna dziesięciu liczb naturalnych: 3, 10, 5, x , x , x , x , 12, 19, 7 jest równa 12. Mediana tych liczb jest równa
A) 14 B) 12 C) 16 D) x

*Ukryj

Średnia arytmetyczna dziesięciu liczb naturalnych: 21, 11, 5, x , x , x , x , 24, 18, 15 jest równa 13. Mediana tych liczb jest równa
A) 11 B) 9 C) 10 D) x

Średnia arytmetyczna zestawu danych: 2 ,x,4,x,6,x,8,x ,10,x jest równa 4,5. Mediana tego zestawu danych wynosi
A) 2 B) 2,5 C) 3 D) 3,5

Mediana danych przedstawionych w tabeli liczebności jest równa

Wartość 0123
Liczebność5211

A) 0 B) 0,5 C) 1 D) 5

*Ukryj

W tabeli poniżej przedstawione są wyniki pracy klasowej.

Ocena 123 4 56
Liczba ocen2521251

Mediana ocen w tej klasie jest równa
A) 3 B) 3,5 C) 4 D) 5

Abiturient jednego z liceów zestawił w tabeli oceny ze swojego świadectwa ukończenia szkoły.

Ocena 65432
Liczba ocen23551

Mediana przedstawionego zestawu danych jest równa
A) 3 B) 3,5 C) 4 D) 4,5

Rzucając wielokrotnie symetryczną kostką do gry otrzymano następujące liczby oczek

Liczba oczek 123456
Liczba wyników433423

Mediana tych danych jest równa.
A) 3 B) 3,5 C) 4 D) 5

W tabeli poniżej przedstawione są wyniki pracy klasowej.

Ocena 123456
Liczba uczniów237642

Mediana ocen w tej klasie jest równa
A) 3,5 B) 3 C) 4 D) 4,5

Mediana danych przedstawionych w tabeli liczebności jest równa

Wartość 0123
Liczebność4325

A) 2 B) 1,5 C) 1 D) 0,5

Rzucając wielokrotnie symetryczną kostką do gry otrzymano następujące liczby oczek

Liczba oczek 123456
Liczba wyników243453

Mediana tych danych jest równa.
A) 3 B) 3,5 C) 4 D) 5

Sześć różnych liczb naturalnych zapisano w kolejności od najmniejszej do największej:

1,a,b,c,d,9.

Mediana liczb: 1,a,b,c jest dwa razy mniejsza od mediany liczb b ,c,d,9 , a średnia arytmetyczna liczb b i c jest liczbą naturalną. Mediana liczb 1,a,b ,c,d ,9 jest równa
A) 5 B) 4 C) 6 D) 3

Mediana danych: 0, 1, 1, 2, 3, 1 jest równa
A) 1 B) 1,5 C) 2 D) 2,5

*Ukryj

W czterech rzutach sześcienną kostką do gry otrzymano następujące liczby oczek: 6, 3, 1, 2. Mediana tych danych jest równa
A) 2 B) 2,5 C) 3 D) 3,5

Wyniki konkursu ortograficznego podano w punktach: 82, 94, 88, 92, 90, 86, 76, 72. Medianą tego zestawu wyników jest
A) 86 B) 88 C) 87 D) 90

Mediana danych: 3, 2, 0, 2, 2, 1 jest równa
A) 1 B) 1,5 C) 2 D) 2,5

W kolejnych sześciu rzutach kostką otrzymano następujące wyniki: 6, 3, 1, 2, 5, 5. Mediana tych wyników jest równa:
A) 3 B) 3,5 C) 4 D) 5

Pewna firma zatrudnia 7 osób. Dyrektor zarabia 7000 zł, a pensje pozostałych pracowników są równe: 4200 zł, 2800 zł, 2600 zł, 3400 zł, 3600 zł, 3000 zł. Mediana zarobków tych 7 osób jest równa
A) 3400 zł B) 3500 zł C) 3200 zł D) 7000 zł

W loterii liczbowej wylosowano dziesięć liczb: 4, 3, 3, 3, 4, 6, 1, 5, 1, 6. Mediana tych danych jest równa
A) 5 B) 3,6 C) 3,5 D) 3

Pięć osób ze sprawdzianu otrzymało ocenę dopuszczającą, cztery dostateczną, trzy osoby ocenę bardzo dobrą, dwie celującą jedna niedostateczną i pięć osób ocenę dobrą. Mediana ocen z tego sprawdzianu jest równa
A) 3 B) 3,5 C) 4 D) 4,5

