Zadania.info Największy internetowy zbiór zadań z matematyki

/Szkoła podstawowa/Zadania testowe/Geometria/Różne

Wyszukiwanie zadań

Zależność między liczbą przekątnych (k ) a liczbą boków (n ) wielokąta wypukłego określa wzór k = n(n−-3) 2 . Wybierz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, lub F – jeśli jest fałszywe.

Liczba przekątnych w dwunastokącie wypukłym jest trzy razy większa od liczby przekątnych w czworokącie wypukłym. PF
Liczba przekątnych w ośmiokącie wypukłym jest o 11 większa od liczby przekątnych w sześciokącie wypukłym. PF
Ukryj Podobne zadania

Zależność między liczbą przekątnych (k ) a liczbą boków (n ) wielokąta wypukłego określa wzór k = n(n−-3) 2 . Wybierz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, lub F – jeśli jest fałszywe.

Liczba przekątnych w dwunastokącie wypukłym jest sześć razy większa od liczby przekątnych w sześciokącie wypukłym. PF
Liczba przekątnych w siedmiokącie wypukłym jest o 10 większa od liczby przekątnych w czworokącie wypukłym. PF

Agata na dużej kartce w kratkę narysowała figurę złożoną z 40 połączonych odcinków, które kolejno ponumerowała liczbami naturalnymi od 1 do 40. Wszystkie komórki kratki są takimi samymi kwadratami. Na rysunku przedstawiono fragment tej figury, złożony z ośmiu początkowych odcinków. Kolejne odcinki tej figury Agata narysowała według tej samej reguły, którą zastosowała do narysowania odcinków 1–8.


PIC


Wybierz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, lub F – jeśli jest fałszywe.

Proste zawierające odcinki o numerach 1 oraz 7 są wzajemnie prostopadłe.PF
Proste zawierające odcinki o numerach 5 oraz 33 są wzajemnie równoległe.PF
Ukryj Podobne zadania

Z płytki w kształcie kwadratu o boku długości 4 cm wycięto cztery półkola o średnicy 2 cm i jedno koło o średnicy 2 cm.


PIC


Wybierz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, lub F – jeśli jest fałszywe.

Pole otrzymanej figury jest równe  2 16 − 3π cm PF
Obwód otrzymanej figury jest równy 6π + 8 cm PF
Ukryj Podobne zadania

Narysowana poniżej figura składa się z kwadratu, dwóch ćwiartek, oraz połówki koła.


PIC


Wybierz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, lub F – jeśli jest fałszywe.

Pole narysowanej figury jest równe  19 4 + 2 π PF
Obwód narysowanej figury jest równy 2 + 6π PF

Punkty P ,Q,R ,S,T ,U są środkami boków sześciokąta foremnego ABCDEF (rysunek).


PIC


Wybierz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, lub F – jeśli jest fałszywe.

Pole trójkąta AP U stanowi 1 8 pola sześciokąta ABCDEF . PF
Pole sześciokąta PQRST U stanowi 3 4 pola sześciokąta ABCDEF .PF
Ukryj Podobne zadania

W sześciokącie foremnym ABCDEF poprowadzono trzy przekątne i otrzymano trójkąt ACE .


PIC


Wybierz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, lub F – jeśli jest fałszywe.

Obwód trójkąta ACE jest większy niż 3 4 obwodu sześciokąta ABCDEF .PF
Pole trójkąta ACE stanowi połowę pola sześciokąta ABCDEF . PF
Strona 2 z 2
spinner