Wyniki konkursu matematycznego podano w punktach: 94, 92, 90, 90, 86, 86, 86, 72. Medianą tego zestawu wyników jest
A) 86 B) 88 C) 92 D) 94

W czterech rzutach sześcienną kostką do gry otrzymano następujące liczby oczek: 6, 3, 1, 4. Mediana tych danych jest równa
A) 2 B) 2,5 C) 5 D) 3,5

Mediana danych: 1,2,1,1,2,3,1,2,2 jest równa
A) 1 B) 1,5 C) 2 D) 2,5

W kolejnych dziewięciu rzutach kostką otrzymano następujące wyniki: 3, 5, 1, 3, 4, 6, 5, 2, 5. Mediana tych wyników jest równa:
A) 5 B) 4 C) 3,5 D) 3

Pewna firma zatrudnia 6 osób. Dyrektor zarabia 8000 zł, a pensje pozostałych pracowników są równe: 2000 zł, 2800 zł, 3400 zł, 3600 zł, 4200 zł. Mediana zarobków tych 6 osób jest równa
A) 3400 zł B) 3500 zł C) 6000 zł D) 7000 zł

W tabeli przedstawiono informacje dotyczące wyników sprawdzianu z matematyki.

Ocena Liczba uczniów
2 3
3 8
4 5
5 4
Mediana wystawionych ocen jest równa
A) 2 B) 2,5 C) 3 D) 3,5
*Ukryj

W tabeli przedstawiono informacje dotyczące wyników sprawdzianu z matematyki.

Ocena Liczba uczniów
2 3
3 8
4 5
5 4
Na którym diagramie poprawnie przedstawiono procentowy podział uczniów ze względu na uzyskaną ocenę?

PIC


Mediana uporządkowanego niemalejąco zestawu sześciu liczb: 1,2,3,x,5,8 jest równa 4. Wtedy
A) x = 2 B) x = 3 C) x = 4 D) x = 5

*Ukryj

Mediana uporządkowanego niemalejąco zestawu sześciu liczb: 1,2,4,x,7,8 jest równa 5. Wtedy
A) x = 4 B) x = 5 C) x = 6 D) x = 7

Medianą danych 2,3,3,4,6,7,7,7 jest liczba
A) 4 B) 5 C) 6 D) 7

*Ukryj

Medianą danych 2,3,4,5,7,7,7,9 jest liczba
A) 4 B) 5 C) 6 D) 7

Medianą danych 2,3,3,3,5,7,8,9 jest liczba
A) 4 B) 5 C) 6 D) 7

Medianą danych 1,2,3,5,7,7,8,9 jest liczba
A) 4 B) 5 C) 6 D) 7

Mediana kolejnych pięciu liczb naturalnych jest równa 7. Najmniejsza z tych liczb to
A) 5 B) 9 C) 8 D) 11

*Ukryj

Mediana kolejnych pięciu liczb naturalnych jest równa 8. Najmniejsza z tych liczb to
A) 9 B) 10 C) 6 D) 12

Mediana kolejnych pięciu liczb naturalnych jest równa 12. Najmniejsza z tych liczb to
A) 16 B) 14 C) 13 D) 10

W tabeli przedstawiono informacje dotyczące wieku wszystkich uczestników obozu narciarskiego.

Wiek uczestnika Liczba uczestników
10 lat 5
14 lat 3
15 lat 4
16 lat 8
Mediana wieku uczestników obozu jest równa
A) 14 lat B) 14,5 roku C) 15 lat D) 15,5 roku
*Ukryj

W tabeli przedstawiono informacje dotyczące wieku wszystkich uczestników obozu narciarskiego.

Wiek uczestnika Liczba uczestników
10 lat 5
14 lat 3
15 lat 4
16 lat 8
Na którym diagramie poprawnie przedstawiono procentowy podział uczestników obozu ze względu na wiek?

PIC


Mediana zestawu liczb: 2,10,x,4,7,1 zmniejsza się o 1 po usunięciu liczby x . Wtedy
A) x = 3 B) x = 4 C) x = 5 D) x = 6

Dla której z przedstawionych serii danych mediana jest równa 3?


PIC


*Ukryj

Dla której z przedstawionych serii danych mediana jest równa 4?


PIC


Wyniki sprawdzianu z matematyki są przedstawione na diagramie


PIC


Mediana ocen uzyskanych przez uczniów jest równa
A) 6 B) 5 C) 4,5 D) 4

*Ukryj

Poniższy diagram przedstawia wiek uczestników pewnej wycieczki.


PIC


Mediana wieku osób uczestniczących w tej wycieczce jest równa:
A) 21 lat B) 21,68 lat C) 22 lata D) 23 lata

Wyniki sprawdzianu z matematyki są przedstawione na diagramie


PIC


Mediana ocen uzyskanych przez uczniów jest równa
A) 3,5 B) 5 C) 4,5 D) 4

Przeprowadzono badanie dotyczące liczby samochodów osobowych w rodzinie. Wyniki przedstawia poniższy diagram


PIC


Mediana liczby samochodów w rodzinie wynosi
A) 2 B) 2,5 C) 3 D) 3,5

Przeprowadzono badanie dotyczące liczby samochodów osobowych w rodzinie. Wyniki przedstawia poniższy diagram


PIC


Mediana liczby samochodów w rodzinie wynosi
A) 2 B) 2,5 C) 3 D) 3,5

Poniższy diagram przedstawia wiek uczestników pewnej wycieczki.


PIC


Mediana wieku osób uczestniczących w tej wycieczce jest równa:
A) 21 lat B) 22 lata C) 23,5 lat D) 25 lat

Na diagramie podano wzrost uczniów klasy I w pewnym liceum.


PIC


Mediana wszystkich wyników jest równa
A) 163 B) 164 C) 165 D) 166

Średnia arytmetyczna zestawu danych:

 1 1 7 5 5 x; -; --; 0,25 ,--; -; 0 ,75; −- 2 6 12 6 4

jest równa 0,25. Wtedy mediana tego zestawu danych jest równa
A) 13 24 B) 1 3 C) 3 8 D) 152

Mediana danych 2,12,a,10,5 ,3 jest równa 7. Wówczas
A) a = 4 B) a = 6 C) a = 7 D) a = 9

*Ukryj

Medianą zestawu danych 2,3,5,x,1,9 jest liczba 4. Wtedy x może być równe
A) 2 B) 3 C) 4 D) 5

Mediana danych 11,1,4,a,2,4 jest równa 3. Wówczas
A) a = 6 B) a = 4 C) a = 2 D) a = 3

Medianą zestawu danych 9,1,4,x,7,9 jest liczba 8. Wtedy x może być równe
A) 8 B) 4 C) 7 D) 9

Mediana zestawu ośmiu danych liczb: 8,22,a,15,8,6 ,15,18 jest równa 14. Zatem
A) a = 7 B) a = 12 C) a = 14 D) a = 13

Mediana zestawu sześciu danych liczb: 4,8,21,a,16,25 jest równa 14. Zatem
A) a = 7 B) a = 12 C) a = 14 D) a = 20

Średnia arytmetyczna zestawu danych: 3, 8, 3, 11, 3, 10, 3, x jest równa 6. Mediana tego zestawu jest równa
A) 5 B) 6 C) 7 D) 8

*Ukryj

Średnia arytmetyczna liczb: 3, 1, 6, 5, 2, 4, x , 2, 3, 8 wynosi 4. Medianą tego zbioru liczb jest
A) 3,5 B) 3 C) 4,5 D) 4

Średnia arytmetyczna liczb: x , 13, 7, 5, 5, 3, 2, 11 jest równa 7. Mediana tego zestawu liczb jest równa
A) 6 B) 7 C) 10 D) 5

Średnia arytmetyczna zestawu danych: x , 2, 4, 6, 8, 10, 13, 16 jest równa 8,5. Wtedy mediana tego zestawu danych jest równa
A) 8 B) 8,5 C) 9 D) 10

Średnia arytmetyczna sześciu liczb naturalnych: 31, 16, 25, 29, 27, x , jest równa x2 . Mediana tych liczb jest równa
A) 26 B) 27 C) 28 D) 29

Średnia arytmetyczna sześciu liczb naturalnych: 21, 14, 19, 15, 24, x , jest równa x3 . Mediana tych liczb jest równa
A) 17 B) 20 C) 19 D) 21

Średnia arytmetyczna zestawu danych: x , 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 jest równa 9. Wtedy mediana tego zestawu danych jest równa
A) 8 B) 9 C) 10 D) 16

Średnia arytmetyczna zestawu danych: 4, 5, 3, 8, 10, 4, 8, 9, 6, x jest równa 6,5. Mediana tego zestawu jest równa
A) 5 B) 6 C) 7 D) 8

Strona 1 z 2>